Start / Kontakt och öppettider / Inkomna frågor / Vem ansvarar för snövallarna?

Vem ansvarar för snövallarna?

Det är fastighetsägarens ansvar att snöröja och halkbekämpa vid sin infart, det gäller även snövallar efter plogbilen. Kommunen har ingen laglig rätt att erbjuda kommuninvånare hjälp med snövallar vid privata fastigheter.

Kommunen är enligt lag skyldiga att hålla kommunala gator farbara vid exempelvis snöfall, bland annat enligt plan- och bygglagen 6 kap. 21§, och att snöröja på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa hindras.

Snövallar räknas inte som en sådan olägenhet i lagstiftningen och anses inte heller innebära en större olycksrisk. Därför är det fastighetsägarens eget ansvar att snöröja och halkbekämpa vid sin egen infart, även de snövallar som plogbilen lämnar efter sig.

Kommunen är dessutom skyldig att hushålla med skattemedel och bunden att behandla alla kommuninvånare lika, utifrån likställighetsprincipen. Kommunen har därför ingen laglig möjlighet att erbjuda fastighetsägare snöröjning utöver den standardiserade kvalitén på snöröjning i kommunen.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med snöröjning och halkbekämpning på länken nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats