Start / Servicemeddelanden / Upprustning av Teknikvägen mellan Mörbyvägen och Banvägen

Upprustning av Teknikvägen mellan Mörbyvägen och Banvägen

Teknikvägen är en av kommunens viktigaste genomfartsgator och är utpekat som en del av lokalnätet för cykel. Vägen kommer under 2024 att börja trafikeras av stombuss vilket innebär att upprustning av vägens standard och befintliga busshållplatser måste göras.

Under perioden maj – december 2023 kommer vägen byggas om på sträckan mellan Mörbyvägen och Banvägen. Framkomligheten av olika trafikslag kommer vara begränsad under perioden. 

Upprustningen av Teknikvägen innebär i praktiken att busshållplatserna Mörbyvägen och Fabriksvägen slås ihop till en busshållplats, en så kallad fickhållplats, för att inrymma fler bussar och resenärer. Busshållplatserna får nya bussväderskydd med digitala informationstavlor. Befintlig gångbana breddas från 2,5 meter till en separerad gång- och cykelbana som blir hela 4,3 meter bred. I anslutning till Teknikvägen byggs två hastighetsdämpande busskuddar på Banvägen för hastighetssäkring av övergångsstället till gångpassagen vid Roslagsbanan. Ny belysning uppförs även på sträckan. Projektet förväntas göra sträckan trafiksäkrare och tillgängligare med bättre framkomlighet för alla trafikanter.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats