Hjälpmedel:

Information 11/6 2015

Under hösten 2014 konstaterades brister i inomhusmiljön på Ormstaskolan. Redan i december 2014 fanns planer på att ersätta klassrummen med någon form av paviljonglösning. Förslaget vi jobbar efter nu är att placera ut paviljonger längs gatan och i ett senare skede även där delar av huvudbyggnaden står idag.

Under våren har ytterligare undersökningar gjorts, och nu är det klart att hela huvudbyggnaden ska vara tömd senast vid årsskiftet 2015/2016. Det beslutades vid miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 26 maj 2015. Renovering av byggnaden är alltså inte längre ett alternativ.

Skolans önskemål är att få lokaler som hänger ihop och som man om möjligt kan förflytta sig inom. Vi har bland annat undersökt möjligheterna att flytta till andra lokaler, men några sådana finns tyvärr inte tillgängliga. Det är inte heller aktuellt att splittra upp hela skolan på andra enheter.

Paviljonger utmed gatan

Förslaget att placera paviljonger utmed vägen, och i ett senare skede även där huvudbyggnaden står idag, är den mest optimala lösningen utifrån de förutsättningar som finns. Beslut i ärendet kommer att tas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 23 juni.

— Det primära för oss är att ordna alternativa lokaler på bästa möjliga sätt för 250 elever, lärare och annan personal under en fyraårsperiod. Att eleverna ska få den undervisning och omsorg som är lagstadgad måste gå före att grannarna får en förändrad utsikt, säger Anna von Axelson, tf förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förberedande arbeten

Byggandet kommer inte att inledas förrän bygglov och startbesked är meddelade. Däremot förbereder vi inför bygget redan nu, i form av trädfällning och markutjämning på skolans egen mark. Ingen av dessa åtgärder kräver bygglov.

Paviljongerna blir inte permanenta, utan kommer att finnas under en tidsbegränsad period på fyra år. Därefter ska skolans verksamhet flyttas till Hagaskolan, som ska stå klar hösten 2019.

Sidan granskad den 10 maj 2016