Ansökan om ledighet

Enligt skollagen 7 kap 18 § (SFS 2010:800) får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ledighet upp till tre skoldagar per läsår beviljas av mentor/klasslärare.

Ansökan ska inkomma senast två veckor före önskad ledighet. För att ledighetsansökan ska kunna handläggas måste vårdnadshavare godkänna den.

Vårdnadshavare ansvarar tillsammans med sitt barn för att förlorade undervisningsmoment tas igen före och/eller efter beviljad ledighet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats