Start / Trafik och resor / Buss och tåg / Utveckling av kollektivtrafiken inom kommunen

Utveckling av kollektivtrafiken inom kommunen

Stockholmsregionen växer kraftigt och behovet av bra infrastruktur och bättre kollektivtrafik ökar.

I kommunens trafikstrategi finns flera politiskt antagna mål kring kollektivtrafik:

  • Transportsystemet ska vara uppbyggt så att valfriheten mellan olika färdsätt ökar
  • Gång-, cykel- och kollektivtrafiknätet ska bli mer attraktivt
  • Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka
  • Att gå, cykla och åka kollektivt ska vara naturliga val

Hur planerar kommunen för kollektivtrafik?

Det är Region Stockholm som har huvudansvaret för kollektivtrafiken. Kommunen får varje år tycka till om förslag på kommande trafikförändringar. Det är Regionen som slutligen beslutar vilka trafikförändringar som årligen ska ske.

Kommunen träffar både de som kör trafik på uppdrag av SL, Regionen och Trafikverket kontinuerligt för att diskutera kollektivtrafikfrågor rörande, busshållplatser, tidtabeller, framkomlighet, framtida kopplingar till bebyggelseplaner m.m. I kommunen kör Transdev på uppdrag av SL.

I kommunens bebyggelseplaner tas alltid nya behov av kollektivtrafik i beaktning. Regionen har tagit fram riktlinjer för när det är aktuellt med ny busstrafik i nybyggda områden som baseras exempelvis på antal boende och hushåll samt vilken vägstandard det ska vara.

Vem kontaktar jag om jag vill ha en ny busslinje?

Kommunen får många frågor om nya busslinjer till befintliga villaområden som idag inte trafikeras av buss. För att det ska bli aktuellt med busstrafik i ett område som inte redan trafikeras behöver ofta vägarnas utformning och kvalitet förbättras avsevärd. Det är inte alltid möjligt då det ställs högre krav på vägstandard idag. För att det ska bli aktuellt med tätare trafik behöver antalet resande vara tillräckligt stort, när bussarna blir fulla sätter operatören oftast in större bussar eller kör fler turer.

Har ni tankar om förbättringar eller frågor om ert område så ta i första hand kontakt med SL. 

SL:s webbplats

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats