Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Vallentuna kommun träffar Trafikverket för ökad kapacitet och säkerhet på vägarna

Vallentuna kommun träffar Trafikverket för ökad kapacitet och säkerhet på vägarna

I dag, 14 oktober, träffar Vallentuna kommun Trafikverket för att diskutera framtidens trafiklösningar. Mötet ska ge kommunen svar på hur Trafikverket ska arbeta för att öka både trafiksäkerheten och framkomligheten på de statliga vägarna.

Vartannat år besöker Trafikverkets ledning representanter från kommunstyrelsen och kommunens ledande tjänstepersoner för att diskutera framkomlighet och säkerhet på de statliga vägarna. Under dagens möte vill kommunen ha svar på hur Trafikverket ska arbeta för ökad kapacitet och trafiksäkerhet på Väsbyvägen, hur vi tillsammans kan arbeta vidare för ökad kapacitet på Arningevägen samt en förlängning av Arningevägen och hur trafiksäkerheten på Vallentunas vägar i övrigt ska förbättras.

– Bilen är ett fortsatt viktigt transportmedel för oss i Vallentuna och vi anser att Trafikverket behöver anpassa sina insatser för den ökade trafik som ett växande Vallentuna innebär. Vallentuna kommun tar vårt ansvar genom att bygga nya bostäder för Storstockholms invånare och då behöver också Trafikverket ta sitt ansvar och se till att infrastrukturen fungerar, säger Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande.

Säkra passager och cykelvägar

Kommunen har presenterat ett antal diskussionsfrågor i förväg, som bland annat också handlar om trafiksäkerheten på de statliga vägarna Lindholmsvägen, Vadavägen och Markimvägen.

– För Vallentunas bästa måste Trafikverket genomföra både kortsiktiga och mer långsiktiga åtgärder på sitt vägnät. Vi ser att det finns ett stort behov av passager över vägar, cykelvägar utanför Vallentuna tätort samt trafiksäkra busshållplatser. Den här dialogen är ett sätt för oss att beskriva våra behov, vår oro och framför allt kräva att någonting händer, säger Björn Furugren Beselin (C), ordförande i Teknik- och fastighetsutskottet.

Fler infrastruktursatsningar för framtiden

Under mötet kommer Vallentuna kommun även att presentera de behov av infrastruktursatsningar som vi anser behövs i framtiden, som mer kapacitet på Norrortsleden med två tunnelrör i Löttingetunneln och en bättre Trafikplats Mossen. Det behövs också en förbättrad cykelinfrastruktur längs både Arningevägen och mellan Vallentuna centrum och Karby/Brottby.

– En kontinuerlig dialog med Trafikverket är ett måste för att vi ska komma framåt, vi har under det senaste året träffats på hög tjänstemannanivå för att säkerställa att vi får till ett bra samarbete framåt, framför allt gällande Väsbyvägen, säger Annika Hellberg, kommundirektör.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats