Hjälpmedel:

Trygghetsundersökning 2017

Vallentuna kommun och Polisen har under flera år samarbetat för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Under hösten 2017 genomfördes den årliga trygghetsundersökningen med syfte att utvärdera medborgarlöftet 2017 och utveckla samarbetet mellan Vallentuna kommun och Lokalpolisområde Täby.

Tillvägagångssätt

Undersökningen var öppen mellan den 7 september – 30 oktober 2017. Den kunde antingen besvaras via länk på hemsidan, i pappersform på något av biblioteken i kommunen eller under kommunens höstfest. Alla som bor, studerar, arbetar eller besökte kommunen hade möjlighet att besvara undersökningen. Totalt svarade ca 700 personer.

Sammanfattning av resultatet 2017

Trygghetsundersökningen besvarades av ca 700 personer. Resultatet visar att den upplevda tryggheten i Vallentuna kommun är väldigt god. Fler människor känner en ökad trygghet i år jämfört med förra årets resultat. Många känner sig trygga i sitt bostadsområde men upplever samtidigt en oro att drabbas av inbrott eller stöld i hemmet. Gällande centrum har invånarna svarat att de och uppskattar ordningsvakternas närvaro på kvällar och helger.

Andra utvecklingsområden som kommit fram av trygghetsundersökningen är att det efterfrågas mer synlighet och närvaro från polisen, samt att kommunen måste arbeta mer med att hålla Vallentuna "rent och snyggt". Detta genom bland annat bättre belysning vid offentliga platser, samt verka för att snabbt ta bort nedskräpning, klotter och åtgärda skadegörelser. En del invånare efterfrågar även bättre samverkan mellan kommuner kring ungdomar med problem dess skola och fritid, då många ungdomar rör sig mellan kommungränserna.

Hur används resultatet?

Resultatet av trygghetsundersökningen är en viktig del i planeringen av Vallentuna kommuns och Lokalpolisområde Täbys trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. En stor del av resultat ligger till grund för det nya medborgarlöftet 2018 parterna emellan. Medborgarlöftet är ett åtagande gentemot medborgarna som polis och kommun gör i samverkan.

Sidan granskad den 5 januari 2018