Stationssamhället Lindholmen

Stationssamhället Lindholmen längs Roslagsbanan har ca 1200 invånare. Samhället ligger i nära anslutning till Markim-Orkesta som är klassat som riksintresse för kulturmiljö.

I Lindholmen finns Gustav Vasa-skolan, förskolor, Orkesta idrottsplats, en bygdegård och en livsmedelsbutik. Öster om Roslagsbanan ligger Vasakullen, Lindholmens gård, Storsjön och Lillsjön.

Lindholmen kommer under de närmaste åren att växa. Den fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna tätort och Lindholmen ger utrymme för två- till trehundra nya bostäder inom några utvecklingsområden i Lindholmen. Till följd av ett stort intresse från markägarna för bostadsbyggnation har ett flertal planbesked lämnats för detta ändamål och tillsammans med kommunens medverkan vid utbyggnaden av Roslagsbanan mot Stockholm City kommer ytterligare några hundra bostäder planläggas inom de kommande 15 åren.

Samtidigt möjliggörs en utveckling av stationssamhället Lindholmen med centralt belägna bostadsområden med handel och förbättrad kommersiell service. I de stationsnära delarna av Lindholmen planeras främst flerbostadshus, men även radhusområden. Längre från stationen planeras det främst för villabebyggelse.

Den fördjupade översiktsplanen ger riktlinjer för hur området runt Lindholmen ska utvecklas fram till år 2035. Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft 2018-07-14 och ger vägledning för beslut om hur mark-och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats