Start / Omsorg och hjälp / Resor, transporter och besök / Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har väsentliga svårigheter att röra dig och är folkbokförd i Vallentuna kommun kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndet är knutet till dig som person och kan användas i hela Sverige. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som har hand om ärenden kring parkeringstillstånd.

Ansöker du som passagerare kan du bara bli beviljad ett parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

För dig som ska ansöka om ett parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd som förare

Din funktionsnedsättning gör att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand.

Ansöker du om det här tillståndet är det bara du själv som får köra fordonet.

Din funktionsnedsättning ska vara bestående i minst sex månader eller längre.

Parkeringstillstånd som passagerare

Du ska ha ett tillsynsbehov som gör att du inte kan lämnas ensam när ni kommit fram. Det är alltså inte möjligt för dig att vänta ensam vid porten medan föraren parkerar fordonen någon annanstans, utan du måste ha ständig tillsyn.

Om du har ett parkeringstillstånd som passagerare är det alltid någon annan som kör fordonet. Men du som har fått tillståndet måste alltid vara med när parkeringstillståndet används.

Din funktionsnedsättning ska vara bestående i minst sex månader.

Ansökan

Oavsett om du ansöker för första gången eller om du ansöker om förnyat tillstånd så görs det via samma blankett. Läkarintyget bör bifogas för att du som ansöker skall få en korrekt bedömning och får inte vara äldre än tre månader.

OBS! Ansökan behöver vara fullständigt ifylld för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

Du hittar ansökan längre ner på sidan.

Förlängning av tillstånd

Ett tillstånd som har gått ut förnyas inte automatiskt, du behöver lämna in en ny ansökan.

Ansökan om förlängning av tillståndet bör göras minst fyra veckor innan tillståndet blir ogiltigt.

Du behöver inte skicka med något nytt foto om du inte vill, då foto från ditt förra tillstånd finns sparat.

Giltighet

Ett parkeringstillstånd gäller till högst fem år. Det är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet.

Tillståndet gäller i hela landet, även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer (4 juni 1998).

Handläggning

I Vallentuna kommun fattar handläggare på Kontaktcenter beslut om parkeringstillstånd på delegation från Samhällsbyggnadsnämnden.

Handläggningstiden är normalt tre till fyra veckor. Om kommunen gör bedömningen att din ansökan behöver kompletteras kan handläggningstiden bli längre än fyra veckor. Det är vanligt att kommunen begär in komplettering i form av gångtest. Om du inte är nöjd med ditt beslut kan det överklagas till länsstyrelsen.

Om du beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du personligen komma till kontaktcenter för att hämta ut ditt tillstånd. Fotolegitimation ska då uppvisas.

Ansöker du om förlängning sker handläggningen i den månad som ditt tillstånd går ut.

Under sommaren, det vill säga juni, juli och augusti samt runt jul och nyår får du räkna med längre handläggningstid än vanligt. 

Se kontaktcenters öppettider

Riktlinjer i korthet

 • Ett tillstånd får endast utfärdas till dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.
 • Du bör ha ett läkarintyg som talar om graden av ditt rörelsehinder, detta för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din ansökan. Ett läkarintyg innebär dock inte att tillstånd är garanterat.
 • Till dig som är rörelsehindrad och inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet.
 • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Läs mer om detta i riktlinjerna.
 • En person med psykiska åkommor, exempelvis fobier, kan få tillstånd endast om fobierna begränsar förflyttningsförmågan. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.
 • Även i andra fall kan specialistutlåtanden krävas. Gångtest och läkare med specialistkompetens i psykiatri utgör exempel på detta.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

I detta sammanhang avser rörelsehinder alltid förflyttningsförmågan.

 • Rörelsehinder av kortvarigt slag (minimum sex månader).
 • En blind person som inte har något rörelsehinder.
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon.
 • Svårigheter att bära.
 • Mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.

Hämta lämna passagerare

Det finns i trafikförordningen ett generellt undantag som underlättar vid transport av sjuka eller rörelsehindrade. Detta gäller om omständigheterna kräver det och om du iakttar särskild försiktighet. Enligt det undantaget kan du vid transport av sjuka eller rörelsehindrade stanna eller parkera ett fordon trots förbud enligt lokala trafikföreskrifter.

En förare kan stanna där det är lämpligt för att hämta eller lämna någon med rörelsehinder. I många fall kan man stanna och hjälpa passageraren ur bilen för att sedan åka och parkera på annat ställe. Vid sådana tillfällen är det inte nödvändigt att parkera på en parkeringsplats som är avsedd för rörelsehindrade. Med undantag från platser där förbud att stanna, enligt lokala trafikföreskrifter, råder.

Förlorat tillstånd

Stöld eller förlust av parkeringstillståndet ska polisanmälas. Bekräftelse på anmälan skickas till Kontaktcenter i Vallentuna kommun.

Tillståndet spärras och ett nytt tillstånd utfärdas.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör inte förvaras i ett fordon utom då tillståndet används för parkering. Upphittat tillstånd ska lämnas till polisen eller den myndighet som utfärdat tillståndet.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Se kontaktuppgifter till Kontaktcenter.

Parkeringsregler

Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet på allmän mark när det används av tillståndsinnehavaren enligt följande:

 • Parkering får ske under högst tre timmar där parkering enligt lokala trafikföreskrifter är förbjuden eller tillåten kortare tid än tre timmar.
 • Parkering får inte ske på plats som avsetts för visst ändamål till exempel taxiplats, lastplats eller vändplats.
 • Parkering får ske under högst 24 timmar där parkering enligt lokala trafikföreskrifter är tidsbegränsad till mellan tre och 24 timmar.
 • Parkering får ske på plats som enligt lokal trafikföreskrift är avsedd för rörelsehindrade. Är uppställningstiden begränsad på sådan plats får parkering inte ske under längre tid.
 • Parkering får ske under högst tre timmar på gågata.
 • Observera! På kvartersmark och tomtmark kan andra regler gälla.

Självservice

Här hittar du den ansökningsblankett och läkarintyg som behöver fyllas i för att ansöka om parkeringstillstånd.

Blanketten och läkarintyget lämnar du eller skickar till kommunens Kontaktcenter.
Adress: Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats