Norrortsleden

Väg 265 (Norrortsleden) som kopplar samman E4 och E18 har stor betydelse för den regionala trafiken. Vägen är högt belastad med följder som köbildning och minskad trafiksäkerhet. Under 2020- 2021 drev Trafikverket en åtgärdsvalsstudie för sträckan. En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog mellan flera olika aktörer, exempelvis Trafikverket, kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att tillsammans skapa en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.

Åtgärdsvalsstudien är ett samarbete mellan Trafikverket, Trafikförvaltningen (SL) och kommunerna Vallentuna, Österåker, Täby, Sollentuna och Upplands Väsby. Studien identifierade ett framkomlighetspaket som exempelvis innehåller ett till tunnelrör vid löttingetunneln, cirkulationsplatser vid påfarten Täby Kyrkbyn samt åtgärder vid Trafikplats mossen samt Rosenkälla m.m. Även åtgärder i Häggvik är aktuella. Det paket som togs fram beräknades kosta cirka 3 miljarder kronor. Trafikverket arbetar just nu med att undersöka hur detta paket ska tas vidare. Det finns i dagsläget ingen finansiering för paketet. Detta behöver tas vidare i arbete med länsplan (som Regionen beslutar om) och eventuellt nationell plan (som Regeringen beslutar om).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats