Start / Trafik och resor / Lindholmsvägen

Trafiksäkerhet på Lindholmsvägen

Att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Lindholmsvägen är ett ständigt pågående arbete. Arbetet involverar många olika parter, såväl Vallentuna kommun som olika trafikmyndigheter. Ibland krävs också en dialog med närliggande samfälligheter, vägföreningar och fastighetsägare.

Anledningen till att det behövs åtgärder på Lindholmvägen är bland annat höga hastigheter, osäkra passager över vägen, ingen vägren och dålig sikt. De höga hastigheterna skapar ojämna flöden, osäkerhet i korsningar samt en osäker situation för både oskyddade och skyddade trafikanter som många gånger delar ett begränsat vägutrymme.

För att förbättra situationen på Lindholmsvägen har ett antal insatser planerats. Du kan läsa mer om dessa nedan.

 

Vem ansvarar för vad?

Lindholmsvägen består av både statligt och kommunalt vägnät. Kommunen är väghållare för sträckan mellan Angarnsvägen och Molnbyvägen och resterande del av vägen är Trafikverket väghållare för. Att vara väghållare innebär ett ansvar för den fysiska utformningen av vägen samt driften.

Kommunen beslutar om hastighetsgränser på Lindholmsvägen inom tättbebyggt område oavsett vem som är väghållare. Länsstyrelsen har motsvarande uppgift utanför tättbebyggt område.

Karta

Bilden visar vem som är väghållare för Lindholmsvägen. Blått är kommunalt vägnät och rött är statligt vägnät.

 

Åtgärder planeras med Trafikverket

Kommunen och Trafikverket för löpande en dialog om hur trafiksäkerheten på hela vägen kan förbättras. Det har bland annat inneburit framtagande av en så kallad åtgärdsvalsstudie, ÅVS, för att få ett helhetsgrepp kring vägens funktion och problem och på så vis kunna föreslå hållbara lösningar. Åtgärdsvalsstudien är gjord av Vallentuna kommun och finns att läsa i sin helhet nedan.

I studien har ett övergripande mål tagits fram, nämligen att:

Alla trafikanterna som använder eller korsar Lindholmsvägen ska göra det på ett säkert sätt och Lindholmsvägen ska smälta in på ett bra sätt i omgivande stadsutveckling.

Rapporten resulterade i tre åtgärdspaket:

  • Trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet på kort- och medellång sikt. Åtgärderna hanterar dagens problembild och genomförs framförallt av teknik- och fastighetsförvaltningen.
  • Exploatering. Åtgärder som kommunens exploateringsprojekt kan lösa och vad som måste göras för att säkra framkomlighet och trafiksäkerhet i utbyggnadsområden.
  • Framkomlighet, trafiksäkerhet och funktion på lång sikt. Eventuella behov av att bygga nya vägar och andra frågeställningar som behöver tas med i en övergripande trafikutredning för hela Vallentuna kommun.

 

Insatser i Lindholmens samhälle 

I arbetet med den nya detaljplanen för Lindholmens centrum kommer det att bli aktuellt med fler åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. När den nya detaljplanen är klar kommer åtgärderna att presenteras här.

Det finns även förslag till ytterligare åtgärder från projektet "Säkra skolvägar" i Lindholmen som planeras att genomföras under 2021. Mer information om detta kommer inom kort.

Åtgärder på kommunens del av vägen

I kommunplanen för 2021-2023 har totalt sex miljoner kronor reserverats för att utreda och genomföra åtgärder på kommunens del av Lindholmsvägen. Åtgärderna ska bidra till förbättrad trafiksäkerhet, exempelvis genom att utvalda korsningspunkter ses över. Teknik- och fastighetsförvaltningen planerar att påbörja utredningen under 2021.

Cirkulationsplats Lindholmsvägen/Lingsbergsvägen

I december 2020 börjar den nya cirkulationsplatsen att byggas i korsningen Lindholmsvägen/Lingsbergsvägen. Cirkulationsplatsen ska förenkla utfart till och från Lingsbergsvägen och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister i området. Arbetet beräknas vara färdigt sommaren 2021. Läs mer om cirkulationsplatsen via länken nedan.

Hastighetsdämpande åtgärder

I december 2020 sätter Trafikverket upp fem nya trafiksäkerhetskameror på Lindholmsvägen mellan Ormsta och Frösunda. Hastighetskamerorna ska bidra till sänkt hastighet för ökad säkerhet på bland annat Lindholmsvägen. Kamerorna placeras synligt och hastigheten är väl skyltad vid kamerorna så att alla har möjlighet att hålla rätt hastighet.

På kommunens del av vägen planeras flera hastighetsdämpande åtgärder att anläggas under 2021.

Säkra övergångar för gående och cyklister

Sedan ÅVSen slutfördes har kommunen arbetat med att ta fram konkreta åtgärdsförslag. På kommunens del av vägen planeras förbättringar av övergångarna för gående och cyklister. Åtgärderna innefattar till exempel hastighetsdämpning, förbättrad sikt och förstärkt målning. I och med bygget av cirkulationsplatsen i korsningen Lingsbergsvägen/Lindholmsvägen kommer även gång- och cykeltunneln i området att förbättras för att öka tryggheten.

Under 2019 genomförde Trafikverket en inventering av alla gång-, cykel-, och mopedpassager på statliga vägar. I Vallentuna identifierades sex passager med bristande trafiksäkerhet på Lindholmsvägen. Trafikverket kommer under 2021 att presentera en rapport om hur passagerna bör åtgärdas.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats