Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen

Behov – och marknadsanalys

En behov – och marknadsanalys genomförs.

Analyserna ska ge tillräcklig information om varan och/eller tjänsten för att kunna utforma upphandlingsdokumenten.

Utforma upphandlingsdokumenten

Genom upphandlingsdokumenten ska upphandlarna tillsammans med beställarna säkerställa att upphandlingen

  • tillgodoser verksamhetens behov
  • utnyttjar konkurrensen på marknaden
  • genomförs rättssäkert och effektivt

 

Annonsering

Annonserings sker via den elektroniska databasen: http://www.opic.com/sv/tendsign

Annonseringstiden är beroende på upphandlingsförfarandet samt det som ska upphandlas.

Krav på leverantören

Utvärderingens första steg är de krav som ställs på leverantören för att få delta i upphandlingen.

Kraven på leverantören består av tre olika kategorier:

  • Uteslutningsgrunder
  • Kvalificeringskrav
  • Urvalsregler

De krav som den upphandlande myndigheten ställer måste vara kopplade till varan eller tjänsten som upphandlas och måste vara relevanta för att avtalet ska kunna tilldelas.

Anbudsprövning

Utvärderingens andra steg är att kontrollera att leverantören uppfyller kraven på varan och/eller tjänsten. Samtliga krav i upphandlingsdokumenten måste uppfyllas. Även övriga krav och villkor, som exempelvis kommersiella villkor, måste accepteras eller uppfyllas av leverantören. Anbud som inte uppfyller kraven får inte antas.

Tilldelningsbeslut

Efter att ha prövat anbuden beslutar kommunen om vilken/vilka anbudsgivare som ska tilldelas avtalet. Enligt LOU ska kommunen snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats.

I och med att samtliga anbudsgivare underrättats om beslutet om tilldelning hävs den absoluta sekretessen. Dock kan vissa handlingar fortsätta att omfattas av sekretess.

Avtalsspärr

Så länge avtalsspärren löper får kommunen inte ingå avtal i upphandlingen. Under avtalsspärren kan anbudsgivarna hos förvaltningsrätt ansöka om överprövning av upphandlingen.

Om en leverantör överklagar hos förvaltningsrätten innan avtalsspärren har löpt ut, förlängs avtalsspärren automatiskt. Den förlängda avtalsspärren upphör att gälla först 10 dagar efter att förvaltningsrätten har avgjort målet.

Teckna avtal

Avtalet ingås genom att behöriga företrädare för bägge parter undertecknar avtalet, normalt i två likalydande exemplar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats