Start / Digitala tjänster och självservice

Digitala tjänster och självservice

Vallentuna kommun erbjuder ett brett utbud av digitala tjänster. För dig som hellre vill göra ansökningar och anmälningar via traditionella blanketter går även det bra i de flesta fall. 

Tillgänglig information

Öppna data är information, t.ex. nyckeltal och statistik, som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av. Är du utvecklare kan du hämta informationen direkt från källan via APIer.

Har du en e-legitimation?

Är du en av 7,6 miljoner personer som har en e-legitimation? Med hjälp av en e-legitimation kan du snabbt och enkelt utföra många av dina ärenden digitalt. 

Läs mer om e-legitimation

Bild på träd som växer på en kulle

Självservice per område

Förskola och skola

Barn 0-5 år

Barnomsorg, ansökan
Barnomsorg, ansökan om plats/utökad tid av särskilda skäl
Barnomsorg, ansökan om dispens vid behov av mer omsorgstid 
Barnomsorg vid obekväm arbetstid, ansökan
Barnomsorg, inkomstuppgift
Barnomsorg, köp av lovvecka
Barnomsorg, schemaändring
Barnomsorg, uppsägning
Barnsäkerhetsarbete i Vallentuna kommun
Från förskola till förskoleklass - generell överlämning
Från förskola till förskoleklass - kompletterande överlämningsplan
Godkännande av fristående förskola och pedagogisk omsorg, ansökan
Kostintyg
Lokal för barnsomsorg och skola, ansökan
Modersmålsstöd, ansökan
Modersmålsstöd, avanmälan
Pedagogisk omsorg, ansökan om bidrag
Plats utanför hemkommunen
Specialpedagogiskt stöd, ansökan
Språkförskola, ansökan
Synpunkter och klagomål
Tilläggsbelopp, ansökan

Elev 6-16 år

Barnomsorg vid obekväm arbetstid, ansökan
Fritidshem, ansökan
Fritidshem, dispens utökad omsorgstid, ansökan
Fritidshem, inkomstuppgift
Fritidshem, köp av lovvecka
Fritidshem, schemaändring
Fritidshem, uppsägning
Förskoleklass, ansökan (under januari varje år)
Grundskola årskurs 7, ansökan (under januari varje år)
Inflyttning, ansökan om skola för nyinflyttad elev
Kostintyg
Ledighet, ansökan
Logoped/talpedagog, ansökan
Modersmålsstöd förskoleklass, ansökan
Modersmålsstöd förskoleklass, avanmälan
Modersmålsundervisning åk 1-9, ansökan
Modersmålsstöd åk 1-9, avanmälan
Plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem- särskilda skäl, ansökan
Prao, ersättningsblankett
Psykologkonsultation, ansökan
Resurscentrums samråd, ansökan
Skolbyte, ansökan för elev som är folkbokförd i kommunen och vill byta skola
Skolskjuts, ansökan
Specialpedagogiskt stöd, ansökan
Synpunkter och klagomål
Tilläggsbelopp modersmålsundervisning, ansökan
Tilläggsbelopp, ansökan
Utflyttning, elev som flyttar ut ur kommunen och avslutar skolgång

Gymnasieelev

Avbrutna studier, anmälan
Flytta med ersättning vid gymnasiestudier utomlands, ansökan
Förlängda studier, ansökan
Inackorderingstillägg, ansökan
Kostintyg
Modersmålsundervisning, ansökan
Modersmålsundervisning, avanmälan
Ogiltiga frånvaro, anmälan
Skolskjuts för elev i gymnasiesärskola, ansökan
Synpunkter och klagomål
Tilläggsbelopp, ansökan

Omsorg och hjälp

Anhörigvård, tjänstgöringsrapport
Bostadsanpassning, ansökan
Dubbel boendekostnad, ansökan
Ekonomiskt bistånd, ansökan
Färdtjänst, ansökan
God man, blanketter
Hemtjänst, val av leverantör
Inkomstförfrågan för beräkning av avgift
Insatser enligt LSS, ansökan
Lämplighetsintyg
Om samtycke gällande fast egendom, bostadförsäljning med mera, ansökan och information
Orosanmälan enl 14 kap
Redogorelse arvodesräkning ensamkommande barn
Riksfärdtjänst, ansökan
Sociala samfonden, ansökan om bidrag
Synpunkter och klagomål
Uttag från spärrat konto, ansökan
Vigsel, anmälan
Volontär, intresseanmälan
Äldreomsorg, ansökan

Fritid och kultur

Synpunkter och felanmäla, fritid och kultur

Gemensamma förhållningsregler i ishallarna pga Covid-19

Bibliotek

Böcker och andra medier, sök och låna
Fjärrlån
Inköpsförslag, föreslå inköp
Förläng dina lån och se status
Använd bibliotekets datorer med internet, boka tid

Föreningsbidrag

Aktivitetskort på nätet, ApN
Ansökan om grundbidrag för handikappföreningar
Ansökan om ledarutbildningsbidrag

Föreningsadministration

Vallentuna kommuns Föreningsregister
För föreningar att hantera sina uppgifter i Föreningsregistret
Registrering av ny förening i föreningsregistret
Samtycke av personuppgifter i föreningsregistret
Resultaträkning för förening, mall
Balansräkning för förening, mall
Revisionsberättelse för förening, mall

Lokalbokning

Lokalbokning på webben
Ansökan om arrangemang
Ansökan om löpande tider, 2020/2021

Kultur

Kulturbidrag, ansökan
Kulturbidrag, redovisning
Evenemangstips till Vallentuna Kulturkalender

Kulturskola

Kulturskolan, anmälan

Bygga, bo och miljö

Synpunkter och felanmälan bygga, bo och miljö

Bo och bygga

Anmälan enligt plan- och byggförordningen (PBF)
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd (attefallsåtgärder)
Anmälan om installation av eldstad
Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov
Ansökan om förhandsbesked (inför bygglov)
Ansökan om planbesked
Arkiverade handlingar, beställning
Bergvärme o värmepumpar, ansökan om installation
Bergvärme, grannintyg
Bergvärme, skyddsföreskrifter
Boka tid med bygglovshandläggare, e-tjänst
Bostadsanpassning, ansökan
Bygglov, e-tjänster
Cistern som tagits ur bruk, anmälan
Cistern, anmälan
Enskild avloppsanläggning, ansökan om installation
Enskild avloppsanläggning, entreprenörsrapport 1
Enskild avloppsanläggning, entreprenörsrapport 2
Fråga bygglov
Förbränningstoalett, anmälan om installation
Förslag till kontrollplan - eldstad/rökkanal
Förslag till kontrollplan - komplementbyggnad
Förslag till kontrollplan - uterum
Godkännande för utstakning och lägeskontroll - ansökan
Kompostering av hushållsavfall, anmälan
Nybyggnadskarta, beställning
PCB-sanering av fogmassor, anmälan
PCB-sanering, inventering i fastighet
PCB-sanering, åtgärdsplan
Sanering av föroreningsskada, anmälan
Översiktlig utredning för vatten och avlopp (bilaga till Bygg-förhandsbesked, ansökan)

Miljö och hälsa

Bergvärme o värmepumpar, ansökan om installation
Bergvärme, grannintyg
Bergvärme, skyddsföreskrifter
Cistern, anmälan
Cistern, avanmälan
Djur, ansökan tillstånd att hålla djur inom detaljplanerat område
Djur-orm, ansökan om tillstånd att hålla orm inom detaljplanerat område
Dricksvattenanläggning, anmälan/ansökan
Eldning, ansökan om dispens från förbud
Enskild avloppsanläggning, anmälan om ändring av befintlig anläggning
Enskild avloppsanläggning, ansökan om installation
Enskild avloppsanläggning, entreprenörsrapport 1
Enskild avloppsanläggning, entreprenörsrapport 2
Förbränningstoalett, anmälan om installation
Förmultningstoalett och latrinkompost, ansökan
Klagomål
Kompostering av hushållsavfall, anmälan
Kvicksilversanering i byggnad, anmälan
Lantbruk, anmälan
Livsmedelsanläggning, ansökan/anmälan
Miljöskydd - Anmälan av massor för anläggningsändamål
Miljöskydd - Anmälan om krossverksamhet
Miljöskydd - Anmälan om miljöfarlig verksamhet
PCB-sanering av fogmassor, anmälan
PCB-sanering, inventering i fastighet
PCB-sanering, åtgärdsplan
Renhållningsabonnemang, anmälan om ägarbyte
Renhållningsabonnemang, ansökan om månadshämtning
Sanering av föroreningsskada, anmälan
Sop-, slam- och latrinhämtningsuppehåll, anmälan
Sopkärl, ansökan om delat sopkärl
Spridning av bekämpningsmedel, ansökan och anmälan
Stuka, ansökan
Verksamhet i offentlig lokal, anmälan (hälsoskydd)
Verksamhet, anmälan om upphörd verksamhet (livsmedel)
Verksamhetslokal för barnomsorg och skola, anmälan

Trafik och resor

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, ansökan
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, bilaga - läkarintyg
Synpunkter och felanmälan trafik och resor

Näringsliv och arbete

Ansökan om planbesked
Bygg, ansökan om förhandsbesked
Bygg-, riv- och marklov
Djur, tillstånd att hålla djur inom detaljplanerat område
Dricksvattenanläggning, anmälan
Krossverksamhet, anmälan
Lantbruk, anmälan
Livsmedelsanläggning, ansökan och anmälan
Lokaler och mark, intresseanmälan
Miljöfarlig verksamhet, anmälan enl. 9 kap. miljöbalken (miljöskydd)
Serveringstillstånd
Verksamhet, anmälan om upphörd verksamhet (livsmedel)
Verksamhetslokal för anmälan om offentlig lokal

Kommun och politik

Borgerlig vigsel, anmälan
Dialog och påverkan
Jämför service
Medarbetare, för dig som är anställd av Vallentuna kommun
Sök förtroendevalda politiker

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats