Stationssamhället Lindholmen

Digital informationsträff

Kommunen genomförde den 26 maj 2020 en digital informationsträff med syfte att informera om den kommande utvecklingen i Lindholmen. Informationen presenterades genom fyra förinspelade filmer.

Kommunen vill passa på att tacka alla som medverkade och som skickade in frågor. Du hittar en sammanställning på de frågor och svar som kom in samt de informationsfilmer som visades längre ned på sidan. Kommunen kommer att ta med sig de synpunkter som inkom och arbeta vidare med de utpekade utvecklingsområden som presenterades i filmmaterialet.

Kommunen fick också in värdefulla synpunkter från medborgare gällande andra tätorter i kommunen som har potential att utvecklas. Alla dessa synpunkter har vidarebefordrats respektive tjänstepersoner som arbetar inom dessa projekt.

Om Lindholmen

Stationssamhället Lindholmen längs Roslagsbanan har ca 1 200 invånare. Samhället ligger i nära anslutning till Markim-Orkesta som är klassat som riksintresse för kulturmiljö.

I Lindholmen finns Gustav Vasa-skolan, förskolor, Orkesta idrottsplats, en bygdegård och en livsmedelsbutik. Öster om Roslagsbanan ligger Vasakullen, Lindholmens gård, Storsjön och Lillsjön.

Nya bostäder i stationsnära läge

Lindholmen kommer under de närmaste åren att växa. Den fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna tätort och Lindholmen ger utrymme för två- till trehundra nya bostäder inom några utvecklingsområden i Lindholmen. Till följd av ett stort intresse från markägarna för bostadsbyggnation har ett flertal planbesked lämnats för detta ändamål och tillsammans med kommunens medverkan vid utbyggnaden av Roslagsbanan mot Stockholm City kommer ytterligare några hundra bostäder planläggas inom de kommande 15 åren.

Mer handel och bättre service

Samtidigt möjliggörs en utveckling av stationssamhället Lindholmen med centralt belägna bostadsområden med handel och förbättrad kommersiell service. I de stationsnära delarna av Lindholmen planeras främst flerbostadshus, men även radhusområden. Längre från stationen planeras det främst för villabebyggelse.

Så ska Lindholmen utvecklas fram till 2035

Den fördjupade översiktsplanen ger riktlinjer för hur området runt Lindholmen ska utvecklas fram till år 2035. Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft 2018-07-14 och ger vägledning för beslut om hur mark-och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Frågor och svar från digitala informationsträff

Vad gäller för den återvinningsstation som redan tidigare fanns i Lindholmen? Var kommer den nya att finnas?

Återvinningsstationen var tvungen att flyttas med anledning av de ombyggnader som SL genomför (eller kommer att påbörja när tågtrafiken stängs av) vid Lindholmens station. Det är FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) som ansvarar för att anlägga den men kommunen försöker vara behjälplig med att ordna eller föreslå plats. Detta arbete pågår och vi jobbar nu för att hitta en tillfällig plats i de centrala delarna av Lindholmen. En mer permanent plats för återvinningsstation kommer vi att försöker säkerställa i den kommande detaljplan som vi tar fram för Lindholmens centrum.

Vad gäller för Lindholmsvägen gällande trafiksäkerhet?

När det gäller Lindholmsvägen så är det Trafikverket som ansvarar för den vägen men kommunen har dialog med dem och har en diskussion om olika trafiksäkerhethöjande åtgärder mm. En av de senaste åtgärderna var målade övergångsställen/passager.
En övergripande trafikutredning har tagits fram för Lindholmen tätort men den rör enbart sträckan som löper genom samhället. Fokus i utredningen har legat på korsningar och övergångar där oskyddade trafikanter och bilister möts.
För sträckan genom tätorten och söderut mot Vallentuna har en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) tagits fram som har identifierat problem längs med sträckan och föreslår åtgärder för hur dessa ska förbättras.
Kommunen för en dialog med Trafikverket kring detta och arbetar för att de åtgärder som föreslås också ska genomföras med avsikt att förbättra trafiksituationen längs med Lindholmsvägen mellan Lindholmen och Vallentuna tätort.
I arbetet med detaljplanen för Lindholmens centrum kommer det bli aktuellt med olika åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. I detaljplanen kommer det också tas fram en bullerutredning som kommer visa på bullerreducerande åtgärder för den nya bebyggelsen.

Hur kan man vara med och påverka utvecklingen av Lindholmen?

Detaljplanen för Lindholmens Centrum är precis i startskede och vi kommer framåt hösten bjuda in till en workshop kopplat till centrumplanen där vi tillsammans kommer diskutera utvecklingen för Lindholmens centrum. Desto tidigare kommunen får in synpunkter desto lättare är det att ta hänsyn till dessa och anpassa förslaget därefter. Kommunen försöker i största möjliga mån beakta alla synpunkter men behöver också göra överväganden under detaljplanearbetets gång och väga olika intressen mot varandra. Framöver kan det också komma fler aktiviteter kopplat till utvecklingen i Lindholmen i samband med att fler detaljplaner startas upp.
Förutom genom workshopen finns det alltid möjlighet för medborgare, berörda sakägare samt myndigheter, företag mm att inkomma med synpunkter i såväl samrådsskedet som granskningsskedet.

Kommer det nya området för Lindholmen centrum få en egen infart?

Detaljplanen för Lindholmens centrum är fortfarande i ett tidigt skede. Kommunen kommer inom arbetet med detaljplanen utreda hur befintliga vägar kommer att nyttjas och om ytterligare behövs samt hur SL-bussen bör gå genom området.

Vilken utveckling är förväntad i Västra Slumsta? Kommer hela berget sprängas bort?

Området är utpekat för utveckling av bostäder och det finns positivt planbesked för detta ändamål.
Bara för att en plats är utpekad för bostäder i planbeskedet och att området är utpekat för utveckling betyder inte att hela området kommer att byggas ut.
Kommunen har ännu inte genomfört någon grundlig utredning av platsen, marken behöver utredas för att ta reda på vilka delar av området som kan lämpa sig för bebyggelse. Om det ska sprängas i området är med andra ord för tidigt att säga. Vi kommer givetvis att försöka ta hänsyn till den befintliga miljön, så som berg och natur i den mån som är möjlig. Dessa ytor har viktiga funktioner bland annat för rekreation och infiltration av regnvatten.

Hur lång tid från planstart tar det innan byggstart kan ske?

Framtagandet av en detaljplan kan ta lite olika lång tid beroende på vilka förutsättningar ett område har och vad som dyker upp under resans gång. I regel brukar det ta mellan 3-5 år.
Därefter påbörjas en utbyggnadsfas som även den kan ta upp till 2-3 år innan området är utbyggt. Detta beror också mycket på hur bostadsmarknaden ser ut samt utbud och efterfrågan.

Kommer fler områden komma att utvecklas än de som presenteras i filmmaterialet?

De utvecklingsområden som vi har föreslagit stäcker sig fram till 2035. Fram till dess har kommunen inga planer i detta att utveckla mer i Lindholmen. Enstaka åtgärder kan uppkomma på andra fastigheter i samband med att fastighetsägare söker bygglov men det rör främst som sagt mindre ändringar som inte kräver planändring.

Finns det planer på att rensa upp den underbart vackra Lillsjön för att skapa den attraktiva badsjö Lillsjön har alla förutsättningar att vara?

Kommunen är väl medvetna om övergödningsproblematiken i Lillsjön. Ett restaureringsprojekt för Lillsjön ingår för närvarande inte i de nya detaljplanerna i Lindholmen, men finns med i vårt resonemang kring vad som bör åtgärdas i Lindholmen men som måste hanteras utanför planarbetet. En förbättrad badmöjlighet i Lindholmen finns med bland dessa men det är många andra åtgärder som också ska finansieras samt prioriteras mellan. Vi har ansökt om LOVA-bidrag (lokala vattenvårdsprojekt) hos Länsstyrelsen för Helgösjön, en liknande sjö som också är drabbat av övergödning. Så vi har en del restaureringsprojekt på gång i Vallentuna och Lillsjön blir förhoppningsvis snart prioriterad.

Lillsjön ingår dessutom i ett markavvattningsföretag som tillfälligt hindrar att åtgärder görs som påverkar flöden och nivåer utan speciella tillstånd.

Finns det några planer på miljö- och kultursatsningar i Lindholmen? Kommer det någon mer film gällande detta?

Vi har inte glömt Miljö-och Kulturfrågorna utan dessa har vi med oss i varje planarbete. Det är inget specifikt filmavsnitt eller motsvarande som handlar om dessa utan vårt fokus har varit kring kommande bostadsutveckling och de funktioner som behöver utvecklas för att få en bra boendemiljö. Just nu genomför vi en kulturmiljöutredning och vi kommer även att göra naturvärdesinventeringar i samband med kommande detaljplaner.

Vad bygger SL vid Gårdsvägen?

SL bygger en ny sidoplattform söder om Gårdsvägen för avstigande. Gårdsvägens korsning med järnvägsspåren flyttar vi något söderut för att korsningen över spåren ska bli vinkelrät, detta gör korsningen säkrare. En annan säkerhetsåtgärd vid Gårdsvägen är att vi separerar gång- och cykeltrafik från övrig trafik.

Finns det planer på att återuppta 1-6 när ny skola och förskolelokaler är byggda i framtiden? Vad finns det för information gällande kapacitet för den nya förskolan och skolan samt när planeras dessa vara klara?

Än så länge finns inga exakta planer för kapacitet och byggstart. Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med frågan och går ut med information när det är möjligt.

Finns det planer på att bygga bullerplank längs med Lindholmsvägen eftersom trafiken kommer att öka?

I arbetet med detaljplanen för Lindholmens centrum kommer det tas fram en bullerutredning som kommer visa på bullerreducerande åtgärder. Gällande bullerplank längs Lindholmsvägen är det trafikverket som ansvarar på grund av att det är en statlig väg.

Informationsfilmer om Lindholmens utveckling

Här kan du se filmerna som berättar bakgrunden till varför Lindholmen står inför denna utveckling. Filmerna presenterar en djupdykning i planprocessen, ny bostadsbebyggelse, service och andra pågående projekt i Lindholmen.

Se filmerna!

Lindholmens station
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats