Start / Trafik och resor / Nyheter trafik och resor / Nu byggs cirkulationsplatsen i korsningen Lindholmsvägen/Lingsbergsvägen

Nu byggs cirkulationsplatsen i korsningen Lindholmsvägen/Lingsbergsvägen

Sommaren 2021 blir korsningen Lindholmsvägen/Lingsbergsvägen både tryggare och mer framkomlig. Då står nämligen den nya cirkulationsplatsen klar. Cirkulationsplatsen, gång- och cykelvägarna och gångtunneln under Lindholmsvägen får dessutom bättre belysning för att ytterligare öka säkerheten för alla trafikanter.

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten anlägger nu Vallentuna kommun en ny cirkulationsplats i korsningen mellan Lindholmsvägen och Lingsbergsvägen. Byggstart är i december 2020 och arbetet beräknas vara färdigt sommaren 2021.

 

Ökad framkomlighet för alla trafikslag

Under vissa tider på dygnet har det varit svårt att göra vänstersvängar i korsningen och trafiksituationen har förvärrats sedan Hagaskolan öppnade. Därför har det varit viktigt att få till en fungerande lösning för korsningen som gör den säker för alla trafikslag, framför allt de oskyddade trafikanterna.

Cirkulationsplatsen kommer att öka framkomligheten för alla trafikslag. För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer samtliga passager över vägarna förbättras. Det kommer att bli tryggare, säkrare och lättare för oskyddade trafikanter att korsa Lingsbergsvägen intill cirkulationsplatsen.

 

Tryggare gångtunnel och mer belysning

Korsningen och de intilliggande gång- och cykelbanorna kommer också att få förstärkt belysning för att öka tryggheten och trafiksäkerheten. Även gångtunneln som går under Lindholmsvägen kommer att renoveras samt gestaltas med belysningsåtgärder för att öka tryggheten i tunneln. På gräsytorna intill cirkulationsplatsen kommer ett antal träd planteras. Dessa kommer att punktbelysas för att öka trygghet och trivsel. Busshållplatsen Lingsbergsvägen, på Lindholmsvägens västra sida, kommer att bli tillgänglighetsanpassad.

 

Korsningen hålls öppen hela byggperioden

Bygget kan innebära begränsad framkomlighet kortare perioder, men korsningen kommer att hållas öppen. En eller båda busshållplatserna kan komma att stängas av i perioder. Information om kommande trafikpåverkan läggs kontinuerligt upp under Aktuella störningar via länken nedan.

Kontakt

Niklas Lindblad

Byggprojektledare
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats