Start / Trafik och resor / Trafikregler och säkerhet

Trafikregler och säkerhet

Vår utgångspunkt när vi arbetar med trafiksäkerhet är nollvisionen. Nollvisionen är att ingen ska skadas svårt eller dödas i trafiken och visionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

Det är svårt att helt förhindra trafikolyckor, men följderna av olyckorna kan mildras genom att utformningen av gator och fordon blir säkrare. För att nollvisionen ska kunna bli verklighet krävs att alla tar sitt ansvar och följer de lagar och regler som finns.

Trafiksäkerhetsplan

Kommunen kommer under de kommande åren att ta fram en trafiksäkerhetsplan som ska innehålla åtgärdsförslag för att Vallentunas trafikmiljö ska bli bättre. Planen kommer att tydliggöra kommunens intentioner inom trafiksäkerhet och systematisera arbetet. I planen kommer även prioriterade åtgärdsområden och åtgärder att preciseras.

Vanliga frågor och svar

Vilket ansvar har jag själv när det handlar om trafiksäkerhet?

 • Följ trafikreglerna – de är till för att skydda dig och dina medtrafikanter.
 • Klipp ner häckar och annat på din tomt som skymmer sikten i vägkorsningar.
 • Rapportera trafikfaror, exempelvis skymd sikt eller hål i vägen. Hör av dig till vårt Kontaktcenter: 08-587 850 00 eller använd vår webbtjänst för felanmälan av utemiljöer.
 • Använd reflex, du syns sämre i mörker än du tror.
 • Kör aldrig drogpåverkad eller onykter.

Vad gör jag om jag krockar med vilt?

Att kollidera med ett vilt djur kan hända vem som helst. Om du råkar sammanstöta med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn är du skyldig enligt lag att rapportera detta till polisen. Det gäller även om djuret inte är synbarligen skadat.

I en sådan situation ska du bland annat sätta ut varningstriangel, markera platsen väl synlig, ringa 112 för att anmäla olyckan och hänga upp markeringsremsa på den sida av vägen som viltet försvann efter kollision.

 1. Till polisen ska du lämna följande uppgifter:

 2. Personuppgifter
 3. Fordonsuppgifter
 4. Var olyckan ägde rum
 5. Vilken typ av djur som skadats
 6. Om djuret finns kvar på platsen eller åt vilket håll det försvann
 7. Vid kollision med övriga viltslag gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen.
 8. Vilket ansvar har jag som fastighetsägare för häckar ut mot gatan?

 9. Många fastighetsägare har häckar, buskar eller annan vegetation som växer för långt ut från tomten och skymmer sikten. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri på det sätt som beskrivs vid bilderna nedan. Om en olycka inträffar kan du annars ställas till svars. 

Du som har hörntomt
...vid en gatukorsning

I hörnet mot gatukorsningen får häckar, buskar, plank eller murar vara max 70 centimeter över gatuplan. Höjdgränsen gäller 10 meter åt vardera hållet mätt från gatans kantstenshörn.

Illustration 

Du som har hörntomt
...där gång eller cykelbana korsar gata

I hörnet mot gatukorsningen får häckar, buskar, plank eller murar vara max 70 centimeter över gatuplan. Höjdgränsen gäller 10 meter mot gatan och 5 meter mot gång- och cykelvägen mätt från gatans kantstenshörn.

 Illustration

Du som har tomt intill gata

Om dina buskar eller trädgrenar sträcker sig över tomtgränsen ska de lämna fri höjd för gångtrafikanter, cyklister och biltrafik. Buskar får inte växa utanför tomtgränsen.
Höjden under träd ska vara minst
- 4,6 meter över gata och 1 meter in över gång- och cykelbana.
- 2,5 meter över gång- och cykelbana.

 Illustration

Du som har utfart mot gata

Häckar och buskar vid utfarten får vara max 70 centimeter över gatuplan. Det gäller 2,5 meter åt vardera hållet från utfarten.

 Illustration
 • Växtligheten får inte skymma vägmärken, gatunamnsskyltar, signaler eller gatubelysning.
 • Där gångbana saknas ska det vara fritt från växtlighet minst 30 centimeter från tomtgräns mot körbana. Detta för att gående ska ha någonstans att ta vägen.
 • Stora buskar och träd bör du planera minst 2 meter innanför tomtgräns.
 • Häck- och buskplantor bör du plantera minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Vilka har ansvar för trafiknätet i kommunen?

Det är flera aktörer som har ansvaret för trafiknätet i kommunen. Vallentuna kommun äger och driftar vägnätet i framför allt Vallentuna tätort. Trafikverket har också ett ansvar över vägar som exempelvis väg 268, Arningevägen, Vadavägen, gamla Norrtäljevägen med flera. Det finns också ett flertal enskilda väghållare.

På vår kommunkarta kan du se vilka vägar vi som kommun ansvarar för: 

Hur arbetar kommunen med vägar som inte är kommunens?

Kommunen för kontinuerlig dialog med Trafikverket kring framkomlighet och trafiksäkerhet längs statliga vägar. Det är Trafikverket som beslutar vad som kan göras, oavsett vem som genomför åtgärden. Har ni tankar, idéer eller synpunkter på en statlig väg är det viktigt att ni framför de Trafikverket i första hand.

Skicka in dina synpunkter på Trafikverkets webbplats.

Vilka trafikregler gäller i kommunen? 

Trafikverket och kommunerna meddelar föreskrifter om bland annat hastigheter och bärighetsklass. Dessutom finns lokala trafikföreskrifter som kommunerna och länsstyrelserna beslutar om. 

Trafikreglerna gäller överallt, både på vägarna och i terräng. Terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg. Reglerna gäller alla trafikanter.

De flesta trafikföreskrifter finner du på STFS webbplats.

Projekt för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

Här presenteras ett urval av alla de projekt som pågår i kommunen eller på vägar som har stor inverkan för kommuninvånarna.

Pågående projekt

Pendlarparkering

Felanmälan utemiljöer

Här kan du enkelt felanmäla till exempel klotter, nedskräpning, fulla papperskorgar, trasig belysning eller hål i asfalten. 

Tjänsten för felanmälan finns även att ladda ner som app för telefonen (sök på Vallentuna kommun felanmälan).

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats