Hjälpmedel:

Kris och krishantering

Befinner du dig i en akut nödsituation – ring 112 för hjälp!

Vid svåra olyckor och kritiska situationer som berör kommunens invånare kan en krisledningsstab upprättas. Specialister inom kriskommunikation och berörda fackområden kan komma att kopplas in.

Din krisberedskap

Vid ett långvarigt strömavbrott eller en störning eller kris i samhället så måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme och mat. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Packa en krislåda med saker som är bra att ha. Här kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig: Din krisberedskap

Krisinformation

I ett krisläge där allmänheten berörs är det kommunens webbplats som används för aktuell information. Även kommunens Facebook och P4 Radio Stockholm och andra kanaler kan komma att användas för spridning av angelägen och brådskande information.

Viktigt meddelande till allmänheten –VMA

Med hjälp av varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) kan stora grupper av människor bli varnade och få information i samband med olyckor eller händelser som kan utgöra fara eller orsaka allvarliga störningar i samhället.

VMA-systemet utgörs av meddelande i radio och TV, som också kan kompletteras med ett utomhuslarm, av många känt som "Hesa Fredrik".

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. Den ska ljuda i minst två minuter. När faran är över ljuder en 30–40 sekunder lång signal som betyder just "faran över".

När du hör signalen ska du

  • gå inomhusstänga dörrar, fönster och om möjligt slå av ventilationen
  • lyssna på radio (P4) eller se på TV eller Text-TV för att få information. Du kan också gå in på myndigheternas webbplats Krisinformation.se

Kommunens krisberedskap

Hur krisledningen i kommunen är organiserad och bemannad styrs av den aktuella krisens omfattning och innebörd liksom av övriga förutsättningar i den enskilda situationen. I grunden finns fyra olika nivåer för krisledning som i olika sammanhang kan verka separat, eller i samverkan med en eller flera övriga nivåer:

  • Krisledningsnämnden som utgör kommunens politiska beslutsnivå. 
  • Krisledningsstaben utgörs av kommunens operativa centrala krisledning på tjänstemannanivå.
  • Krisledning på förvaltningsnivå eller motsvarande verkar då krisens karaktär eller omfattning inte kräver krisledning på övergripande nivå eller som aktiveras för att hantera en pågående allvarligare kris i samverkan med krisledningsstaben.
  • Krisledning på verksamhetsställe/resultatenhet verkar på motsvarande sätt som krisledning på förvaltningsnivå/motsvarande.

Samverkan Stockholmsregionen

Vallentuna kommun ingår tillsamman med länets övriga kommuner och ytterligare ett antala ktörer i Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Sammanslutningen syftar till att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i olika krissituationer. Utöver länets kommuner ingår bland annt Länsstyrelsen, Militärregion Mitt, Polisen, SOS alarm, Stockholms hamnar, Stockholms läns landsting, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund i samarbete med Brandkåren Attunda,Trafikverket. 

Psykiskt och socialt omhändertagande – POSOM

I kommunens krisorganisation ingår en så kallad POSOM-funktion för samordning av det psykiska och sociala omhändertagandet vid händelser då behovet är större än normalt vid till exempel kris- och katastrofsituationer.

Frivilliga resursgruppen (FRG)

FRG Vallentuna är en ideellt organiserad och bemannad resurs som sköts av Vallentuna Civilförsvarsförening, enligt avtal med kommunen. FRG:s uppgift är att förstärka kommunens ordinarie resurser vid utsatta lägen eller vid andra behov. FRG kallas in på begäran av kommunledningen för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för FRG.

Sidan uppdaterad den 28 september 2017