Start / Näringsliv och arbete / Tillstånd, regler och tillsyn

Tillstånd, regler och tillsyn

För vissa verksamheter krävs tillstånd och/eller anmälan till kommunen eller Länsstyrelsen innan man påbörjar verksamheter. Kontakta gärna miljö- och bygglovsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker på om din verksamhet behöver anmälas eller om du behöver söka tillstånd.

 

Anmälan

Hälsoskyddsverksamhet

Anmälningsplikt gäller för verksamheter som erbjuder hygienisk behandling, bassängbad som är upplåtna åt allmänheten, skola, förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och andra liknade verksamheter.

Här kan du läsa mer och fylla i anmälan

Livsmedelsverksamhet

Om du funderar på att starta ett livsmedelsföretag behöver du som regel skicka en anmälan för registrering till oss innan du får starta.

Som livsmedelsföretag räknas alla som producerar, bearbetar eller distribuerar mat till konsumenter.

Här kan du läsa mer och fylla i anmälan

Tillfällig livsmedelshantering

Det är tillåtet att servera livsmedel med låg risk; till exempel bullar, våfflor, korv mm utan tillstånd eller registrering vid tillfälliga arrangemang. Sker servering återkommande ska verksamheten registreras.

 

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas när användning av mark, byggnader eller anläggningar sker på ett sätt som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt.

Ska du krossa berg, asfalt, naturgrus eller liknande kan du behöva anmäla detta då det, enligt miljöbalken, är en miljöfarlig verksamhet.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet 

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Den som har eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera bygg- och miljötillsynsnämnden om anläggningen. Som medelstor förbränningsanläggning räknas en anläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Sanering av PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet. Nyanvändning av PCB förbjöds i Sverige 1978. Enligt  PCB-förordningen(SFS 2007:19) måste du som fastighetsägare sanera PCB om din byggnad har PCB-halter över 500 mg/kg.

Läs mer och anmäl sanering av PCB

Tillstånd

Brandfarlig vara

Hos Stockholms brandförsvar kan du söka tillstånd för brandfarliga ämnen och för att få sälja fyrverkerier.

Om du vill avfyra fyrverkerier behöver du tillstånd från polisen.

Läs mer om brandfarliga varor och sök tillstånd.

Bygg-, mark- och rivningslov

När du ska bygga nytt eller bygga till kan du behöva söka bygglov eller göra en bygganmälan för de förändringar du vill göra. Ibland behöver du ansöka om rivningslov eller marklov, till exempel när du ska riva en byggnad.

Läs mer och ansök om bygg-, mark- eller rivningslov.

Buller

Verksamhet som orsakar störande buller, till exempel stenkrossning, pålning, nitning och liknande får inte ske på offentliga platser utan tillstånd från polisen.

Sök tillstånd hos polisen

Cisterner

Utsläpp från läckande cisterner kan skada grundvatten och vattentäkter i åratal. Det är du som ägare av en cistern som är ansvarig för att cisternen installeras, underhålls och kontrolleras så att skador på miljön undviks.

Läs mer och sök tillstånd för cistern

Djurhållning och lantbruk

Vissa djur behöver man ha tillstånd för om man bor inom ett detaljplanerat, tätbebyggt, område. Det gäller till exempel ormar, getter, hästar och nötkreatur.

Läs mer och sök tillstånd som rör djurhållning

Folköl och tobak

Socialnämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt den kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljning.

Enligt ett beslut i kommunfullmäktige är Vallentuna kommuns prövnings- och tillsynsärenden överförda till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). 

De uppgifter som överförs till SRMH är:

  • prövning och tillsyn enligt alkohollagen
  • anmälan och tillsyn enligt tobakslagen
  • den kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Ansvaret för tillsynen delas mellan socialnämnden, länsstyrelsen och polisen. Socialnämnden tar ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift för varje beviljat serveringstillstånd. 

Läs mer på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors webbplats

Förskola, skola, utbildning

Du som vill starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg måste bland annat ansöka om tillstånd hos barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun. I ansökan ska du beskriva hur verksamheten ska organiseras så att kraven i skollagen och läroplanen kommer att uppfyllas.

Läs mer och gör din ansökan

Förvärvstillstånd

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Lotteritillstånd

Det är Spelinspektionen som fattar beslut om tillstånd gällande automatspel. Information och blanketter gällande ansökningar om tillstånd att anordna automatspel hittas på Spelinspektionens webbplats. 

Ansök om tillstånd på Spelinspektionens webbplats

Receptfria läkemedel

Innan du kan börja handla med läkemedel måste försäljningsstället ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Alla som arbetar med läkemedel ska känna till de regler som gäller, och följa de rutiner som finns i egenkontrollprogrammet.

På Läkemedelsverkets webbplats finns regler, vägledning och annan viktig information om handeln med vissa receptfria läkemedel.

Läkemedelsverkets webbplats

Här hittar du Läkemedelsverkets e-tjänst för ansökan om receptfria läkemedel

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor utför kontrollen av vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln i Vallentuna.

Här kan du läsa mer om kontrollen

Serveringstillstånd

Socialnämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt den kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljning.

Enligt ett beslut i kommunfullmäktige är Vallentuna kommuns prövnings- och tillsynsärenden överförda till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). 

De uppgifter som överförs till SRMH är:

  • prövning och tillsyn enligt alkohollagen
  • anmälan och tillsyn enligt tobakslagen
  • den kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Ansvaret för tillsynen delas mellan socialnämnden, länsstyrelsen och polisen. Socialnämnden tar ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift för varje beviljat serveringstillstånd. 

Läs mer om serveringstillstånd på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors webbplats

Skyltning

Att sätta upp skyltar kräver ofta ett bygglov. 

Läs mer och ansök om bygglov

Tobak

Socialnämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt den kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljning.

Enligt ett beslut i kommunfullmäktige är Vallentuna kommuns prövnings- och tillsynsärenden överförda till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). 

De uppgifter som överförs till SRMH är:

  • prövning och tillsyn enligt alkohollagen
  • ansökan och tillsyn enligt tobakslagen
  • den kommunala kontrollen av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Ansvaret för tillsynen delas mellan socialnämnden, länsstyrelsen och polisen. Socialnämnden tar ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift för varje beviljat serveringstillstånd. 

Läs mer om tobak på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors webbplats

Torghandel

Om du vill nyttja en offentlig plats som Vallentuna kommun förvaltar, till exempel för uteservering eller försäljning behöver du söka tillstånd.

Läs mer och sök tillstånd

Tillsyn

Energideklaration

Energideklarationen är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med byggnadsägaren.

Om energideklaration på Boverkets webbplats.

Livsmedelskontroll

Miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att livsmedelsföretag och livsmedelsanläggningar i Vallentuna kommun följer de riktlinjer och lagar som finns. 

Läs mer om Livsmedelskontroll

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas när användning av mark, byggnader eller anläggningar sker på ett sätt som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt. Det är verksamhetsutövaren som enligt miljöbalken har ansvar.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighetsägaren ska se till att ventilationssystemet besiktigas regelbundet enligt de intervall som anges av Boverket.

Här kan du läsa mer om ventilation

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats