Väg 268

Trafikverket arbetar med att utveckla väg 268 Väsbyvägen som binder samman Vallentuna med Upplands Väsby och utgör en viktig koppling till E4:an. Sträckan som berörs går mellan Gullbron i Vallentuna till Upplands Väsby. Föreslaget har tidigare varit att räta ut Granakurvan och bygga en genare väg för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, länsstyrelsen har sagt nej till detta förslag och Trafikverket behöver nu besluta om hur de ska ta vidare vägprojektet.

Inriktningen för den långsiktiga planeringen av transportsystemet i Vallentuna kommun är att de hållbara transportsätten, gång, cykel- och kollektivtrafik måste öka och prioriteras. En annan viktig ambition är att tvärförbindelserna ska förbättras för biltrafiken och till Nordostkommunerna, Upplands-Väsby/E4-stråket/Uppsala och Arlanda. Det bidrar till att nordostkommunerna och E4-stråkets bostads- och arbetsmarknader knyts samman. En annan god effekt som väntas av projektet är att bullerstörningarna minskar för boende längs befintlig väg. I enighet med Vallentuna kommuns vision är utgångspunkten att utveckling ska ske med omtanke till den högt värderade natur- och kulturmiljön.

Trafikverket äger och driver projektet. Vallentuna kommun är en av flera samarbetsparter. Trafikverket kommer att föra dialog med berörda mark- och fastighetsägare. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats