Start / Trafik och resor / Cykling och cykelvägar / Framtidens cykelvägnät

Framtidens cykelvägnät

Både idag och i framtiden finns det stor potential för fler att cykla inom Vallentuna och till andra målpunkter utanför kommunen. Intresset och efterfrågan för att cykla mellan målpunkter har växt kraftigt under det senaste årtiondet.

Gång- och cykelvägnätet är relativt utbyggt i centrala Vallentuna även om det kan saknas länkar. I övriga delar är cykelvägnätet inte lika väl utbyggt. I dagsläget finns det en gång- och cykelvägskoppling mellan centrala Vallentuna och centrala Lindholmen.

Kommunen arbetar kontinuerligt för att gång- och cykelvägnätet ska bli mer attraktivt och att gång- och cykelvägarna ska bli fler.

Vad gör kommunen för att främja cykling?

Under de senaste åren har kommunen byggt flera nya cykelvägar, exempelvis i Lindholmen, Karby/Brottby, Bällstabergsvägen och Teknikvägen. Gång och cykelvägar byggs även inom exploateringsområdena Kristineberg, Ormsta-Stensta och Åbyholm.

Belysningen har förbättrats i alla tunnlar och även andra mindre åtgärder har genomförts, bland annat förbättrade gång- och cykelpassager.

Kommunen beslutar varje år om investeringar och framtida satsningar i den så kallade kommunplanen. I kommunens investeringsplan för 2020-2030 är 67,1 miljoner kronor avsatta till gång- och cykelvägar. 

Cykelväg mot Upplands Väsby

Under 2020-talet kommer vägplanearbetet för väg 268 åter startas upp, i detta projekt ingår en cykelvägssatsning från Upplands Väsby till Vallentuna.

Här kan du läsa mer om projektet.

Cykelväg mot Täby och Arninge

Vallentuna kommun har två utpekade regionala cykelvägar, Stockholmsvägen och Arningevägen.

Stockholmsvägen

Sträckan mellan Vallentuna och kommungränsen i Täby ägs och driftas av Vallentuna kommun.

Via Stockholmsvägen tar det drygt en timme (beräknat på om du kör racer eller elcykel) att cykla hela vägen in till centrala delarna av Stockholm. Till Täby beräknas tiden till cirka 30-40 minuter, och Danderyd lite mindre en timme. Stockholmsvägen behöver, för att uppnå en regional standard enligt region Stockholm, breddas. I dagsläget finns det ingen tidplan eller utredningar på om eller när det skulle kunna genomföras.

Arningevägen

Arningevägen (väg 264) är en statlig väg som startar vid Angarnsvägen i Vallentuna. Här har en cykelväg under flera år utretts. Cykelvägar som går längs statliga vägar finansieras i de flesta fall av en länsplan, som Region Stockholm beslutar om. I länsplanen beslutas vilka objekt och vilken finansiering Trafikverket kan använda för att genomföra de olika prioriterade objekten. Arningevägen har inte prioriterats under denna planperiod (2022-2033). 

Cykelväg mellan Kårsta och Ekskogen

En gång- och cykelvägssträcka utreds mellan Kårsta och Ekskogen.

Cykelväg från Karby/Brottby

Det finns planer på att bygga en cykelväg mellan centrala Vallentuna och Karby/Brottby.

Det finns även planer på att fortsätta bygget av nuvarande gång- och cykelväg mot Garnsviken. I dagsläget (2022) har en delsträcka byggts. Denna kommer att utvecklas mer över tid. Sträckan kommer att delas in i olika etapper. Cykelvägen byggs i kommunal regi, fast i närheten av Trafikverkets väg. Det innebär att Trafikverket behöver besluta om intrång är okej eller inte, eller om en vägplan behöver tas fram.

Cykelväg längs Bällstabergsvägen

Under 2022 byggdes en ny cykelväg längs Bällstabergsvägen.

Andra cykelstråk inom kommunen

Inom kommunen lyfts i kommunens översiktsplan behovet av cykelvägar längs statlig väg. Exempelvis lyfts Arningevägen, Väsbyvägen, Vadavägen, Angarnsvägen, delar av gamla Norrtäljevägen, delar av Lindholmsvägen, Roslagsbanan till Arlanda, längs Norrortsleden samt mellan tätorten och Gillinge. Dessa har inte utretts och saknar i dagsläget finansiering.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats