Start / Trafik och resor / Kvalitet och utveckling / Kvalitetsmätning bland kommunala lokalhyresgäster

Kvalitetsmätning bland kommunala lokalhyresgäster

Vartannat år har verksamheten för fastighet genomfört en kundundersökning för de som är hyresgäster i kommunens lokaler. Företaget som gör undersökningen heter Evimetrix och de gör undersökningar för nästan 80 kommuner som vi kan jämföra oss med. Lokalhyresgästerna är både i kommunal- och privatregi, och är i kommunägda och inhyrda lokaler.

Resultatet för år 2020 

Undersökningen genomfördes under mars och april år 2020. Teknik- och fastighetsförvaltningen fick ta del av resultatet i maj. Jämfört med tidigare mätning har resultaten sjunkit. Enkäten gick ut till 115 personer och vi hade en svarsfrekvens på 52,2 procent vilket är lågt, men ändå så att det finns ett bra underlag för statistik.

År 2020

Nöjd-kund-index: 49
Total index: 50

År 2018

Nöjd-kund-index: 57
Total index: 52

Generellt sett är hyresgäster för grundskolor nöjdast, efter det förskolor men de som har äldreomsorg är väldigt missnöjda.

"Förutom lokalernas standard och en önskan om mer underhåll och annan utformning av lokalerna så har vi flera resultat som på sakfrågan har blivit bättre sedan förra undersökningen. Det gäller bland annat sättet att göra en felanmälan på och skötseln för utemiljön."

Våra förbättringsområden är återkoppling gällande utförda arbeten, tydlighet i gränsdragningar och kommunikation.

 

Strategi för ökat resultat och nöjda hyresgäster

Hyrsgästsmöten

Förvaltare har hyresgästträffar där sakfrågor tas upp och punkter som till exempel planerat underhåll diskuteras. När det blir personlig relation och ett medengagemang är det lättare att kommunicera med varandra

Transparens 

Besluten ska vara motiverade och överenskomna inom Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) och även med lokalstrateger från andra förvaltningar. Flera av besluten är kommunövergripande gällande t.ex. ekonomi. Gränsdragningar ska vara kända så att alla förstår sitt ansvar och vad hyresgästen kan vara med och påverka.

Mer återkoppling

För att våra kunder ska känna sig prioriterade behöver återkopplingen bli bättre och att alla frågor ska få ett svar inom rimlig tid. Den största irritationen är inte sakfrågor utan att upplevelsen att inte få svar. Utvecklingen av fastighetssystemet och vårt kvalitetssäkringsarbete med arbetsrutinerna kommer att resultera i bättre återkoppling på arbetsorder framöver.

Utförande och kostnadseffektiv städning

Städningen i egen regi ska vara konkurrenskraftig i både pris och kvalité. Under hösten 2020 kommer det att utföras två pilotförsök med förändrat upplägg på när städning utförs. Tanken är att det blir en mer kundanpassad städrutin och en effektivare städning. Utvärdering på mätbara resultat kommer att ske efter testperioden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats