Arningevägen

Vallentuna kommun har under 2021 tillsammans med Trafikverket, Trafikförvaltningen (SL), Täby kommun och Österåkers kommun deltagit i en åtgärdsvalstudie för Arningevägen. En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog mellan flera olika aktörer, exempelvis Trafikverket, kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att tillsammans skapa en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.

Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.

I studien konstaterades utmaningar med framför allt framkomlighet för stombuss samt trafiksäkerhet i korsningspunkter. Förslagen från åtgärdsvalstudien är exempelvis en cykelväg mellan Vallentuna och Arninge, längre utkörningssträckor för bussen, busskörfält, trafiksäkerhetsåtgärder i korsningarna Okvistavägen (cirkulation med en så kallad bypass) och Bällstabergsvägen (fyrvägskorsning med trafiksignal). Många av dessa åtgärder kräver ytterligare utredningar och även en vägplan samt att det ska finnas finansiering för åtgärderna. Detta gäller exempelvis korsningsåtgärderna och cykelvägen. Det finns därför inget beslut på att detta är det som slutligen kommer att bli.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats