Stationssamhället Lindholmen

Digital informationsträff

Kommunen genomförde den 26 maj 2020 en digital informationsträff med syfte att informera om den kommande utvecklingen i Lindholmen. Informationen presenterades genom fyra förinspelade filmer vilka alla ligger kvar längre ner på denna sidan. Kommunen vill passa på att tacka alla som medverkade och som skickade in frågor. Kommunen kommer att ta med sig de synpunkter som inkom och arbeta vidare med de utpekade utvecklingsområden som presenterades i filmmaterialet.

Informationsfilmer om Lindholmens utveckling

Här kan du se filmerna som berättar bakgrunden till varför Lindholmen står inför denna utveckling. Filmerna presenterar en djupdykning i planprocessen, ny bostadsbebyggelse, service och andra pågående projekt i Lindholmen.

Se filmerna!

Lindholmens station

Om Lindholmen

Stationssamhället Lindholmen längs Roslagsbanan har ca 1 200 invånare. Samhället ligger i nära anslutning till Markim-Orkesta som är klassat som riksintresse för kulturmiljö.

I Lindholmen finns Gustav Vasa-skolan, förskolor, Orkesta idrottsplats, en bygdegård och en livsmedelsbutik. Öster om Roslagsbanan ligger Vasakullen, Lindholmens gård, Storsjön och Lillsjön.

Nya bostäder i stationsnära läge

Lindholmen kommer under de närmaste åren att växa. Den fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna tätort och Lindholmen ger utrymme för två- till trehundra nya bostäder inom några utvecklingsområden i Lindholmen. Till följd av ett stort intresse från markägarna för bostadsbyggnation har ett flertal planbesked lämnats för detta ändamål och tillsammans med kommunens medverkan vid utbyggnaden av Roslagsbanan mot Stockholm City kommer ytterligare några hundra bostäder planläggas inom de kommande 15 åren.

Mer handel och bättre service

Samtidigt möjliggörs en utveckling av stationssamhället Lindholmen med centralt belägna bostadsområden med handel och förbättrad kommersiell service. I de stationsnära delarna av Lindholmen planeras främst flerbostadshus, men även radhusområden. Längre från stationen planeras det främst för villabebyggelse.

Så ska Lindholmen utvecklas fram till 2035

Den fördjupade översiktsplanen ger riktlinjer för hur området runt Lindholmen ska utvecklas fram till år 2035. Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft 2018-07-14 och ger vägledning för beslut om hur mark-och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats