Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Ny gång- och cykelväg i Brottby

Ny gång- och cykelväg i Brottby

Under våren och sommaren år 2021 byggs en ny gång- och cykelväg i Brottby för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. Den aktuella sträckan är belägen längs Gamla Norrtäljevägen mellan Sundbyvägen (från bensinstationen Bilisten) och infarten till Åkersbergavägen (vägen mot Åkersberga).

Genom gång- och cykelvägen tillgängliggörs befintliga busshållplatser längs sträckan och oskyddade trafikanter kan ta sig till och från busshållplatserna och andra målpunkter på ett trafiksäkert sätt. Det finns idag en befintlig gång- och cykelväg som slutar i höjd med bensinstationen Bilisten som den nya gång- och cykelvägen kommer att kopplas ihop med. Arbetet beräknas vara färdigställt i september-oktober 2021.

Nya gång- och cykelvägar byggs och planeras på flera ställen i kommunen. Under 2021 planerar vi att bygga om gång- och cykelvägen mellan Kragstalund och Skogaområdet. Samtidigt fortsätter vi att utreda möjligheterna mellan Brottby och Vallentuna, i Bällstaberg längs Bällstabergsvägen samt i Kårsta i samband med att Roslagsbanan byggs om. Den aktuella gång- och cykelvägen finns utpekad i den fördjupade översiktsplanen för Karby/Brottby. Nya kopplingar tas fram exempelvis utifrån cykelplanen och trafikstrategin.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats