Runriket / Om Runriket

Om Runriket

Runriket är ett område runt Vallentunasjön där du kan upptäcka runstenar och runinskrifter på nio olika platser kring Vallentunasjön.

Runriket startade som ett projekt år 2000 – 2006 med representanter från Stockholms läns museum, Täby och Vallentuna kommun samt Täby hembygdsförening. Syftet med projektet var att uppmärksamma runstenarna och deras närmiljö omkring Vallentunasjön i Uppland och skapa en entré till området på Jarlabankes bro i Täby kyrkby.

Runriket är idag ett samarbete mellan Vallentuna och Täby kommun. Runriket syftar till att uppmärksamma det kulturhistoriskt världsunika området.

De allra flesta runstenar ristades och restes under loppet av några generationer vid vikingatidens slutskede, ca 970 – 1130 e Kr. Stenarnas text och ornamentik vittnar om att den kristna missionen gjorde framsteg i de områden där stenarna restes – något som på sikt blev avgörande för samhällets utveckling.

Runstenar är en typisk skandinavisk företeelse och i Sverige finns mer än 4000 runinskrifter. Många av runristningarna finns i Uppland. Allra tätast står de i landskapets södra delar, med en koncentration kring Vallentunasjön. Rakt genom sjön går dagens gräns mellan kommunerna Täby och Vallentuna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats