Lindholmen

Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft 2018-07-14 och ger vägledning för beslut om hur mark-och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats