Start / Trafik och resor / Parkering / Mobilitetsplan

En mobilitetsplan skapar incitament för ett hållbart resande

Vallentuna kommun vill bidra till hållbarhet och erbjuder därmed byggaktörer att arbeta med en mobilitetsplan som säkerställer möjligheten till en ökad flexibilitet och valmöjlighet för individens resvägar. En mobilitetsplan ger byggaktören möjlighet att påverka de angivna parkeringstalen.

Bilen och således parkeringsplatser kommer att vara fortsatt viktigt i Vallentuna samtidigt som andra och nya resvägar skapas och möjliggörs. Det ska vara enkelt och tryggt hela resan. Incitament till att arbeta med en mobilitetsplan skapas genom att frigöra ekonomiska resurser från ett visst antal parkeringsplatser till att öka boendes och verksammas möjlighet till flera resvägar och alternativa färdmedel.

Fler alternativa resvägar och möjligheter ger ett förändrat behov av parkeringsplatser som i sin tur ger mervärde till utemiljöer, gestaltning, natur, folkhälsa och miljö. Genom bättre förutsättningar och en ökad kollektivtrafikandel skapar även Vallentuna en bättre sits för framtiden. I samband med framtagandet av mobilitetsplaner måste kommunen och byggaktörerna samtidigt arbeta för att säkerställa trygga och säkra gång- och cykelvägar och faciliteter till och kring stationerna för att detta ska bli möjligt.
I och med åtagande Vallentuna kommun har i Sverigeförhandlingen behöver resurser frigöras för att säkerställa ekonomi i projekten. Genom att arbeta med en mobilitetsplan frigörs ekonomiska utrymmen för byggaktörerna att kunna bidra till våra gemensamma åtaganden i Sverigeförhandlingen.

 

Hur fungerar en mobilitetsplan?

I mobilitetsplanen bestämmer sig byggaktören för vilka mobilitetsåtgärder de kan tänka sig att åta i projektet. Mobilitetsåtgärderna ger i sin tur ett förändrat behov av parkeringsplatser, vilka byggaktören då får tillgodoräkna sig. Åtgärderna poängsätts och leder till att en procenthalt kan beslutas. 

Förutsättningar för reduktion

  • I zon 1 kan reduktion upp till 40 %, zon 2 upp till 20 %, zon 3 kan upp till 10 % bli aktuellt. Reduktion kan inte ges till småhus utan gemensamhetsparkering.
  •  För att få maxreducering i zon 1, måste bilpool och samnyttjande användas. Annars kan enbart 20 % uppnås.
  • För vårdboenden anses möjligheten till besöksparkering mycket viktig och en reduktion bör inte ge inverkan på möjligheten att besöka boende. Parkeringstalen kan därför endast reduceras med maximalt 10 % för detta ändamål.
  • Cykelfaciliteter är alltid ett grundkrav för att få reduktion, både för bostäder och verksamheten.
  • För verksamheten är information om hållbara resor ett grundkrav för att få reduktion.

Redovisning av mobilitetsplanen

Mobilitetsplanen redovisas normalt i samband med att detaljplan upprättas och innehåller planerade åtgärder med syfte att öka ett hållbart resande. Därefter godkänner samhällsbyggnadsförvaltningen mobilitetsplanen och fastställer hur stor reducering av parkeringstalet som kan medges. Godkänd mobilitetsplan bifogas fastställd detaljplan och skrivs in exploateringsavtalet. Byggaktören tar fram verifikat som visar att föreslagna åtgärder kommer att genomföras och ska redovisas i samband med ansökan om bygglov och är en förutsättning för att bygglov ska medges. I verifikatet ska det också finnas med information om hur alla åtgärder ska fungera på lång sikt.

Frågor om er mobilitetsplan?

Kontakta kommunens kontaktcenter kommun@vallentuna.se för vidare arbete med just er mobilitetsplan.
Skriv fastighet, projekt och mobilitetsplan i ärenderubriken.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats