Gator

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll. Den som har det ansvaret kallas för väghållare. Det kan vara en myndighet, en samfällighet eller en privatperson. 

Mer information

Vilka vägar ansvarar Vallentuna kommun för?

Vallentuna kommun ansvarar för de flesta vägarna inom Vallentuna och Lindholmens tätorter.

I andra delar av kommunen är det Trafikverket eller olika vägföreningar som är väghållare för vägnätet. 

 

Vilka vägar ansvarar Trafikverket för? 

Trafikverket ansvarar för följande vägar i Vallentuna kommun:

Väg 18, 264, 268, 280, 884, 921, 922, 926, 929, 950, 951, 955, 956, 957, 958, 959, 968, 969, 970, 972, 973, 975, 976, 977, 978, 979 och 980.

Gatubelysning

Det är Vallentuna kommun som äger och ansvarar för belysningen på kommunens gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar. Kommunen har avtal med Bogfelts installationer och entreprenad AB, som står för drift och underhåll av belysningen.

Felanmälan av trasig belysning på kommunala gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar kan göras direkt via vårt webbformulär eller via en mobilapp som du installerar i din telefon.

Till felanmälan utebelysning

Enstaka trasiga lampor, som har felanmälts, åtgärdas vid nästkommande rondering. En rondering är en genomgång av kommunens anläggning för belysning och det sker två gånger per år, januari och augusti/september.

Vad gäller för häckar ut mot gatan?

Många fastighetsägare har häckar, buskar eller annan vegetation som växer för långt ut från tomten och skymmer sikten. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri på det sätt som beskrivs vid bilderna nedan. Om en olycka inträffar kan du annars ställas till svars. 

  • Växtligheten får inte skymma vägmärken, gatunamnsskyltar, signaler eller gatubelysning.
  • Där gångbana saknas ska det vara fritt från växtlighet minst 30 centimeter från tomtgräns mot körbana. Detta för att gående ska ha någonstans att ta vägen.
  • Stora buskar och träd bör du planera minst 2 meter innanför tomtgräns.
  • Häck- och buskplantor bör du plantera minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Håll sikten fri - det här gäller:

Du som har hörntomt
...vid en gatukorsning

I hörnet mot gatukorsningen får häckar, buskar, plank eller murar vara max 70 centimeter över gatuplan. Höjdgränsen gäller 10 meter åt vardera hållet mätt från gatans kantstenshörn.

Illustration 

Du som har hörntomt
...där gång eller cykelbana korsar gata

I hörnet mot gatukorsningen får häckar, buskar, plank eller murar vara max 70 centimeter över gatuplan. Höjdgränsen gäller 10 meter mot gatan och 5 meter mot gång- och cykelvägen mätt från gatans kantstenshörn.

 Illustration

Du som har tomt intill gata

Om dina buskar eller trädgrenar sträcker sig över tomtgränsen ska de lämna fri höjd för gångtrafikanter, cyklister och biltrafik. Buskar får inte växa utanför tomtgränsen.
Höjden under träd ska vara minst
- 4,6 meter över gata och 1 meter in över gång- och cykelbana.
- 2,5 meter över gång- och cykelbana.

 Illustration

Du som har utfart mot gata

Häckar och buskar vid utfarten får vara max 70 centimeter över gatuplan. Det gäller 2,5 meter åt vardera hållet från utfarten.

 Illustration


 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats