Stationssamhället Lindholmen

Stationssamhället Lindholmen längs Roslagsbanan har ca 1200 invånare. Samhället ligger i nära anslutning till Markim-Orkesta som är klassat som riksintresse för kulturmiljö.

I Lindholmen finns Gustav Vasa-skolan (f-6), förskolor, Orkesta idrottsplats, en bygdegård och en livsmedelsbutik. Öster om Roslagsbanan ligger Vasakullen, Lindholmens gård, Storsjön och Lillsjön.

Lindholmen kommer under de närmaste åren att växa. Positivt planbesked har lämnats för flera utvecklingsprojekt som kommer att innebära nya centralt belägna bostadsområden och förbättrad kommersiell service. I de centrala delarna av Lindholmen planeras främst för flerbostadshus men även en del radhusområden. Längre från stationen kompletteras främst med villabebyggelse.

Den fördjupade översiktsplanen för norra Vallentuna tätort och Lindholmen ger riktlinjer för hur området runt Lindholmen ska utvecklas fram till år 2035. Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft 2018-07-14 och ger vägledning för beslut om hur mark-och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats