Stationssamhället Lindholmen

Stationssamhället i Lindholmen längs Roslagsbanan har ca 1200 invånare. Samhället ligger i nära anslutning till Markim-Orkesta som är klassat som riksintresse för kulturmiljö. I Lindholmen finns Gustav Vasa-skolan, förskolor, Orkesta idrottsplats, en bygdegård och en livsmedelsbutik. Öster om Roslagsbanan ligger Vasakullen, Lindholmens gård, Storsjön och Lillsjön.

I den fördjupande översiktsplanen för norra Vallentuna tätort och Lindholmen går det att fördjupa sig i utvecklingen av mark-och vattenfrågor samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, se dokument längst ner på denna sida. Kortfattat ger den fördjupande översiktsplanen utrymme för två-trehundra nya bostäder i utvecklingsområden i Lindholmen. 

Intresset för nyetablering från markägarna är stort därav har ett flertal planbesked lämnats och tillsammans med kommunens medverkan vid utbyggnaden av Roslagsbanan mot Stockholm City kommer ytterligare några hundra bostäder planläggas fram till 2035. Till följd av detta planeras således ca 600 nya bostäder.

För att nå ut med information till boende och verksamma i Lindholmen samt skapa medborgardialog har kommunen vidtagit flera åtgärder i syfte att få synpunkter, förslag samt informera om kommande utveckling.

Tidigare arbete

Informationsmöte om utvecklingen i Lindholmen nov 2022

 Sidan under beabetning. 

Digital extern workshop för Lindholmens centrum 2021

För att tydliggöra vad boende och verksamma i Lindholmen önskar för Lindholmens centrum genomförade kommunen under Covid-19 pandemin en digital dialog i programmet Open cities planner. Invånare fick i dialogen möjlighet att önska användning på olika utritade och definierade platser inom detaljplanen för Lindholmens centrum. Efter varje fråga gällande användning var det även möjligt att skriva ett fritextsvar. Dialogen avslutades med att medborgarna själva kunde markera platser där de ville tillägga något som tidigare frågor inte täckt in. Den digitala dialogen har sedan sammanställts av tjänstepersoner på kommunen och använts som underlag inför framtagandet av planförslag för Lindholmens centrum.

 

Intern workshop (förvaltningsövergripande)  2020

För att samordna och få en samsyn kring planförslaget mellan tjänstepersoner med olika kompetens på kommunen genomfördes 2020 intern workshop genomförts. Denna fokuserade på identitet för nya Lindholmens centrum, nya samt befintliga målpunkter samt mötespunkter och även placering av funktioner i området. Även denna precis
som den externa dialogen har sammanställts av tjänstepersoner på kommunen och legat till grund för planförslaget för Lindholmens centrum.

Digital informationsträff 2020

På grund av Covid-19 genomförde kommunen  en digital informationsträff den 26 maj 2020 med syfte att informera om den kommande utvecklingen i Lindholmen. Informationen presenterades genom fyra förinspelade filmer.

Nedan finns frågor och svar från den digitala informationsträffen

Vad gäller för Lindholmsvägen gällande trafiksäkerhet?

När det gäller Lindholmsvägen så är det Trafikverket som ansvarar för den vägen men kommunen har dialog med dem och har en diskussion om olika trafiksäkerhethöjande åtgärder mm. En av de senaste åtgärderna var målade övergångsställen/passager.

En övergripande trafikutredning har tagits fram för Lindholmen tätort men den rör enbart sträckan som löper genom samhället. Fokus i utredningen har legat på korsningar och övergångar där oskyddade trafikanter och bilister möts.
För sträckan genom tätorten och söderut mot Vallentuna har en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) tagits fram som har identifierat problem längs med sträckan och föreslår åtgärder för hur dessa ska förbättras.
Kommunen för en dialog med Trafikverket kring detta och arbetar för att de åtgärder som föreslås också ska genomföras med avsikt att förbättra trafiksituationen längs med Lindholmsvägen mellan Lindholmen och Vallentuna tätort.
I arbetet med detaljplanen för Lindholmens centrum kommer det bli aktuellt med olika åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. I detaljplanen kommer det också tas fram en bullerutredning som kommer visa på bullerreducerande åtgärder för den nya bebyggelsen.

Vilken utveckling är förväntad i Västra Slumsta? Kommer hela berget sprängas bort?

Området är utpekat för utveckling av bostäder och det finns positivt planbesked för detta ändamål.
Bara för att en plats är utpekad för bostäder i planbeskedet och att området är utpekat för utveckling betyder inte att hela området kommer att byggas ut.
Kommunen har ännu inte genomfört någon grundlig utredning av platsen, marken behöver utredas för att ta reda på vilka delar av området som kan lämpa sig för bebyggelse. Om det ska sprängas i området är med andra ord för tidigt att säga. Vi kommer givetvis att försöka ta hänsyn till den befintliga miljön, så som berg och natur i den mån som är möjlig. Dessa ytor har viktiga funktioner bland annat för rekreation och infiltration av regnvatten.

Hur lång tid från planstart tar det innan byggstart kan ske?

Framtagandet av en detaljplan kan ta lite olika lång tid beroende på vilka förutsättningar ett område har och vad som dyker upp under resans gång. I regel brukar det ta mellan 3-5 år.
Därefter påbörjas en utbyggnadsfas som även den kan ta upp till 2-3 år innan området är utbyggt. Detta beror också mycket på hur bostadsmarknaden ser ut samt utbud och efterfrågan.

Kommer fler områden komma att utvecklas än de som presenteras i filmmaterialet?

De utvecklingsområden som vi har föreslagit stäcker sig fram till 2035. Fram till dess har kommunen inga planer i detta att utveckla mer i Lindholmen. Enstaka åtgärder kan uppkomma på andra fastigheter i samband med att fastighetsägare söker bygglov men det rör främst som sagt mindre ändringar som inte kräver planändring.

Finns det planer på att rensa upp den underbart vackra Lillsjön för att skapa den attraktiva badsjö Lillsjön har alla förutsättningar att vara?

Kommunen är väl medvetna om övergödningsproblematiken i Lillsjön. Ett restaureringsprojekt för Lillsjön ingår för närvarande inte i de nya detaljplanerna i Lindholmen, men finns med i vårt resonemang kring vad som bör åtgärdas i Lindholmen men som måste hanteras utanför planarbetet. En förbättrad badmöjlighet i Lindholmen finns med bland dessa men det är många andra åtgärder som också ska finansieras samt prioriteras mellan. Vi har ansökt om LOVA-bidrag (lokala vattenvårdsprojekt) hos Länsstyrelsen för Helgösjön, en liknande sjö som också är drabbat av övergödning. Så vi har en del restaureringsprojekt på gång i Vallentuna och Lillsjön blir förhoppningsvis snart prioriterad.

Lillsjön ingår dessutom i ett markavvattningsföretag som tillfälligt hindrar att åtgärder görs som påverkar flöden och nivåer utan speciella tillstånd.

Finns det några planer på miljö- och kultursatsningar i Lindholmen? Kommer det någon mer film gällande detta?

Vi har inte glömt Miljö-och Kulturfrågorna utan dessa har vi med oss i varje planarbete. Det är inget specifikt filmavsnitt eller motsvarande som handlar om dessa utan vårt fokus har varit kring kommande bostadsutveckling och de funktioner som behöver utvecklas för att få en bra boendemiljö. Just nu genomför vi en kulturmiljöutredning och vi kommer även att göra naturvärdesinventeringar i samband med kommande detaljplaner.

Finns det planer på att bygga bullerplank längs med Lindholmsvägen eftersom trafiken kommer att öka?

I arbetet med detaljplanen för Lindholmens centrum kommer det tas fram en bullerutredning som kommer visa på bullerreducerande åtgärder. Gällande bullerplank längs Lindholmsvägen är det trafikverket som ansvarar på grund av att det är en statlig väg.

Informationsfilmer om Lindholmens utveckling

Här kan du se filmerna som berättar bakgrunden till varför Lindholmen står inför denna utveckling. Filmerna presenterar en djupdykning i planprocessen, ny bostadsbebyggelse, service och andra pågående projekt i Lindholmen.

Se filmerna!

Lindholmens station
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats