Parkering

Det kostar inget att parkera på kommunens gator, det är viktigt att följa informationen på trafikskyltarna.

Finns det inga skyltar är parkering tillåten högst 24 timmar inom tättbebyggt område och högst sju dygn i följd utanför tättbebyggt område.


Estate Parkering AB ansvarar för parkeringsövervakning i Vallentuna kommun och besvarar frågor gällande exempelvis:

 • Parkeringsregler
 • Parkeringsanmärkningar
 • Kontrollavgifter
 • Fordonsflytt

Kontakt Estate kundtjänst:
Telefon 08-588 018 00
Öppettider vardagar kl. 8-17
e-post: info.parkering@estate.se

Parkeringsregler

Parkeringsregler i Vallentuna

Parkering på platsmark/gatumark i Vallentuna kommun är avgiftsfri, däremot finns regler om hur lång tid fordonet får parkeras.

Om det inte finns några vägmärken eller om det endast finns ett vägmärke P inom tätbebyggt område, så är det tillåtet att parkera högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (då tidsbegränsningen på 24 timmar upphör att gälla).

Symbol parkering

P-skiva
Vissa parkeringar är tidsbegränsade med parkeringsskiva (p-skiva). När du parkerar fordonet ska en p-skiva placeras väl synlig i framrutan. P-skivan ska ställas in på den närmast följande halvtimmen efter din ankomsttid. Om det inte finns tillgängliga p-skivor går det bra att skriva ankomsttiden på ett papper.

P-skivan är rikstäckande vilket innebär att du kan använda en och samma p-skiva i hela Sverige.

P-skivor finns att hämta i:
• Kommunalhusets reception
• Vallentuna Kulturhus
• Flertalet butiker i centrum

 

Felparkering

Felparkeringsavgifterna är:

 • 250 kr om man parkerat längre än tillåten tid eller där det är förbjudet att parkera
 • 500 kr om man står uppställd där det är förbjudet att stanna och parkera
 • 700 kr om man parkerat på en parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade

Parkeringsanmärkning
Överklagan av en parkeringsanmärkning (p-bot) kan endast göras till Polisen

 • P-bot som utfärdas på allmän platsmark/gatumark
 • Ska betalas inom 8 dagar
 • Den första påminnelsen är avgiftsfri, därefter 150 kr för den andra påminnelsen
 • Måste betalas innan överklagan, annars behandlar inte polisen överklagan
 • Endast ägaren till fordonet kan överklaga eller med fullmakt från ägaren, man har 6 månader på sig att bestrida parkeringsanmärkningen från det datum den är betald. Läs mer på: https://polisen.se/lagar-och-regler/boter/parkeringsanmarkning/
 • Överklagan sker till polisen: Polismyndigheten, Region Stockholm, 106 75 STOCKHOLM eller e-post: registrator.stockholm@polisen.se
 • Avgiften betalas till Transportstyrelsen på Bankgiro 5051-6905
 • Ange det OCR-/ärendenumret som står på anmärkningen vid betalning

Kontrollavgift
Överklagan av en kontrollavgift (p-bot) kan endast göras till Hojab

 • P-bot som utfärdas i garage eller på tomtmark/kvartermark
 • Ska betalas inom de dagar som anges på kontrollavgiften
 • Första påminnelsen avgiftsfri, därefter 60 kr för den andra påminnelsen
 • Ska inte betalas innan överklagan
 • Både förare och ägare kan överklaga
 • Överklagas till Hojab (Svea Ekonomi)
 • Telefonnummer 08-735 29 99
 • Överklagan mailas till parkering@sveaekonomi.se

 

Privat mark

På privat mark är det markägaren som beslutar om parkeringsregler och sköter övervakningen. Kontrollavgiften som markägaren tar ut får inte överstiga kommunens felparkeringsavgifter.

 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Via länken nedan hittar du information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, vem som har rätt till ett tillstånd och hur du ansöker. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som har hand om ärenden kring parkeringstillstånd.

Mer information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 

Infartsparkering

Det finns elva infartsparkeringar i Vallentuna kommun varav sju längs med Roslagsbanan och fyra längs med E18. Vid Vallentuna-, Ormsta-, Lindholmen- och Kragstalund station finns även cykelparkering under tak.

På infartsparkeringarna är det tillåtet att parkera högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (då tidsbegränsningen på 24 timmar upphör att gälla). Förutom på Kragstalund station där 11-timmar p-skiva gäller.

 • Ekskogen station 12 platser
 • Frösunda station 12 platser
 • Gillinge 70 platser
 • Karby 54 platser
 • Brottby 94 platser
 • Kragstalund station 178 platser
 • Kårsta station 18 platser
 • Lindholmen station 59 platser
 • Ormsta station 77 platser
 • Söderhalls trafikplats 223 platser
 • Vallentuna station 190 platser

Dispens från lokala trafikföreskrifter

Du som behöver dispens från lokala trafikföreskrifter i din tjänst kan ansöka om detta till kommun@vallentuna.se. Märk mailet med Dispens från trafikföreskrift. Meddela följande vid ansökan:

 • Namn på tillståndshavare
 • Verksamhet
 • Telefonnummer
 • Motivering till dispensen och vad den behöver täcka
 • Fabrikat på fordon som ska användas
 • Registreringsnummer på fordon som ska användas
 • Önskad giltighetstid, till exempel om du behöver dispensen för ett projekt som sträcker sig över en reglerad tid

Villkor för dispensen

Tillstånd gäller under förutsättning att nedanstående villkor uppfylls. När tillståndet används skall det medföras i original och placeras synligt på insidan av fordonets vindruta.

Vid färd på gångytor skall fordonet framföras med låg hastighet och i övrigt under iakttagande av särskild försiktighet.

Verksamheten bör i allra största mån planeras så att vistelse, färd eller parkering på gångytor, torg eller annan plats med parkeringsförbud enbart sker om nödvändigt eller i direkt anslutning till av- och pålastning.

Har du dispens sedan tidigare från de lokala trafikföreskrifterna får du gärna ansöka om en ny, vi arbetar just nu med att få bättre rutin på ärendehanteringen. Det har tyvärr förekommit förfalskningar som vi försöker motverka i och med detta krafttag.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats