Gator

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll. Den som har det ansvaret kallas för väghållare. Det kan vara en myndighet, en samfällighet eller en privatperson. 

Vallentuna kommun har för närvarande avtal med Svevia, som står för drift och underhåll av det kommunala gatunätet i Vallentuna.

Felanmälan utemiljöer

Här kan du enkelt felanmäla till exempel klotter, nedskräpning, fulla papperskorgar, trasig belysning eller hål i asfalten. 

Tjänsten för felanmälan finns även att ladda ner som app för telefonen (sök på Vallentuna kommun felanmälan).

Frågor och svar om gator

Vilka vägar ansvarar Vallentuna kommun för?

Vallentuna kommun ansvarar för de flesta vägarna inom Vallentuna och Lindholmens tätorter.

I andra delar av kommunen är det Trafikverket eller olika vägföreningar som är väghållare för vägnätet. 

 

Vilka vägar ansvarar Trafikverket för? 

Trafikverket ansvarar för följande vägar i Vallentuna kommun:

Väg 18, 264, 268, 280, 884, 921, 922, 926, 929, 950, 951, 955, 956, 957, 958, 959, 968, 969, 970, 972, 973, 975, 976, 977, 978, 979 och 980.

Vad gäller för häckar ut mot gatan?

Många fastighetsägare har häckar, buskar eller annan vegetation som växer för långt ut från tomten och skymmer sikten. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri på det sätt som beskrivs vid bilderna nedan. Om en olycka inträffar kan du annars ställas till svars. 

  • Växtligheten får inte skymma vägmärken, gatunamnsskyltar, signaler eller gatubelysning.
  • Där gångbana saknas ska det vara fritt från växtlighet minst 30 centimeter från tomtgräns mot körbana. Detta för att gående ska ha någonstans att ta vägen.
  • Stora buskar och träd bör du planera minst 2 meter innanför tomtgräns.
  • Häck- och buskplantor bör du plantera minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Håll sikten fri - det här gäller:

Du som har hörntomt
...vid en gatukorsning

I hörnet mot gatukorsningen får häckar, buskar, plank eller murar vara max 70 centimeter över gatuplan. Höjdgränsen gäller 10 meter åt vardera hållet mätt från gatans kantstenshörn.

Illustration 

Du som har hörntomt
...där gång eller cykelbana korsar gata

I hörnet mot gatukorsningen får häckar, buskar, plank eller murar vara max 70 centimeter över gatuplan. Höjdgränsen gäller 10 meter mot gatan och 5 meter mot gång- och cykelvägen mätt från gatans kantstenshörn.

 Illustration

Du som har tomt intill gata

Om dina buskar eller trädgrenar sträcker sig över tomtgränsen ska de lämna fri höjd för gångtrafikanter, cyklister och biltrafik. Buskar får inte växa utanför tomtgränsen.
Höjden under träd ska vara minst
- 4,6 meter över gata och 1 meter in över gång- och cykelbana.
- 2,5 meter över gång- och cykelbana.

 Illustration

Du som har utfart mot gata

Häckar och buskar vid utfarten får vara max 70 centimeter över gatuplan. Det gäller 2,5 meter åt vardera hållet från utfarten.

 Illustration


 

Frågor och svar om renhållning, klotter och snöröjning

När sopas gatorna?

Sopningen av sand påbörjas vanligtvis runt sista veckan i mars/första veckan i april. Målsättningen är att all sand ska vara borta första veckan i maj. 

När kommer plogbilen?

Under perioden 15 oktober till 15 april har vi beredskap för att ploga och halkbekämpa de bil-, gång- och cykelvägar som kommunen är väghållare för. De insatser som görs bestäms av vädret och prognoser från vår vädertjänst.

Vi börjar vanligtvis snöröja då fem centimeter snö eller tre centimeter blötsnö fallit. Snöröjningen ska vara klar inom tio timmar efter att vi ryckt ut. Vid långa ihållande snöfall kommer det att ta längre tid innan allt är klart.

Vägarna plogas i följande prioritetsordning: gång- och cykelvägar (högsta prioritet har cykelvägen längs Stockholmsvägen från Vallentuna centrum till Täbygränsen), bussgator och parkeringar, sedan plogas större vägar och sist mindre vägar. I samband med plogningen sandas även gator och vägar.

Svevia är den upphandlade entreprenören för centrala Vallentuna. I övriga kommundelar är det mindre entreprenörer/boende som har hand om snöröjningen. 

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om vinterväghållning och halkbekämpning av det statliga vägnätet. Här hittar du också plogbilskartor för hela Sverige. 

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Hur halkbekämpas vägarna?

De större vägarna halkbekämpas med salt ned till en temperatur av minus 5 grader. När det är kallare använder vi sand. På övriga vägar och på gång- och cykelvägar använder vi sand.

Hur vinterunderhålls gång- och cykelvägar?

Vallentunas gång- och cykelvägar snöröjs enligt så kallat prioritet 1 utförande, vilket innebär att de snöröjs och sandas först av alla de vägar som snöröjs inom kommunen. 

Försöksperioden med saltsopning på gång- och cykelvägen mot Stockholm är avslutad och återgår till prioritet 1 utförande. 

Hur snöröjs och halkbekämpas Vallentuna centrum?

Under vintertid, perioden 15 oktober -15 april, finns det beredskap för snöröjning av torget och de allmänna ytorna i Vallentuna centrum. Snöröjningen påbörjas när det har fallit 4-6 cm snö, beroende på vilken typ av snö som faller; torrsnö eller blötsnö. Alla ytor ses över för att kontrollera behovet av snöröjning samt sandning för att förekomma olyckor. Detta görs även på kvällar och helger.

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare?

Fastighetsägare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning vid sin infart.

Papperskorgar och skräp

Kommunen ansvarar för renhållningen på alla allmänna platser och gator. Du som är enskild fastighetsägare ansvarar för din mark samt gångbanan utanför.

Hur anmäler jag klotter och skadegörelse?

Kommunen samverkar aktivt med polisen och för att komma till rätta med klotter och annan skadegörelse. Den som har klottrat eller förstört något får alltid själv stå för kostnaderna för sanering eller reparation av det som skadats.

Målet är att klotter på kommunal egendom ska vara sanerat inom två arbetsdagar efter att det rapporterats. Klotter av rasistisk karaktär ska vara sanerat inom en arbetsdag. Allt upptäckt klotter dokumenteras och polisanmäls innan det saneras.

Om någon annan än kommunen äger det som är nedklottrat får ägaren information om att klottret bör tas bort.

Om du upptäcker klotter, en dumpningsplats, en skrotbil eller en allmänt nedskräpad miljö i Vallentuna kommun, kan du enkelt rapportera det till kommunen med hjälp av vår app för felanmälan. Via appen kan du rapportera in klotter eller nedskräpning genom att fotografera med din mobil och skicka in bilden till kommunen. 

Länk till Vallentuna kommuns webbtjänst för felanmälan av utemiljöer 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats