Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Översiktsplaner / Fördjupad översiktsplan Norra Vallentuna tätort och Lindholmen

Fördjupad översiktsplan Norra Vallentuna tätort och Lindholmen

Den fördjupade översiktsplanen för norra Vallentuna tätort och Lindholmen ger utrymme för totalt 4 500 nya bostäder. Planområdet ligger norr om Vallentuna tätort.

Den fördjupade översiktsplanen omfattar utbyggnadsområdena Norra Vallentuna, Lindholmen, Norra Vallentuna Nordväst och en "Strategisk tätortsutveckling". Den senare är ett strategiskt område för tätortsutveckling runt en ny station på Roslagsbanans avgrening till Arlanda. 

Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft 2018-07-14 och ger vägledning för beslut om hur mark-och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats