Livsmedel

I Vallentuna finns cirka 200 verksamheter med någon form av livsmedelshantering.

Livsmedelsföretagen som driver verksamheterna ansvarar för att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra och att livsmedelsinformation är korrekt. Miljöavdelningen i Vallentuna kommun kontrollerar att livsmedelsföretagen i kommunen följer de krav som ställs på dem utifrån livsmedelslagstiftningen.

Som livsmedelsföretagare ska du registrera din livsmedelsverksamhet innan du startar den. Startar verksamheten utan anmälan om registrering kommer du få betala en sanktionsavgift. Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet ska göras till kommunens miljöavdelning. Samma krav på anmälan gäller också om din livsmedelsverksamhet ändrar organisationsnummer eller om du tar över en befintlig livsmedelsverksamhet.

Vanliga frågor och svar

Registrera din verksamhet två veckor innan start

Du måste anmäla verksamheten minst två veckor innan verksamheten ska starta. Du får starta verksamheten två veckor efter att en komplett anmälan har lämnats in, även om du inte fått något beslut. Använd vår blankett för anmälan av livsmedelsanläggning för att registrera verksamheten. Anmälan om registrering ska signeras av en person som har behörighet att företräda företaget.

Kravet på registrering gäller även för anläggningar som producerar dricksvatten eller som bereder, behandlar eller bearbetar snus och tuggtobak.
Miljöavdelningen tar en avgift för registrering av livsmedelanläggning motsvarande 1,5 timme handläggning.

Registrering av dricksvattenanläggning

En dricksvattenanläggning som tillhandahåller dricksvatten till mer än 50 personer eller producerar mer än 10 m3 per dygn omfattas av krav på registrering och provtagning enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2022:12).

En brunn som tillhandahåller dricksvatten till en livsmedelsverksamhet ska vara registrerad som dricksvattenanläggning och omfattas av krav på registrering och provtagning enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2022:12).

Samma krav gäller om dricksvattnet tillhandahålls eller som del av en kommersiell eller offentlig verksamhet. Exempel på kommersiella verksamheter är uthyrning av bostäder, tillhandahållande av dricksvatten på campingplats eller till konsumenter vid evenemang.

En verksamhet kan betraktas som offentlig om allmänheten har tillträde, eller om den bedrivs under statlig eller kommunal (inklusive landsting) förvaltning. Anläggningar som omfattas av allmänna vattentjänstlagen (Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster) räknas som offentliga anläggningar.

Länk till Livsmedelsverket, Information om små dricksvattenanläggningar

Sanktionsavgift om du inte registrerar din verksamhet

Företag, organisationer och andra som startat en livsmedelsverksamhet utan att registrera den ska betala en sanktionsavgift.

  • Om du startar en ny livsmedelsverksamhet utan att först ha registrerat den hos oss är sanktionsavgiften, en procent av din årsomsättning – som lägst 5 000 kr och som högst 75 000 kr.
  • Tar du över en befintlig verksamhet utan att meddela oss är sanktionsavgiften, en halv procent av årsomsättningen – som lägst 2 500 kr och som högst 40 000 kr.
  • För verksamheter inom kommun, stat och landsting är sanktionsavgiften fastställd till 40 000 kronor.

Registrering eller godkännande – vad gäller för min verksamhet?

De flesta verksamheter som hanterar livsmedel omfattas av krav på registrering hos den kommunala kontrollmyndigheten, i Vallentuna kommun är det miljöavdelningen.

Exempel på verksamheter som är registrerade: caféer, restauranger, kök inom skola, vård och omsorg samt grossister, butiker och tillverkare. Även livsmedelsverksamheter i kommunen som inte hanterar livsmedel fysiskt, till exempel huvudkontor, matmäklare och e-handel omfattas av krav på registrering.

Om din verksamhet hanterar animaliska livsmedel och levererar till en annan livsmedelsverksamhet ska verksamheten ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket.

Om din verksamhet handlar om primärproduktion ska registrera den hos Länsstyrelsen.

Livsmedelsverkets webbplats.

Avgifter för livsmedelskontroll

I samband med registrering tar miljöavdelningen en avgift motsvarande 1,5 timmes hamdläggningstid, vilket är 2 100kr.

En registrerad livsmedelsverksamhet debiteras timavgift efter utförd kontroll. 

Det som ingår i avgiften är:

  • Förarbete – tid för planering och förberedelser
  • Kontroll på plats – tid som kontrollen på plats eller distans tar
  • Efterarbete – tid för rapportskrivning, insamling av information, beslut om avgift, debitering, mm.

Meddela större förändringar i din verksamhet

Om du gör större förändringar i din redan registrerade verksamhet ska miljöavdelningen informeras. Det kan handla om att du planerar en ombyggnation av lokalen eller ska ändra typ av livsmedelshantering i verksamheten.

Meddela om livsmedelsverksamheten upphör

Det är viktigt att du informerar miljöavdelningen om du ska avsluta din verksamhet. Om du inte gör det finnas du kvar i våra register som livsmedelsföretagare. 

Du kan meddela oss genom vår blankett för upphörd livsmedelsverksamhet. Det går också bra att meddela genom e-post. Det är då viktigt att du anger följande information

  • från vilket datum du ska sluta med din verksamhet
  • vilken anläggning det handlar om
  • ditt organisationsnummer

Information om livsmedelskontroll

Målet för livsmedelskontrollen i Sverige är att konsumenter får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå. Miljöavdelningen kontrollerar regelbundet de verksamheter som finns registrerade i kommunen.

Miljöavdelningens kontroll av livsmedelsverksamheter sker oftast genom oanmälda inspektioner. Kontroll kan också ske genom förbokade revisioner och provtagning av livsmedel.

Vid ett kontrollbesök går en miljöinspektör igenom verksamheternas rutiner för hantering av livsmedel, kontrollerar att lokalen och utrustningen är ren och att de som arbetar med livsmedel har tillräckliga kunskaper för rätt och säker hantering. Kontroll sker även av hur livsmedel presenteras och märks samt spårbarhet i livsmedelskedjan.

Anmäl matförgiftning till miljöavdelningen

Kontakta miljöavdelning om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat du köpt från eller blivit serverad vid en livsmedelsanläggning i Vallentuna kommun. Se länk nedan för med information om hur du går tillväga.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats