Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Fortsatta krav på Trafikverket på åtgärder för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet från Täby och Vallentunas kommuner

Fortsatta krav på Trafikverket på åtgärder för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet från Täby och Vallentunas kommuner

Täby kommun och Vallentuna kommun har under en längre tid haft en diskussion med Trafikverket kring framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Arningevägen/Jarlabankes väg under dubbelspårsutbyggnaden mellan Täby kyrkby och Kragstalund. Korsningen är redan idag hårt belastad.

De båda norrortskommunerna har föreslagit temporära trafiklösningar - som en tillfällig cirkulationsplats, hastighetssänkning och trafiksignaler- till Trafikverket men har fått flera avslag.

Täby kommun och Vallentuna kommun fortsätter kräva åtgärder från Trafikverket i ett brev som skickades idag måndag den 18 november.

Trafikverket lösning är istället att trafiken leds om i det kommunala vägnätet mot den redan nu hårt belastade Vikingavägen där såväl bil- som busstrafik är drabbad av begränsad framkomlighet. Täby kyrkby är i aktuellt område till stora delar ett småhusområde utformat med låg vägstandard, smala krokiga gator som på vissa sträckor inte har tillräcklig bredd för att inrymma en gångbana.

- Täby kommun har redan planerat för en tillfällig trafiksignal i korsningen Vikingavägen/Härdstigen. Att då leda in ännu mer trafik på Vikingavägen där ersättningstrafiken för Roslagsbanan redan går skapar ännu större framkomlighetsproblem och är en direkt olämplig åtgärd, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby och Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna gemensamt. Vi förutsätter därför att Trafikverket ändrar sitt beslut och omgående vidtar åtgärder som ökar framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen Jarlabankes väg/Arningevägen, fortsätter de.

I Trafikverkets senaste svar skriver regiondirektör Helena Sundberg att en tillfällig cirkulationsplats – som Täby kommun tidigare föreslagit – innebär en oacceptabel försämring av framkomligheten på väg 264 Arningeleden. Något vare sig Täby kommun eller Vallentuna kommun håller med om.

- Det här är felaktigt. I den utredning Täby kommun tagit fram tillsammans med SL:s dubbelspårsprojekt framgår det tydligt att framkomligheten är väldigt god i alla trafiksimuleringar utom två, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande Täby. I Stockholmsområdet godtas oftast högre belastningsgrader än värdena på de två simuleringarna som inte visade på god framkomlighet, berättar Erik.

Vad som däremot kan leda till oacceptabla köer är trafikolyckor, och den risken förutsätter vi att Trafikverket hjälper till att förebygga med framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder, säger Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna och Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby med enad röst.

Trafikverket påstår även att en tillfällig cirkulationsplats inte får plats inom det befintliga vägområdet, något som också får mothugg.

- Även det här påståendet är direkt felaktigt. Eftersom cirkulationsplatsen är en tillfällig åtgärd är förslaget utformat för att rymmas i det befintliga vägområdet med fokus att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för resenärer i våra kommuner, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby och Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats