Vårt närvaroarbete

Vallentuna gymnasium strävar efter att ge alla elever en kvalitativ utbildning som möter deras individuella behov och förbereder dem för framtiden. En viktig del av detta arbete är att främja elevernas närvaro och delaktighet i undervisningen. Vi vet att hög närvaro är avgörande för att elever ska kunna nå utbildningens mål och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Därför har vi tydliga rutiner för att följa upp och stödja elever som har problem med frånvaro, oavsett anledning.

Som elev på Vallentuna gymnasium har du en närvaroplikt, vilket innebär att du förväntas delta i alla de aktiviteter som ingår i ditt utbildningsprogram. Detta gäller både lektioner, prov, praktik, studiebesök och andra former av lärande. Om du inte uppfyller din närvaroplikt kan det få konsekvenser för ditt studiebidrag från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Skolan är skyldig enligt skollagen att rapportera till CSN om du har ogiltig frånvaro som överstiger en viss gräns.

Mer information om hantering av ogiltig frånvaro på gymnasiet går att läsa om på CSN (Centrala studiestödsnämnden) hemsida:

Läs mer om ogiltig frånvaro på gymnasiet

Främjande arbete

Gymnasieskolan ska arbeta främjande när det gäller skolnärvaro. Det innebär att skolan arbetar aktivt med faktorer som kan bidra till generella vinster för alla elevers rätt till lärande, trygghet och studiero. Elever som är trygga och trivs i skolan, som känner motivation och lust att lära samt får det stöd och de utmaningar de behöver i sitt lärande väljer nästan alltid att vara närvarande i skolan.

Det främjande arbetet omfattar både kunskapsmål och sociala mål, vilket betyder att skolan kan behöva se över såväl undervisningens utformning som personalens förhållningssätt till elever och vårdnadshavare. Att arbeta främjande kan därför handla om att skapa ett respektfullt skolklimat med goda relationer mellan elever och mellan vuxna och elever, där eleverna görs delaktiga och upplever trivsel. Det kan också handla om att utveckla skolan till en mer stimulerande arbets- och lärandemiljö. 

Ett främjande perspektiv kan vara:

– Hur ser relationerna mellan elever och personal ut? Hur kan skolan främja goda relationer?

– Hur är det sociala klimatet i skolan?

– Är skolans lokaler anpassade till sitt syfte och bidrar till trivsel och inlärning?

– Är undervisningen intressant och stimulerande?

 

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet utgår från att förhindra att elever är frånvarande utifrån en faktisk eller teoretisk risk som har identifierats. Ett exempel på förebyggande arbete är att utvärdera och utveckla frånvarorutinen på skolan vad gäller exempelvis vikariesituationer eller schemabrytande aktiviteter, utifrån att skolan har uppmärksammat att frånvaron ökar vid dessa tillfällen. De förebyggande insatserna kan vända sig till en, flera eller alla elever på skolan men också till personal och vårdnadshavare.

Ett förebyggande perspektiv kan vara:

– Finns det ett systematiskt arbete med analys av frånvaro för att identifiera om frånvaron till exempel är högre för vissa ämnen, årskurser eller elevgrupper?

– Hur anpassas schemaläggningen för att förebygga frånvaro?

– Har skolan samverkan med andra aktörer? (Till exempel skolsocionomer, öppenvård eller arbetsplatser.)

– Hur fungerar skolans ordningsregler för att skapa trivsel och studiero?

 

Åtgärda frånvaro

Att tidigt uppmärksamma och agera på en elevs frånvaro är viktigt. Det åtgärdande arbetet innebär att vända frånvaro till närvaro för en enskild elev, eller i vissa fall en grupp elever. Skolan ska anpassa sin undervisning till elevens behov och på så sätt vara en tillgänglig och inkluderande lärandemiljö för alla elever. De främjande, förebyggande och åtgärdande insatserna kan gå in i varandra och få effekt på flera sätt.

Åtgärderna ska grunda sig i en utredning av orsakerna till frånvaron. Skolan behöver i arbetet utgå från varje enskild elev och elevens unika situation - varför kommer inte just den här eleven till skolan och hur kan vi åtgärda det? Det finns sällan en förklaring till frånvaro utan det är troligen flera faktorer som ömsesidigt påverkar varandra. Det kan handla om skolfaktorer, elevens hemförhållanden eller individuella faktorer. Därför behöver ofta flera aktörer såsom skola, vårdnadshavare och socialtjänst med flera, samverka för att hitta strategier för ökad närvaro.

Frånvaroanmälan

Lärare ska registrera elevers frånvaro i SchoolSoft.

I de fall vårdnadshavare finns registrerade i SchoolSoft, skickas automatiskt ett sms till elevens vårdnadshavare vid varje oanmält frånvarotillfälle. Om vårdnadshavare inte finns registrerade i SchoolSoft ska de kontaktas av mentor vid varje oanmält frånvarotillfälle.

Vid tandläkar-, läkarbesök, uppkörning eller teoriprov ska intyg visas upp för mentor för att frånvaron inte ska räknas som skolk. Ledighet för övningskörning beviljas inte.

Översikt av frånvaro

Mentor ska se över klassens närvaro veckovis i SchoolSoft, för att upptäcka mönster, samt göra en större närvaroavstämning för sin klass månadsvis. När det finns en oro för en elevs frånvaro anmäler mentor detta till elevhälsoteamet.

På klassråden meddelar mentor eleverna den registrerade frånvaron. Vid långvarig sjukdom (mer än en vecka), eller om mentor har anledning att tro att frånvaron inte är giltig, ska ett intyg lämnas till mentor. Mentor meddelar skolledningen, som skickar uppmaningen om ett intyg till elevens vårdnadshavare och/eller eleven (beroende på om eleven är myndig).

I skolans kalendarium finns tillfällen inlagda (minst fyra gånger per läsår) då en översiktlig närvaroavstämning görs för hela skolan. Dessa tillfällen är skilda från CSN:s närvarorapportering.

Samverkan med andra aktörer och utredning om särskilt stöd

Skolan bedömer när eventuell samverkan med andra aktörer blir aktuell, som exempelvis anmälan till socialtjänst eller nätverksmöte tillsammans med habiliteringen.

En utredning av en elevs behov av särskilt stöd inleds vid behov.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats