Ansök om ledighet

Mentor har rätt att bevilja upp till tre dagars ledighet per läsår för händelser av synnerlig vikt för eleven och/eller elevens anhöriga. För ledighet som överstiger tre dagar per läsår måste eleven fylla i blanketten: Beslutsunderlag om ledighet och lämna blanketten till mentor senast 10 dagar före ledighetens början. Rektor tar sedan beslut om ledigheten efter ett förslag om tillstyrkan eller avslag från mentor. Mentor återkopplar beslutet till elev och vårdnadshavare via SchoolSoft. För omyndiga elever gäller att ansökan om ledighet alltid ska göras av vårdnadshavare.

För att en elev ska beviljas ledighet krävs följande:

  • Eleven får inte ha varit varnad för indraget studiebidrag under innevarande läsår.
  • Eleven ska bedömas ha förutsättning att klara nödvändig inläsning på egen hand.
  • Den ifyllda blanketten ska lämnas till mentor minst 10 dagar före ledighetens början.

Elevens ansvar:

  • Eleven måste ta kontakt med samtliga berörda lärare (det vill säga samtliga lärare som skulle ha undervisat eleven under elevens frånvaro) och få deras signatur.
  • Eleven ansvarar för att läsa in det eleven missar under sin frånvaro utan kompenserande undervisning eller annan hjälp från lärare.

Självervice

Här hittar du blanketten för att ansöka om ledighet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats