Hjälpmedel:

Utredning klar om Bällstabergsskolan

Utredningen av Bällstabergsskolans ekonomi, som inleddes för tre månader sedan, är klar. Den visar bland annat att kommunens regelverk inte har följts inom en rad olika områden. Nu går kommunen vidare med en polisanmälan.

När ekonomiska oegentligheter upptäcktes tidigare i år på Bällstabergsskolan fick kommunens revisionsfirma i uppdrag att se över hur ekonomin har skötts. De har bland annat granskat rektorns och utvecklingschefens korttransaktioner, oklarheter kring utlandsresor samt rektorns och utvecklingschefens bisysslor.

I april fick den politiska ledningen en delrapport som pekade på så pass allvarliga brister att rektorn och utvecklingschefen avskedades.

Nu är rapporten klar i sin helhet och den visar bland annat att:

  • Ett flertal inköp av privat karaktär, även privatresor, har gjorts av både rektorn och utvecklingschefen, sammanlagt handlar det om en summa på minst 160 000 kronor.
  • Kommunens attestreglemente har inte följts. Rektorn har bland annat attesterat sina egna fakturor.
  • Rektorns och utvecklingschefens bisysslor har varken anmälts på ett korrekt sätt eller är förenliga med kommunens reglemente. Både rektorn och utvecklingschefen har haft en nära koppling till företaget Apple samtidigt som skolan har köpt in stora mängder Appleprodukter. Detta riskerar att skada kommunens och skolans opartiskhet i olika sammanhang.
  • Tjänsteresor har varken anmälts till eller godkänts av kommunstyrelsen. Så gott som samtliga resor har brister i dokumentationen av syfte och deltagare, vilket försvårar en uppföljning av hur skattemedel har använts. Många av resorna är dessutom på ett eller annat sätt kopplade till Apple. Gränsen för direktupphandling på 500 000 kronor har överskridits vid ett flertal tillfällen.
  • Från förvaltningens sida finns det brister i rutinerna och den interna uppföljningen.
  • Utbildningschefen har varit medveten om resor och bisysslor utan att agera, vilket har medfört att styrning och kontroll av verksamheten har varit otillräcklig.

– Utredningen bekräftar att ett avsked av rektorn och utvecklingschefen var oundvikligt. Nu när vi har fakta på bordet går vi vidare med en polisanmälan, säger Victor Kilén tillförordnad kommundirektör.

– Det är viktigt att vi drar lärdom av detta. Vi måste självklart se över vår egen interna kontroll och hur barn-och ungdomsförvaltningen följer upp skolornas verksamhet. Vi behöver få bättre styrning och kontroll på verksamheten, för det här får inte upprepas, säger Parisa Liljestrand, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Rapporten är en offentlig handling och kan begäras ut via kommunens registrator, registrator.klk@vallentuna.se.

Sidan uppdaterad den 1 juni 2015