Parkering

Det kostar inget att parkera på kommunens gator, men det är viktigt att följa informationen på trafikskyltarna.

Finns det inga skyltar är parkering tillåten högst 24 timmar inom tättbebyggt område och högst sju dygn i följd utanför tättbebyggt område. 

Parkeringsregler

Allmän väg

Generellt är det tillåtet att parkera på gata i högst ett dygn inom tättbebyggt område och högst sju dygn utanför tättbebyggt område, om inget annat har beslutats och skyltats. Inom tättbebyggt område är det tillåtet att parkera släpvagnar på gata i högst två timmar.

Felparkeringsavgifterna är:

 • 250 kr om man stått för länge på en parkeringsruta eller där det är förbud att parkera
 • 500 kr om man har parkerat där det är förbud att stanna
 • 700 kr om man parkerar på handikapplats utan giltigt parkeringstillstånd

Ett vaktbolag anlitas för övervakning av parkering. Den koncentreras i första hand till området i centrum.

Kommunal tomtmark och garage

Vissa garage och parkeringar på tomtmark ägs av kommunen. Där tas en kontrollavgift ut om parkeringsreglerna överträds. Kommunens anställda har ingen rätt att riva ett inbetalningskort.

Privat mark

På privat mark är det markägaren som beslutar om parkeringsregler och sköter övervakningen. Kontrollavgiften som markägaren tar ut får inte överstiga kommunens felparkeringsavgifter.

P-skiva gäller i Vallentuna centrum

Parkering i Vallentuna centrum är tidsbegränsad. Genom att tidsbegränsa parkeringen blir det lättare att hitta parkering när du åker ner till centrum. När du parkerar bilen så ska du lägga en parkeringsskiva (P-skiva) i framrutan. Där ställer du in din ankomsttid. Om det inte finns tillgängliga p-skivor går det bra att skriva ankomsttiden på ett papper och lägga det synligt i vindrutan.

P-skivan är rikstäckande och gäller på parkeringsplatser och i parkeringsgarage med skylt P-hus.

P-skivor finns att hämta i:

 • kommunalhusets reception
 • Vallentuna Kulturhus 
 • flertalet butiker i centrum

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera fordonet enligt vanliga regler.

Ett särskilt parkeringstillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad person som har ett bestående funktionshinder som innebär att han eller hon har mycket stora gångsvårigheter.

 • En person som är gravt funktionshindrad med utpräglade gångsvårigheter och kör bil själv, det vill säga har svårigheter att förflytta sig till och från fordonet inom ett rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.
 • En rörelsehindrad person som inte kör bil själv får parkeringstillstånd endast i undantagsfall, det vill säga om han eller hon har särskilda skäl. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera fordonet enligt vanliga parkeringsregler.

Hur ansöker jag om parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Ansökningsblankett och läkarintyg skickas eller lämnas till den kommun där du är folkbokförd. Fyll i blanketten direkt i datorn, skriv sedan ut blanketten på papper och underteckna den. Blanketten kan även beställas på tfn 08-587 850 00 eller via e-post till samhällsbyggnadsförvaltningen. Genomsnittlig handläggningstid är ca 2-3 veckor.

I blanketten ingår ett läkarintyg där det ska framgå hur stora gångsvårigheter den sökanden har. Söker du som passagerare ska det dessutom framgå vilka behov av hjälp du behöver utanför fordonet.

Tillståndet måste i de flesta fall hämtas av den sökande personligen för att identitet, foto och namnteckning ska kunna styrkas. Ansökan om parkeringstillstånd finns till höger.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller under en viss tidsperiod beroende på gångsvårigheternas varaktighet, dock max fem år. När tillståndet ska förnyas behövs ett nytt utlåtande från läkare.

De grundläggande reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade och tillståndsgivningen regleras i Trafikförordningen (TRF 1998:1276), 13 kap 8§ respektive Vägverkets bestämmelser (VVFS 1999:176).

Var finns det infartsparkeringar?

Det finns elva infartsparkeringar i Vallentuna kommun varav sju längs med Roslagsbanan och fyra längs med E18. Vid Vallentuna station och Ormsta station finns även cykelparkering under tak.

 • Ekskogen 12 platser
 • Frösunda 12 platser
 • Gillinge 70 platser
 • Karby 54 platser
 • Brottby 94 platser
 • Kragstalund 78 platser
 • Kårsta 18 platser
 • Lindholmen 59 platser
 • Ormsta station 77 platser
 • Söderhalls trafikplats 223 platser
 • Vallentuna station 190 platser

Dispens från lokala trafikföreskrifter

Du som behöver dispens från lokala trafikföreskrifter i din tjänst kan ansöka om detta till komun@vallentuna.se. Märk mailet med Dispens från trafikföreskrift. Meddela följande vid ansökan:

 • Namn på tillståndshavare
 • Verksamhet
 • Telefonnummer
 • Motivering till dispensen och vad den behöver täcka
 • Fabrikat på fordon som ska användas
 • Registreringsnummer på fordon som ska användas
 • Önskad giltighetstid, till exempel om du behöver dispensen för ett projekt som sträcker sig över en reglerad tid

Villkor för dispensen

Tillstånd gäller under förutsättning att nedanstående villkor uppfylls. När tillståndet används skall det medföras i original och placeras synligt på insidan av fordonets vindruta.

Vid färd på gångytor skall fordonet framföras med låg hastighet och i övrigt under iakttagande av särskild försiktighet.

Verksamheten bör i allra största mån planeras så att vistelse, färd eller parkering på gångytor, torg eller annan plats med parkeringsförbud enbart sker om nödvändigt eller i direkt anslutning till av- och pålastning.

Har du dispens sedan tidigare från de lokala trafikföreskrifterna får du gärna ansöka om en ny, vi arbetar just nu med att få bättre rutin på ärendehanteringen. Det har tyvärr förekommit förfalskningar som vi försöker motverka i och med detta krafttag.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats