Start / Trafik och resor / Parkering

Parkering

Det kostar inget att parkera på kommunens gator, det är viktigt att följa informationen på trafikskyltarna.

Finns det inga skyltar är parkering tillåten högst 24 timmar inom tättbebyggt område och högst sju dygn i följd utanför tättbebyggt område.

Securitas Sverige AB ansvarar för parkeringsövervakning i Vallentuna kommun och besvarar frågor gällande exempelvis:

 • Parkeringsregler
 • Parkeringsanmärkningar
 • Kontrollavgifter
 • Fordonsflytt

Kontakt Securitas kundtjänst
Telefon: 08-657 77 75
Öppettider vardagar kl. 8-17
E-post: parkering.vallentuna@securitas.se

Laddstationer

Publika laddstolpar finns på ett tiotal platser i kommunen, bland annat vid flera pendlarparkeringar.

Laddplatser

Elbil laddar

Parkeringsregler i Vallentuna

Parkering på platsmark/gatumark i Vallentuna kommun är avgiftsfri, däremot finns regler om hur lång tid fordonet får parkeras.

Om det inte finns några vägmärken eller om det endast finns ett vägmärke P inom tätbebyggt område, så är det tillåtet att parkera högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (då tidsbegränsningen på 24 timmar upphör att gälla).

Symbol parkering

P-skiva

Vissa parkeringar är tidsbegränsade med parkeringsskiva (p-skiva). När du parkerar fordonet ska en p-skiva placeras väl synlig i framrutan. P-skivan ska ställas in på den närmast följande halvtimmen efter din ankomsttid. Om det inte finns tillgängliga p-skivor går det bra att skriva ankomsttiden på ett papper.

P-skivan är rikstäckande vilket innebär att du kan använda en och samma p-skiva i hela Sverige.

P-skivor finns att hämta i:

 • Kommunalhusets reception
 • Vallentuna Kulturhus
 • Flertalet butiker i centrum

Felparkering

Felparkeringsavgifterna är:

 • 250 kr om man parkerat längre än tillåten tid eller där det är förbjudet att parkera
 • 500 kr om man står uppställd där det är förbjudet att stanna och parkera
 • 700 kr om man parkerat på en parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade

Parkeringsanmärkning
Överklagan av en parkeringsanmärkning (p-bot) kan endast göras till Polisen.

 • P-bot som utfärdas på allmän platsmark/gatumark
 • Ska betalas inom 8 dagar
 • Den första påminnelsen är avgiftsfri, därefter 150 kr för den andra påminnelsen
 • Måste betalas innan överklagan, annars behandlar inte polisen överklagan
 • Endast ägaren till fordonet kan överklaga eller med fullmakt från ägaren, man har 6 månader på sig att bestrida parkeringsanmärkningen från det datum den är betald. Läs mer på Polisens webbplats.
 • Överklagan sker till polisen: Polismyndigheten, Region Stockholm, 106 75 STOCKHOLM eller e-post: registrator.stockholm@polisen.se
 • Avgiften betalas till Transportstyrelsen på Bankgiro 5051-6905
 • Ange det OCR-/ärendenummer som står på anmärkningen vid betalning

Kontrollavgift
Överklagan av en kontrollavgift (p-bot) kan endast göras till Hojab

 • P-bot som utfärdas i garage eller på tomtmark/kvartermark
 • Ska betalas inom de dagar som anges på kontrollavgiften
 • Första påminnelsen avgiftsfri, därefter 60 kr för den andra påminnelsen
 • Ska inte betalas innan överklagan
 • Både förare och ägare kan överklaga
 • Överklagas till Hojab (Svea Ekonomi)
 • Telefonnummer 08-735 29 99
 • Överklagan mejlas till parkering@sveaekonomi.se

Felparkerade cyklar

Cyklar som är felaktigt parkerade eller ej används kan flyttas av Vallentuna kommun. Normalt tillåts parkering i 24 timmar, förutom dagen före och själva helgdagen. Om din cykel har flyttats, finns den på vår uppställningsplats där du kan hämta den.

Så här återfår du en flyttad cykel

Om din cykel har blivit flyttad hamnar den på kommunens uppställningsplats och förvaras där i tre månader, förutsatt att den inte är i så dåligt skick att den måste skrotas, vilket i så fall görs omedelbart.

För att hämta tillbaka din cykel måste du kontakta kommunen. Du kan kvittera ut cykeln genom att ange följande information:

 • Märke
 • Färg
 • Modell (dam/herr/barn)
 • Platsen där den stod parkerad

Om du har nyckel till cykeln kan du använda den som bevis för att det är din cykel.

Orsaken till cykelflytt

Cyklarna flyttas för att förbättra framkomligheten i kommunen och för att frigöra cykelparkeringar för aktiva cyklister.

Om du har haft din cykel parkerad på allmän plats under en längre tid rekommenderar vi att du flyttar den själv för att undvika att den flyttas av oss. Tänk också på att inte parkera cykeln på ett sätt som hindrar trafik och fotgängare.

Vallentuna kommun flyttar cyklar med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Privat mark

På privat mark är det markägaren som beslutar om parkeringsregler och sköter övervakningen. Kontrollavgiften som markägaren tar ut får inte överstiga kommunens felparkeringsavgifter.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Via länken nedan hittar du information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, vem som har rätt till ett tillstånd och hur du ansöker. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som har hand om ärenden kring parkeringstillstånd.

Mer information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Infartsparkering

Det finns elva infartsparkeringar i Vallentuna kommun varav sju längs med Roslagsbanan och fyra längs med E18. Vid Vallentuna, Ormsta, Lindholmen och Kragstalunds stationer finns även cykelparkering under tak.

På infartsparkeringarna är det tillåtet att parkera högst 24 timmar i följd på vardagar. Detta gäller om du påbörjar din parkering någon gång under tiden måndag kl. 00.00 till fredag kl. 24.00 och ingen dag är en helgdag.

På lördagar, söndagar samt vardag före helgdag gäller inte tidsbegränsningen på 24 timmar. Då kan du stå i mer än 24 timmar, dock inte längre än till kommande vardag kl. 00.00.

Undantag: På infartsparkeringen vid Kragstalund station gäller 11 timmars parkering, med P-skiva, alla dagar.

 • Ekskogen station 12 platser
 • Frösunda station 12 platser
 • Gillinge 70 platser
 • Karby 54 platser
 • Brottby 94 platser
 • Kragstalund station 178 platser
 • Kårsta station 18 platser
 • Lindholmen station 59 platser
 • Ormsta station 77 platser
 • Söderhalls trafikplats 223 platser
 • Vallentuna station 190 platser

Visa infartsparkeringarna på kommunkartan

Laddstolpar

Publika laddstationer finns på ett tiotal platser runt om i Vallentuna, i våra tätorter och vid flera av pendlarparkeringarna. En karta över var laddstolpar finns installerade hittar du på www.uppladdning.nu.

Dispens från lokala trafikföreskrifter

Du som behöver dispens från lokala trafikföreskrifter i din tjänst kan ansöka om detta till kommun@vallentuna.se. Märk ditt mejl med Dispens från trafikföreskrift. Meddela följande vid ansökan:

 • Namn på tillståndshavare
 • Verksamhet
 • Telefonnummer
 • Motivering till dispensen och vad den behöver täcka
 • Fabrikat på fordon som ska användas
 • Registreringsnummer på fordon som ska användas
 • Önskad giltighetstid, till exempel om du behöver dispensen för ett projekt som sträcker sig över en reglerad tid

Villkor för dispensen

Tillstånd gäller under förutsättning att nedanstående villkor uppfylls. När tillståndet används skall det medföras i original och placeras synligt på insidan av fordonets vindruta.

Vid färd på gångytor skall fordonet framföras med låg hastighet och i övrigt under iakttagande av särskild försiktighet.

Verksamheten bör i allra största mån planeras så att vistelse, färd eller parkering på gångytor, torg eller annan plats med parkeringsförbud enbart sker om nödvändigt eller i direkt anslutning till av- och pålastning.

Har du dispens sedan tidigare från de lokala trafikföreskrifterna får du gärna ansöka om en ny, vi arbetar just nu med att få bättre rutin på ärendehanteringen. Det har tyvärr förekommit förfalskningar som vi försöker motverka i och med detta krafttag.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats