Sanering av PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920-talet. Nyanvändning av PCB förbjöds i Sverige 1978. 

PCB uppmärksammades som miljögift som är skadligt för människors hälsa vid mitten av 1960-talet. PCB är svårnedbrytbart och därför långlivat i miljön. I Sverige förbjöds användningen av PCB i annat än slutna system 1973, och 1978 totalförbjöds all ny användning. Från 1995 får inga produkter som innehåller PCB användas. Dock förekommer fortfarande en tillförsel av PCB till miljön till exempel genom avfallshantering.

Enligt  PCB-förordningen(SFS 2007:19) måste du som fastighetsägare sanera PCB om din byggnad har PCB-halter över 500 mg/kg.

Mer information

Vad är PCB?

PCB är ett samlingsnamn för ett antal likartade ämnen som innehåller olika mycket klor. PCB har använts inom industrin sedan 1920-talet eftersom de har många användbara egenskaper som låg brännbarhet och låg ledningsförmåga. PCB har förekommit i isolatorvätskor i transformatorer och kondensatorer, som mjukgörare i plaster och som tillsatsmedel i hydrauloljor, smörjoljor, färger, fogmassor, självkopierande papper samt i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv.

Idag finns PCB till största delen i byggnader, i fogmassor, isolerrutor, samt till viss del i golv. Mängden PCB i kvarvarande fogar har uppskattats till 300 ton och undersökningar visar att PCB läcker från fogarna.

Inventering och redovisning

Den som äger en byggnad eller annan anläggning, där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering under åren 1956–1973, är skyldig att undersöka om fogmassa eller golvmassa är en PCB-produkt. Ägaren ska redovisa hur inventeringen gått till och vilka åtgärder som ägaren planerar för att skilja ut och omhänderta PCB-produkterna som farligt avfall. Reglerna för inventering gäller inte småhusägare.

Redovisningen skickas till miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sanering

Om du hittar fog- och/eller golvmassor som innehåller PCB över 500 mg/kg (500 vikt-ppm) i din byggnad måste du sanera. Innan du påbörjar sanering måste du underrätta tillsynsmyndigheten. För att förhindra spridning av förorening är sanering av PCB-haltigt material anmälningspliktigt.

Senast tre veckor innan du startar saneringen ska du skicka en anmälan till kommunens miljöavdelning. Anlita en seriös entreprenör då du sanerar. Dokumentera var saneringen är gjord samt vilka PCB-mängder som tagits bort.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats