Översiktsplan 2040

Vallentunas kommunövergripande översiktsplan antogs den 27 augusti 2018 och vann laga kraft den 25 september 2018.

Översiktsplanen är en viljeyttring och vägvisare för kommunens fysiska utveckling med sikte på år 2040 med utgångspunkt från Vallentunas läge, mark- och vattentillgångar samt den byggda miljön.

Planen är inte juridiskt bindande men den innehåller långsiktiga avsikter likväl som den ger vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden. Planen redogör för de allmänna intressen som ska tas hänsyn till vid planering och byggande och de riksintressen som finns inom kommunen. Miljökvalitetsnormer och hur kommunen avser att iaktta dem redovisas också. Till planen hör en miljökonsekvensbeskrivning och ett särskilt utlåtande där synpunkter under utställningen har sammanställts och besvarats.

Vid beslut som har rättsverkan, som detaljplan, områdesbestämmelser, förhandsbesked, bygglov och naturreservat, görs en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats