Start / Digitala tjänster och självservice

Digitala tjänster och självservice

Vallentuna kommun erbjuder ett brett utbud av digitala tjänster. För dig som hellre vill göra ansökningar och anmälningar via traditionella blanketter går även det bra i de flesta fall. 

Självservice per område

Förskola och skola

Barn 0-5 år

Barnomsorg, ansökan Symbol e-tjänst
Barnomsorg, ansökan om plats/utökad tid av särskilda skäl Symbol PDF
Barnomsorg, ansökan om dispens vid behov av mer omsorgstid Symbol PDF
Barnomsorg vid obekväm arbetstid, ansökan Symbol PDF
Barnomsorg, inkomstuppgift Symbol e-tjänst
Barnomsorg, köp av lovvecka Symbol PDF
Barnomsorg, schemaändring Symbol e-tjänst
Barnomsorg, uppsägning Symbol e-tjänst
Barnsäkerhetsarbete i Vallentuna kommun Symbol PDF
Bidrag till enskild huvudman för pedagogisk omsorg Symbol PDF
Från förskola till förskoleklass Symbol PDF
Godkännande av fristående förskola och pedagogisk omsorg, ansökan Symbol e-tjänstSymbol PDF
Kostintyg Symbol e-tjänst Symbol PDF
Lokal för barnsomsorg och skola, ansökan Symbol PDF
Modersmålsstöd, ansökan Symbol e-tjänst Symbol PDF
Modersmålsstöd, avanmälan Symbol e-tjänst
Pedagogisk omsorg, ansökan om bidrag Symbol PDF
Plats utanför hemkommunen Symbol PDF
Specialpedagogiskt stöd, ansökan Symbol PDF
Språkförskola, ansökan Symbol PDF
Synpunkter och klagomål Symbol e-tjänst
Tilläggsbelopp, ansökan Symbol e-tjänst

Elev 6-16 år

Barnomsorg vid obekväm arbetstid, ansökan Symbol PDF
Fritidshem, ansökan Symbol e-tjänst
Fritidshem, dispens utökad omsorgstid, ansökan Symbol PDF
Fritidshem, inkomstuppgift Symbol e-tjänst
Fritidshem, köp av lovvecka Symbol PDF
Fritidshem, schemaändring Symbol e-tjänst
Fritidshem, uppsägning Symbol e-tjänst
Fullgörande av skolplikt på annat sätt, ansökan Symbol e-tjänst
Förskoleklass, ansökan (under januari varje år) Symbol e-tjänst
Grundskola årskurs 7, ansökan (under januari varje år) Symbol e-tjänst
Inflyttning, ansökan om skola för nyinflyttad elev Symbol e-tjänst
Kostintyg Symbol e-tjänst
Ledighet, ansökan Symbol e-tjänst
Tal- och språkpedagog, ansökan Symbol PDF
Modersmålsstöd förskoleklass, ansökan Symbol e-tjänst Symbol PDF
Modersmålsstöd förskoleklass, avanmälan Symbol e-tjänst Symbol PDF
Modersmålsundervisning åk 1-9, ansökan Symbol e-tjänst Symbol PDF
Modersmålsstöd åk 1-9, avanmälan Symbol e-tjänst Symbol PDF
Plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem- särskilda skäl, ansökan Symbol PDF
Prao, ersättningsblankett Symbol PDF
Psykologkonsultation, ansökan Symbol PDF
Resurscentrums samråd, ansökan Symbol PDF
Skolbyte, ansökan för elev som är folkbokförd i kommunen och vill byta skola Symbol e-tjänst
Skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands, ansökan Symbol e-tjänst
Skolskjuts, ansökan Symbol e-tjänst
Specialpedagogiskt stöd, ansökan Symbol PDF
Synpunkter och klagomål Symbol e-tjänst
Tilläggsbelopp modersmålsundervisning, ansökan Symbol e-tjänst
Tilläggsbelopp, ansökan Symbol e-tjänst
Utflyttning, elev som flyttar ut ur kommunen och avslutar skolgång Symbol e-tjänst

Gymnasieelev

Avbrutna studier, anmälan Symbol PDF
Flytta med ersättning vid gymnasiestudier utomlands, ansökan
Förlängda studier, ansökan Symbol PDF
Inackorderingstillägg, ansökan Symbol e-tjänst
Resebidrag, ansökan Symbol e-tjänst
Kostintyg Symbol e-tjänst Symbol PDF
Modersmålsundervisning, ansökan Symbol e-tjänst Symbol PDF
Modersmålsundervisning, avanmälan Symbol e-tjänst Symbol PDF
Ogiltiga frånvaro, anmälan Symbol PDF
Skolskjuts för elev i gymnasiesärskola, ansökan Symbol e-tjänst Symbol PDF
Synpunkter och klagomål Symbol e-tjänst
Tilläggsbelopp, ansökan Symbol e-tjänst

Omsorg och hjälp

Anhörigvård, tjänstgöringsrapport Symbol PDF
Bostadsanpassning, ansökan Symbol PDF
Dubbel boendekostnad, ansökan Symbol PDF
Ekonomiskt bistånd, ansökan Symbol e-tjänst
Färdtjänst, ansökan 
God man, blanketter Symbol PDF
Hemtjänst, val av leverantör
Inkomstförfrågan för beräkning av avgift Symbol PDF
Insatser enligt LSS, ansökan Symbol PDF
Lämplighetsintyg Symbol PDF
Om samtycke gällande fast egendom, bostadsförsäljning med mera, ansökan och information Symbol PDF
Orosanmälan enligt 14 kap Symbol PDF
Redogörelse arvodesräkning ensamkommande barn Symbol PDF
Riksfärdtjänst, ansökan Symbol PDF
Sociala samfonden, ansökan om bidrag Symbol PDF
Synpunkter och klagomål Symbol e-tjänst
Uttag från spärrat konto, ansökan Symbol PDF
Vigsel, anmälan Symbol e-tjänst
Volontär, intresseanmälan Symbol e-tjänst
Äldreomsorg, ansökan Symbol PDF

Fritid och kultur

Synpunkter och felanmäla, fritid och kultur Symbol e-tjänst

Bibliotek

Böcker och andra medier, sök och låna Symbol e-tjänst
Fjärrlån Symbol e-tjänst
Inköpsförslag, föreslå inköp Symbol e-tjänst
Förläng dina lån och se status Symbol e-tjänst
Använd bibliotekets datorer med internet, boka tid Symbol e-tjänst

Föreningsbidrag

Aktivitetsbidrag Symbol e-tjänst
Ansökan om verksamhetsbidrag till funktionshindersföreningar Symbol e-tjänst
Ansökan om ledarutbildningsbidrag Symbol e-tjänst 

Föreningsadministration

Vallentuna kommuns Föreningsregister Symbol e-tjänst
För föreningar att hantera sina uppgifter i Föreningsregistret Symbol e-tjänst
Registrering av ny förening i föreningsregistret Symbol e-tjänst 
Resultaträkning för förening Symbol e-tjänst Symbol PDF
Balansräkning för förening Symbol e-tjänst Symbol PDF
Revisionsberättelse för förening Symbol e-tjänst Symbol PDF

Lokalbokning

Lokalbokning på webben Symbol e-tjänst
Ansökan om löpande tider i inomhuslokal Symbol e-tjänst
Ansökan om löpande tid i skolmatsal Symbol e-tjänst
Ansökan om arrangemang i inomhuslokal Symbol e-tjänst
Ansökan om löpande tid på utomhusanläggning Symbol e-tjänst
Ansökan om arrangemang på utomhusanläggning Symbol e-tjänst

Kultur

Kulturbidrag, ansökan Symbol PDF
Kulturbidrag, redovisning Symbol PDF
Evenemangstips till Vallentuna Kulturkalender Symbol e-tjänst

Kulturskola

Kulturskolan, anmälan Symbol e-tjänst

Bygga, bo och miljö

Synpunkter och felanmälan bygga, bo och miljö Symbol e-tjänst

Bo och bygga

Anmälan enligt plan- och byggförordningen (PBF) Symbol PDF
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd (attefallsåtgärder) Symbol PDF
Anmälan om installation av eldstad Symbol PDF
Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov Symbol PDF
Ansökan om förhandsbesked (inför bygglov) Symbol e-tjänst
Ansökan om planbesked Symbol e-tjänst
Arkiverade handlingar, beställning Symbol e-tjänst
Bergvärme o värmepumpar, ansökan om installation Symbol PDF
Bergvärme, grannintyg Symbol PDF
Bergvärme, skyddsföreskrifter Symbol PDF
Boka tid med bygglovshandläggare Symbol e-tjänst
Bostadsanpassning, ansökan Symbol PDF
Bygglov, e-tjänster Symbol e-tjänst
Cistern som tagits ur bruk, anmälan Symbol e-tjänst Symbol PDF
Cistern, anmälan Symbol PDF
Enskild avloppsanläggning, ansökan om installation Symbol PDF
Enskild avloppsanläggning, entreprenörsrapport 1 Symbol PDF
Enskild avloppsanläggning, entreprenörsrapport 2 Symbol PDF
Fråga bygglov Symbol e-tjänst
Förbränningstoalett, anmälan om installation Symbol PDF
Godkännande för utstakning och lägeskontroll - ansökan Symbol PDF
Kompostering av hushållsavfall, anmälan Symbol e-tjänst Symbol PDF
Nybyggnadskarta, beställning Symbol e-tjänst
PCB-sanering av fogmassor, anmälan Symbol PDF
PCB-sanering, inventering i fastighet Symbol PDF
PCB-sanering, åtgärdsplan Symbol PDF
Sanering av föroreningsskada, anmälan Symbol PDF
Underrättelse om upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnadSymbol PDF
Översiktlig utredning för vatten och avlopp (bilaga till Bygg-förhandsbesked, ansökan) Symbol PDF

Miljö och hälsa

Anmälan om dagvattenanläggning Symbol PDF
Ansökan om undantag från obligatorisk utsortering av matavfall i kärl Symbol e-tjänst Symbol PDF
Anmälan om uppehåll i hämtning av mat- och restavfall samt slam och latrin Symbol PDF
Anmälan om delning av avfallsabonnemang Symbol PDF
Ansökan om utsträckt hämtningsintervall Symbol PDF 
Bergvärme o värmepumpar, ansökan om installation Symbol PDF
Bergvärme, grannintyg Symbol PDF
Bergvärme, skyddsföreskrifter Symbol PDF
Cistern, anmälan Symbol PDF
Cistern, avanmälan Symbol e-tjänst Symbol PDF
Djur, ansökan tillstånd att hålla djur inom detaljplanerat område Symbol PDF
Djur-orm, ansökan om tillstånd att hålla orm inom detaljplanerat område Symbol PDF
Dricksvattenanläggning, anmälan/ansökan Symbol PDF
Eldning, ansökan om dispens från förbud Symbol PDF
Enskild avloppsanläggning, anmälan om ändring av befintlig anläggning Symbol PDF
Enskild avloppsanläggning, ansökan om installation Symbol PDF
Enskild avloppsanläggning, ansökan om tillstånd Symbol e-tjänst
Enskild avloppsanläggning, entreprenörsrapport 1 Symbol PDF
Enskild avloppsanläggning, entreprenörsrapport 2 Symbol PDF
Enskild avloppsanläggning, utförandeintyg Symbol e-tjänst
Förbränningstoalett, anmälan om installation Symbol PDF
Förbränningsanläggning medelstor, registrering Symbol e-tjänst
Förmultningstoalett och latrinkompost, ansökan Symbol e-tjänst Symbol PDF
Klagomål Symbol PDF
Kompostering av hushållsavfall, anmälan Symbol e-tjänst Symbol PDF
Kvicksilversanering i byggnad, anmälan Symbol PDF
Lantbruk, anmälan Symbol PDF
Livsmedelsanläggning, ansökan/anmälan Symbol PDF
Livsmedelsanläggning, registrera/ändra Symbol e-tjänst
Miljöskydd - Anmälan av massor för anläggningsändamål Symbol PDF
Miljöskydd - Anmälan om krossverksamhet Symbol PDF
Miljöskydd - Anmälan om miljöfarlig verksamhet  Symbol PDF
Mina ärenden Symbol e-tjänst
Misstänkt matförgiftning, anmälan Symbol e-tjänst
PCB-sanering av fogmassor, anmälan Symbol PDF
PCB-sanering, inventering i fastighet Symbol PDF
PCB-sanering, åtgärdsplan Symbol PDF
Renhållningsabonnemang, anmälan om ägarbyte Symbol PDF
Sanering av föroreningsskada, anmälan Symbol PDF
Spridning av bekämpningsmedel, ansökan och anmälan Symbol PDF
Stuka, ansökan Symbol e-tjänst Symbol PDF
Underrättelse om upptäckt av förorening i mark, vatten eller byggnadSymbol PDF
Verksamhet i offentlig lokal, anmälan (hälsoskydd) Symbol PDF
Verksamhet, anmälan om upphörd verksamhet (livsmedel) Symbol PDF
Verksamhetslokal för barnomsorg och skola, anmälan Symbol PDF
Värmepumpsanläggning, ansökan om tillstånd Symbol e-tjänst

Trafik och resor

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, ansökan Symbol PDF
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, bilaga - läkarintyg Symbol PDF
Synpunkter och felanmälan trafik och resor Symbol e-tjänst

Näringsliv och arbete

Ansökan om planbesked Symbol e-tjänst
Ansökan om korttids upplåtelse av offentlig plats Symbol PDF
Bygg, ansökan om förhandsbesked Symbol e-tjänst
Bygg-, riv- och marklov Symbol PDF
Djur, tillstånd att hålla djur inom detaljplanerat område Symbol PDF
Dricksvattenanläggning, anmälan Symbol PDF
Krossverksamhet, anmälan Symbol PDF
Lantbruk, anmälan Symbol PDF
Livsmedelsanläggning, ansökan och anmälan Symbol PDF
Lokaler och mark, intresseanmälan Symbol e-tjänst
Miljöfarlig verksamhet, anmälan enl. 9 kap. miljöbalken (miljöskydd) Symbol PDF
Serveringstillstånd Symbol e-tjänst
Verksamhet, anmälan om upphörd verksamhet (livsmedel) Symbol PDF
Verksamhetslokal för anmälan om offentlig lokal Symbol PDF

Kommun och politik

Borgerlig vigsel, anmälan Symbol e-tjänst
Dialog och påverkan Symbol e-tjänst
Jämför service
Symbol e-tjänst
Medarbetare, för dig som är anställd av Vallentuna kommun Symbol e-tjänst
Sök förtroendevalda politiker Symbol e-tjänst

Öppna data

Information om våra tillgängliga datakällor (öppna data)

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats