Översiktsplan 2040

Vallentunas nya översiktsplan antogs 27 augusti 2018 och vann laga kraft den 25 september 2018. Samrådet pågick under perioden mellan den 1 september-30 oktober 2017. Samrådsversionen av översiktsplanen var ett första förslag på hur kommunens nya översiktsplan ska se ut. Samrådet resulterade i att drygt 40 skriftliga synpunkter från myndigheter, enskilda personer, grupper av enskilda personer, föreningar och andra organisationer inkom till kommunen under samrådsperioden. Synpunkterna har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse, där även genomförda uppdateringar av översiktsplanen framgår.

En utställningsversion av Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun med tillhörande samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning var utställd under perioden 7 mars – 7 maj 2018.

Den 27 augusti 2018 antog kommunfullmäktige Översiktsplan 2040. Till planen hör en miljökonsekvensbeskrivning och ett särskilt utlåtande där synpunkter under utställningen har sammanställts och besvarats samt genomförda uppdateringar till antagandet framgår.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats