Lindholmsvägen

Att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Lindholmsvägen är ett ständigt pågående arbete. Arbetet involverar många olika parter, såväl Vallentuna kommun som olika trafikmyndigheter. Ibland krävs också en dialog med närliggande samfälligheter, vägföreningar och fastighetsägare.

Anledningen till att det behövs åtgärder på Lindholmsvägen är bland annat höga hastigheter, osäkra passager över vägen, ingen vägren och dålig sikt. De höga hastigheterna skapar ojämna flöden, osäkerhet i korsningar samt en osäker situation för både oskyddade och skyddade trafikanter som många gånger delar ett begränsat vägutrymme.

Vem ansvarar för vad?

Lindholmsvägen består av både statligt och kommunalt vägnät. Kommunen är väghållare för sträckan mellan Angarnsvägen och Molnbyvägen och resterande del av vägen är Trafikverket väghållare för. Att vara väghållare innebär ett ansvar för den fysiska utformningen av vägen samt driften.

Kommunen beslutar om hastighetsgränser på Lindholmsvägen inom tättbebyggt område oavsett vem som är väghållare. Länsstyrelsen har motsvarande uppgift utanför tättbebyggt område.

Karta

Bilden visar vem som är väghållare för Lindholmsvägen. Blått är kommunalt vägnät och rött är statligt vägnät.

Åtgärder planeras med Trafikverket

Kommunen och Trafikverket för löpande en dialog om hur trafiksäkerheten på hela vägen kan förbättras. Det har bland annat inneburit framtagande av en så kallad åtgärdsvalsstudie, ÅVS, för att få ett helhetsgrepp kring vägens funktion och problem och på så vis kunna föreslå hållbara lösningar. Åtgärdsvalsstudien är gjord av Vallentuna kommun och finns att läsa i sin helhet nedan. De viktigaste åtgärderna på den statliga vägen, enligt kommunen, är att få till trafiksäkra passager och busshållplatser samt bättre och hela vägrenar.

I studien har ett övergripande mål tagits fram, nämligen att:

Alla trafikanterna som använder eller korsar Lindholmsvägen ska göra det på ett säkert sätt. Lindholmsvägen ska smälta in på ett bra sätt i omgivande stadsutveckling.

Rapporten resulterade i tre åtgärdspaket:

  • Trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet på kort- och medellång sikt. Åtgärderna hanterar dagens problembild och genomförs framförallt av teknik- och fastighetsförvaltningen.
  • Exploatering. Åtgärder som kommunens exploateringsprojekt kan lösa och vad som måste göras för att säkra framkomlighet och trafiksäkerhet i utbyggnadsområden.
  • Framkomlighet, trafiksäkerhet och funktion på lång sikt. Eventuella behov av att bygga nya vägar och andra frågeställningar som behöver tas med i en övergripande trafikutredning för hela Vallentuna kommun.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats