A-Ö Vallentuna gymnasium

Här kan du ta del av frågor och svar om Vallentuna gymnasium.

A-Ö

Allergi

Tänk på att det finns såväl elever som personal som är allergiska och överkänsliga. Undvik starkt parfymerade och doftande produkter i skolans samtliga lokaler. Skolan ska vara fri från djur. Skolan är en rökfri miljö (se även Rökning). Vädring av skolans lokaler sker löpande. Under de värsta pollentiderna ska dock fönster hållas stängda för att minimera besvär för känsliga personer. För kosten finns särskilda bestämmelser (se Skolmatsal).

Allmänna bestämmelser

Vi utgår från att ungdomar i allmänhet har ett gott omdöme och vet hur man ska bete sig. Naturligtvis gäller samma förhållningssätt och regler i skolan som i samhället och arbetslivet i övrigt. Årligen beslutas om skolans ordningsregler (Se Ordningsregler). Vallentuna gymnasium hjälper dig att nå dina mål och förbereder dig för fortsatta studier och arbetsliv. Vi ställer krav på ordning och uppförande. Vi värnar om ett gott kamratskap, ömsesidig respekt, en trivsam arbetsmiljö och förväntar oss att alla visar hänsyn till varandra.

Affischering

Affischering är tillåten på skolans anslagstavlor. All övrig affischering är inte tillåten utan rektors tillstånd.

Arbetsmiljö

För att behålla en bra arbetsmiljö måste alla i skolan medverka till att olycksfall och skador kan förebyggas. Det gäller både den fysiska och den psykiska arbetsmiljön. Varje år genomförs skyddsronder på Vallentuna gymnasium. Skyddsombud och elevskyddsombud deltar i skyddsverksamheten. I skolans arbetsgrupp för skyddsfrågor ingår representanter för skolledning, personal- och elevskyddsombud. Eventuella brister i skolans lokaler och utrustning som upptäcks vid skyddsronden kan ofta avhjälpas av den eller de som upptäcker felet. Felanmälan görs till skolans vaktmästare. Arbetsmiljöfrågor behandlas på klassråd eller personalmöten.

APL- Arbetsplatsförlagt lärande

På våra yrkesprogram är undervisningstid delvis förlagt till APL. Eleverna är under dessa valda perioder ute på praktik. Ansvariga lärare kommer under perioden besöka eleven på arbetsplatsen och följer upp elevernas lärande tillsammans med handledaren på arbetsplatsen. För varje APL-plats görs en riskbedömning och bedömning kring platsens lämplighet ur ett lärandeperspektiv.

Betyg

Du får betyg efter varje kurs enligt en femgradig skala med betygen A, B, C, D och E. Om du inte blir godkänd får du ett F. Om du riskerar att få betyget F på en kurs får du en kursvarning i SchoolSoft och en instruktion om hur du ska kunna nå målen för kursen i kursmatrisen. Om du har fått F på en kurs har du möjlighet att göra en prövning på kursen för att kunna nå betyget E eller högre. Om en lärare saknar underlag för bedömning sätts inget betyg i kursen.

Betyg, komplettering

Om du efter din studietid på Vallentuna gymnasium behöver komplettera dina betyg eller skaffa dig en gymnasieexamen har du möjligheter att läsa kurser på Komvux eller på vissa Folkhögskolor. Hur det fungerar kan variera mellan olika kommuner. Kontakta din studievägledare för mer information.

Bibliotek

Vallentuna gymnasiums bibliotek vänder sig till elever och personal på skolan. I biblioteket kan du bland annat söka information i olika ämnen, få handledning i informationssökning, låna böcker, läsa dagstidningar och tidskrifter, kopiera och skriva ut. Bibliotekets öppettider anslås på dörren samt i SchoolSoft.

Vid kursernas början lånar du de läroböcker som du ska ha på en tid som din lärare meddelar. Efter avslutad kurs måste du snarast lämna tillbaka alla böcker. Alla böcker måste återlämnas innan du får låna nya böcker till dina nya kurser.


Du är personligt ansvarig för de böcker du lånar. Borttappade böcker och förstörda böcker måste ersättas. Skolan fakturerar ersättningskostnaden. Läromedel ersätts med 300 kronor per bok och skönlitteratur ersätts med 100 kronor per bok.

Brand- och utrymningslarm

Om brand uppstår hörs ett brandlarm. Alla som vistas i skolbyggnaden ska ta sig ut genom närmsta utgång och därmed lämna lokalerna skyndsamt enligt utrymningsplanen. Personalen på skolan har rutiner för utrymning och ansvarar för detta. På skolan finns brandsläckare utplacerade. Det finns även branddörrar och märkta nödutgångar.

Cafeterian

I skolans lokaler finns en cafeteria. Den drivs i egen regi och elever och personal är välkomna att köpa diverse mat, godsaker och dryck där. Du kan betala med swish.

CSN

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar om studiehjälp och studiemedel. Skolan rapporterar alla elever som har rätt till studiebidrag direkt till CSN. Extra bidrag och tillägg utöver studiebidrag ansöks direkt till CSN av den enskilde eleven. Även studiemedel ansöks om av den enskilde eleven. Se CSNs regler för studiehjälp på deras hemsida www.CSN.se. Den som behöver hjälp med ansökan och vilka regler som gäller för detta kan vända sig till skolans kurator.

Studiebidraget kan komma att dras in vid ogiltig frånvaro (se även frånvaro).

Cyklar

Cykelparkering finns strax utanför skolans område. Här parkeras även elsparkcyklar.

Datorer

Alla skolans elever får låna en laptop med laddare under hela sin studietid. Du som lånar en dator är personligt ansvarig för den under studietiden. Det innebär att du håller datorn i gott skick, förvarar den på ett säkert sätt och att du snarast meddelar personal om den går sönder eller om den försvinner. Datorerna är försäkrade genom skolan. Stöld anmäls till polisen; personalen kan hjälpa dig att göra polisanmälan. Du blir återbetalningsskyldig om din dator och laddare försvinner eller om den genom oaktsamhet går sönder. Skolan fakturerar dig i sådana fall för restvärdet på din dator och 300 kronor för ej återlämnad laddare. Tänk på att skydda din dator med ett säkert lösenord.

Du kan få teknisk support i IKT-verkstaden och hjälp med användning av dator och programvara av skolans IKT-personal. Alla elever får information om pedagogiska hjälpmedel under lektionstid i början av läsåret.

Droger

Vallentuna gymnasium samverkar med polis, socialtjänst och kommunens övriga förvaltningar för att förebygga och förhindra droganvändande och missbruk. Vallentuna gymnasium har en handlingsplan mot droger och missbruk. Vid oro för missbruk kontaktas kurator eller skolsköterska direkt.

Elevhälsoteam

Skolans elevhälsoteam består av skolans ledningsgrupp, skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog samt specialpedagog.

Elevinflytande

För elevernas inflytande och påverkan av undervisning och arbetsmiljö på skolan finns flera olika tillfällen och forum; klassråd, elevråd, matråd och programråd. Syftet är att eleverna ska vara delaktiga i sin utbildning, sin upplevda arbetsmiljö och frågor som rör skolans såväl som individernas personliga utveckling.


Våra elever ska ges tillfälle och möjligheter att vara aktiva i sin egen utbildning och arbetsmiljö och förberedas för ett aktivt demokratiskt deltagande. De skaha förutsättningar att påverka sin utbildning och sin egen arbetsmiljö.

Elevråd (se även elevinflytande)

Genom elevrådet har du som elev möjlighet att uttrycka dina synpunkter angående skola och utbildning så att skolan hela tiden kan förbättras. Varje klass utser en elevrepresentant som deltar på de möten som elevrådets styrelse kallar till. Elevrådet utser elevskyddsombud, deltagare till matråd och andra grupper. Elevrådet organiserar aktiviteter för att skapa trivsel på skolan.

Elevskåp

Du får under din studietid låna ett elevskåp med tillhörande nyckel för förvaring av skolmateriel under gymnasietiden. Du är personligt ansvarig för såväl skåp som nyckel. Tänk på att inte förvara stöldbegärliga saker i ditt skåp. Skolan ersätter inte förlust av saker som förvarats i elevskåp.

Om skåpet har gått sönder ska du alltid anmäla detta till skolans vaktmästare. Om du har glömt din nyckel kan skolans vaktmästare hjälpa dig att öppna ditt skåp. Skolan förbehåller sig rätten att öppna skåp om så är nödvändigt.

Om du har tappat bort din nyckel skall detta anmälas till skolans vaktmästare och du faktureras för omkostnaderna att ersätta nyckeln, 200 kronor.

Enkäter

Du kommer under din gymnasietid besvara ett flertal enkäter. Enkäterna syftar till att kartlägga alla elevers studie- och livssituation och fungerar som beslutsunderlag i olika sammanhang inom och utanför skolan. Enkäterna är en viktig del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Examensbevis

När du fullföljt ett program och fått betyg på programmets samtliga kurser utfärdas ett examensbevis med högskoleförberedande examen eller yrkesexamen. Där framgår det vilket program du har följt, vilka kurser du har läst, betyg på respektive kurs och antalet gymnasiepoäng som ingått i din studieplan.

Expeditionen

Skolans administration är belägen i korridoren till höger innanför huvudentrén. Här sitter skolans ledningsgrupp, som består av rektor och biträdande rektor, en av våra studie- och yrkesvägledare samt skolans administrativa samordnare.

Felanmälan

Felanmälan görs via e-post till skolans vaktmästare. För datorer görs felanmälan till IKT-personalen.

Fotografering

Tidigt under höstterminen fotograferas all personal och alla elever på skolan. Bilderna kommer användas för personalens interna arbete och publiceras inte externt.

Framtidsdagen

Varje höst anordnar Vallentuna gymnasium Framtidsdagen för alla årskurs 9-elever i Vallentuna och för gymnasiets egna elever där hållbarhet, innovation och entreprenörskap är centralt.

Under dagen delas "Unga Framtidspriset" ut till den eller de elever som på bästa sätt bidragit till att stärka hållbarhetsarbetet inför Agenda 2030.

Frånvaro

På Vallentuna gymnasium har vi obligatorisk närvaro. Lärarna registrerar frånvaro och sen ankomst. Vid upprepad ogiltig frånvaro skickas ett varningsbrev hem till elev och vårdnadshavare. Om närvaron inte förbättras rapporterar skolan detta till CSN som beslutar om eventuellt indraget studiebidrag. Detta meddelas eleven och vårdnadshavare via brev. När frånvaron har minskat och skolkbeteendet har upphört rapporterar skolan detta till CSN och eleven kan då få tillbaka sitt studiebidrag.

Mer information kring studiebidrag och regler kring detta går att läsa på www.csn.se.

Frånvaroanmälan vid sjukdom och eventuell ledighetsansökan sker i SchoolSoft.

Försäkring

Du som går på Vallentuna gymnasium är försäkrad genom en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under den tiden du är i skolan samt på väg till och från skolan i samband med undervisningens start respektive slut. Som undervisning räknas även praktik, APL, studieresor mm. Försäkringsbolaget erbjuder inte någon frivillig tilläggsförsäkring för fritid och lov. Det ingår inte heller någon sjukförsäkring.

Föräldramöte

I samband med läsårsstart i årskurs 1 bjuds alla elevers vårdnadshavare in till ett föräldramöte.

Gymnasiepoäng

Varje gymnasiekurs har en viss gymnasiepoäng som betecknar omfattningen av studierna. Gymnasiepoängen får du efter att ha läst och fått betyg på en kurs. Alla nationella program omfattar 2500 poäng. På de olika introduktionsprogrammen kan antalet poäng variera. Mer information om de olika programmen finns på www.skolverket.se.

Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet under årskurs 3 ger dig tillfälle till fördjupning inom något kunskapsområde som ingår i din studieväg och träning i att arbeta på ett undersökande arbetssätt. Gymnasiearbetet betygssätts med E eller F.

Vid betygssättningen beaktas din förmåga att själv planera, genomföra och redovisa en uppgift som visar att du har uppnått målen för ditt gymnasieprogram. Observera att du måste ha fullgjort ditt gymnasiearbete för att få din examen.

Gymnasieintyg

Efter avslutade studier på ett introduktionsprogram utfärdas ett gymnasieintyg. Gymnasieintyget kan omfatta grundskolebetyg, gymnasiebetyg samt andra omdömen beroende på elevens individuella studieplan.

Hissar

Hissarna är avsedda för personer med funktionsnedsättning och för transport av varor och städmaterial. Kontakta vaktmästaren för tillgång till hiss.

Hot och våld

Alla elever har rätt till en trygg skolgång och all personal har rätt till en trygg arbetsmiljö. Alla former av hot och våld är otillåtna i skolan och ska anmälas till närmast berörda personal. Skolan har särskilda rutiner för att följa upp och åtgärda hot- och våldssituationer.

Högskoleprovet

Högskoleprovet kan hjälpa dig att komma in på vissa högskoleutbildningar. Mer information får du av studie- och yrkesvägledare. Ett provresultat är giltigt i fem år.

Idrottsprofil

Hos oss på Vallentuna gymnasium har du möjlighet att kombinera studier med idrott och dessutom få poäng och betyg i din idrott. Vi har en utökad idrottsprofil i fotboll, innebandy och ishockey, med schemalagd träning på skoltid.

Observera att den utökade profilen inte går att kombinera med att läsa kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskolan i årskurs 2 och 3 på yrkesprogrammen.

Vi har även en basprofil där du är aktiv utövare i en förening och har en eller flera tränare som samarbetar med skolan. Alla elever som läser idrottsprofil får ett dagkort på Sports Club i Vallentuna.

Idrottsprofil erbjuds inte på introduktionsprogrammen.

Informationskanaler

SchoolSoft fungerar som den främsta interna informationskanalen. På skolans hemsida finns extern information. Elevrådet har även ett Instagramkonto där man kan följa elevdagar och få relevant information från eleverna.

IKT-verkstaden

Förutom teknisk support av datorer kan du i IKT-verkstaden även få hjälp med dina skoluppgifter. Det finns drop-in-tider för samtliga elever och det går alltid bra att fråga personalen i IKT-verkstaden om man kan sitta och studera i rummet på raster, håltimmar eller vid självständigt arbete.

Klassråd

Varannan vecka har klasserna schemalagt klassråd. Se även elevinflytande.

Vid första klassrådet ska klassrepresentanter väljas.

I anslutning till klassrådstiden under året meddelar mentorer allmän information samt information om närvaron. Vid klassrådet förs protokoll enligt en mall från elevrådet. Mall för klassrådsprotokoll finns i Office365 för nedladdning.

Kompensatoriska hjälpmedel

Information om kompensatoriska hjälpmedel finns på skolans Sharepoint i Office365. Du kommer även att få information i samband med läsårsstart kring detta. Vid frågor kring kompensatoriska hjälpmedel kan du kontakta din undervisande lärare eller skolans specialpedagog. Exempel på kompensatoriska hjälpmedel är Inläsningstjänst och Legimus.

Kopiering

Det finns kopieringsapparater i lärarrum samt på expeditionen. Alla elever kan själva införskaffa en kopieringskod och använda dessa. Information om hur man gör finns i Office 365.

Krishantering

Skolan har en krisgrupp som sammankallas vid allvarligare incidenter som berör skolan direkt eller indirekt. Krisgruppen består av rektor, biträdande rektor, administrativa samordnare, skolkurator, skolsköterska, vaktmästare samt en lärarassistent. Ansvarig för gruppen är skolans rektor. Anmälan om en eventuell kris ska göras till någon i krisgruppen.

Kurator

Hos skolkuratorn kan du få stöd och vägledning bland annat om stresshantering, konflikthantering, motivationsarbete, relationer och droger. Kuratorn kan också vara din länk till andra stödinsatser. Kurator ansvarar för skolans förebyggande och utredande arbete mot kränkningar.

Ledighet

På Vallentuna gymnasium är vi mycket restriktiva med ledighet. Vår bedömning och vår erfarenhet är att ledigheter under terminen påverkar studieprestationerna negativt. Därför beviljas ledighet bara i undantagsfall. Ledighetsansökan görs i SchoolSoft. Mer information om ledighet finns på skolans hemsida. Mentor kan bevilja ledighet upp till tre dagar per läsår. All längre ledighet beslutas av rektor efter rekommendation från mentor.

Ledningsgrupp

Skolans ledningsgrupp består av rektor och en biträdande rektor.

Legimus

Du som har använt eller behöver använda Legimus (TAL-böcker) ansöker om detta tillsammans med mentor genom skolans specialpedagog. Beslut tas av rektor.

Läromedel

På Vallentuna gymnasium lånar du dina läroböcker i skolans bibliotek (Se Bibliotek). Du får själv införskaffa det övriga materiel som du behöver för ditt skolarbete.

Alla läroböcker finns inlästa hos Inläsningstjänst där alla elever får ett konto. (Se Kompensatoriska hjälpmedel).

Läsårsdata

I Office 365 finns skolans kalendarium för aktuellt läsår. Viktiga datum finns också att hitta i SchoolSoft samt på skolans hemsida och kommunens hemsida.

Mentor

När du börjar på Vallentuna gymnasium får du en mentor. Mentor ansvarar för att ha en helhetsbild över dina studier och mentor är din främsta kontakt i skolan. Det är också med mentorn som du har dina utvecklingssamtal.

Mobbning

Skolan har nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. All form av kränkande behandling och mobbning ska genast anmälas till personal på skolan. Skolan har en plan för att främja lika rättigheter för alla elever.

Modersmål

Som elev kan du få möjlighet att läsa kurser i ditt modersmål. Du kan också få studiehandledning på ditt modersmål. Ansökan till kurser i modersmål sker antingen genom gymnasieantagningen eller i skolan vid terminsstart.

Närvaro

Är obligatoriskt vid alla lektioner (se även Frånvaro).

Office 365

I Office 365 finns samlad information och länkar till olika viktiga webbplatser. Här finns information till såväl elever som personal. För personal är det den huvudsakliga platsen för information.

Olycksfall

Vid olycksfall ska skolans personal få information om det. Beroende på olycksfallets art vidtas de åtgärder som behövs.

Ordningsregler

Rektor fastställer ordningsregler årligen efter samråd med personal, elever och vårdnadshavare.

Parkering

Gymnasiet förfogar över ett visst antal parkeringsplatser runt om skolbyggnaden. Parkeringstillstånd hämtas på skolans expedition. För besökare finns även tillfälliga parkeringstillstånd. Personal kan själv skriva ut parkeringstillstånd från Office 365.

Passerbrickor

All personal samt elever på vissa program har passerbrickor. Dessa kvitteras ut hos vaktmästaren.

Program

På Vallentuna gymnasium erbjuder vi följande program: Barn- och Fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet med NPF-anpassning, Naturbruksprogrammet och alla introduktionsprogram.

Programstruktur

Alla nationella program har en fastställd struktur med gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningsgemensamma ämnen, programfördjupningsämnen, individuella val samt gymnasiearbete. För introduktionsprogram upprättas programmen individuellt för varje elev. Se även studieplan.

Prövning

Om du har fått F eller streck på en kurs har du som elev rätt att pröva den kursen. Prövningarna på Vallentuna gymnasium sker i augusti och januari. För elever i årskurs 3 även i april/maj månad. Du får pröva max två kurser vid varje prövningstillfälle. På hemsidan kan du se vilka datum som gäller för anmälan. Anmälan sker digitalt via länk på hemsidan.

Resestipendier och resor

Skolan har ett resestipendium för elever i årskurs 2 och 3 som läser Engelska 6. Stipendiet avser en resa till USA och samarbetsskola Butler University i Indianapolis.

Ansökan sker till rektor efter information från undervisande lärare.

Skolan genomför också studieresor, utbyten och studiebesök utomlands. Resmål beror på det pedagogiska syftet med resan. Skolan deltar också i internationellt samarbete genom ERASMUS.

Rökfri skola

Skolans område är rökfritt. Elever som inte respekterar rökförbudet får en tillsägelse och ett brev skickas till vårdnadshavare där det framgår vilka konsekvenser som kan komma att bli aktuella om fortsatt överträdelse sker.

Schema

Elevernas och lärarnas schema finns att hitta på SchoolSoft under SCHEMA. Skolan har ett varierande schema vilket kan innebära att schemat ser olika ut olika veckor. Elever uppmanas att hålla koll på sitt schema i SchoolSoft.

Schoolsoft

SchoolSoft är vår pedagogiska plattform för elever. Här publiceras lektionsplaneringar, uppgifter och resultat. Även närvaro registreras i SchoolSoft. SchoolSoft är också vår huvudsakliga kommunikationskanal för såväl allmän som specifik information till elever och vårdnadshavare. I SchoolSoft finns också elevernas individuella studieplan.

Sjukdom/Olycksfall

Är du sjuk anmäler du detta i SchoolSoft. Är du sjuk mer än en dag måste du göra sjukanmälan i SchoolSoft varje dag du är borta. Vid upprepad sjukfrånvaro kan skolan begära att sjukdomen styrks genom läkarintyg.

Skolans dag

För att främja trivseln och bidra till att eleverna lär känna skolan och övriga elever ordnar skolan Skolans dag i slutet av augusti. Ytterligare information om Skolans dag ges på klassråd.

Skolsköterska

Hos skolsköterskan blir du erbjuden hälsosamtal och hälsorådgivning. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam.

Skolmatsalen

Skolmatsalen drivs av kostenheten på Vallentuna kommun. Det serveras kostnadsfri lunch till elever varje skoldag. Vegetariskt alternativ finns. Kosten är varierad och anpassad efter elevgruppen. Vid behov av specialkost se Specialkost.

SL- kort

Vid terminsstart får Vallentuna gymnasiums elever ett SL-kort som gäller under skoltiden. Enbart elever som är under 20 år får ett kort.

Specialkost

Den som har behov av specialkost ansöker om detta på blankett vid skolstart. Kostenheten beslutar om vilka elever som får specialkost.

Specialpedagog

På Vallentuna gymnasium finns specialpedagoger som tillsammans med mentor, lärare och övriga elevhälsan arbetar för att alla elever ges så goda förutsättningar som möjligt att klara sina studier.

Specialpedagogerna finns tillgänglig för alla och vid behov kan man kontakta dem.

Specialpedagogerna ansvarar också för att tillsammans med mentor utreda elevers behov av särskilt stöd.

Studiebevis

Om du avbryter en eller flera kurser eller inte fullföljer ditt gymnasiearbete och därmed lämnar gymnasieskolan utan att ha uppnått tillräckligt med poäng för examensbevis får du i stället ett studiebevis.

Studieplan

Varje elev har sin egen individuella studieplan som finns i SchoolSoft. I den individuella studieplanen framgår vilka ämnen och kurser eleven har läst, läser och ska läsa. Avslutade kursers betyg framgår också i den individuella studieplanen. Varje studieplan beslutas av rektor.

Studieuppehåll

Det går att ansöka om studieuppehåll hos studie- och yrkesvägledare. Rektor beslutar om eventuellt studieuppehåll. Vid studieuppehåll garanteras att man har sin utbildningsplats kvar.

Studie- och yrkesvägledning

Skolan har två studie- och yrkesvägledare (SYV) som ansvarar för studie- och yrkesvägledning på olika program. Om du har frågor kring framtida studier, yrkesliv eller olika studieval kan du vända dig till SYV. SYV ingår också i skolans elevhälsoteam.

Städning

Alla som vistas i skolans lokaler har en skyldighet att hålla rent och snyggt efter sig. Skolan städas dagligen. Vid frågor kontakta skolans administration.

Stölder och skadegörelse

Inre- och yttre åverkan på skolans egendom debiteras elev eller vårdnadshavare. All stöld och skadegörelse på skolans egendom polisanmäls och meddelas elev och/eller vårdnadshavare. Om en elevs lånade skoldator blir stulen ska elev/vårdnadshavare göra en egen polisanmälan. Vid stölder eller skadegörelse av elevs egendom ansvarar eleven för eventuell polisanmälan och att kontakta skolans personal om att det skett.

Unga framtidspriset

På Framtidsdagen delas Unga framtidspriset ut. Priset delas ut till elever som på olika sätt bidragit med arbeten stärkt hållbarhetsarbetet enligt Agenda 2030. Priset kommer att delas ut minst till år 2030 då de globala målen inom Agenda 2030 ska vara uppfyllda.

Hittegods

Upphittade föremål lämnas i brevlådan som är placerad i centralhallen. Upphittade föremål finns kvar under en period innan de gallras.

Den som har tappat eller förlorat något kontaktar vaktmästaren.

Utvecklingssamtal

Två gånger per år hålls utvecklingssamtal med elever och omyndiga elevers vårdnadshavare. Inbjudan sker i SchoolSoft.

Utökat program

Om du bedömer att du kan tillgodogöra dig undervisning utöver dina ordinarie studier kan du ansöka om att få delta i undervisningen i en eller flera kurser utöver ditt fullständiga program, förutsatt att det finns plats i undervisningsgruppen och att du kan följa kursens schema.

Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare för att ansöka om utökat program. Rektor måste bevilja din ansökan innan du kan påbörja en utökad kurs.

Vilorum

Skolan har ett vilorum placerad hos skolsköterskan på plan 4.

Webbplats

www.vallentuna.se/gymnasiet

Öppettider


Skolan är upplåst alla skoldagar mellan kl. 07.00- 16.00.

Öppet hus

Vallentuna gymnasium har årligen öppet hus för elever i årskurs 9.

Tider för Öppet hus publiceras på skolans hemsida.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats