Cisterner

Utsläpp från läckande cisterner kan skada grundvatten och vattentäkter i åratal. Det är du som ägare av en cistern som är ansvarig för att cisternen installeras, underhålls och kontrolleras så att skador på miljön undviks.

Reglerna för detta finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor.

Följande cisterner omfattas av reglerna:

  • Cistern i mark som rymmer mer än 1m3 men högst 10m3.
  • Cistern ovan mark som rymmer mer än 1m3 men högst 10m3.
  • Cisterner eller övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Mer information

Anmälan av installation av cistern

Planerar du att installera en cistern för brandfarlig vätska ska du anmäla detta till kommunen. Anmälan ska göras i god tid eller senast sex veckor innan installation påbörjas. 

Bifoga handlingar:

Om det är en cistern som utnyttjas av en bostadsrättsförening/samfällighet så måste följande handlingar bifogas för att anmälan ska kunna behandlas:

  • Förteckning på anslutna gatuadresser

Innan anläggningen tas i bruk ska en installationskontroll göras av ett ackrediterat företag.

Anmälan av cistern som tas ur bruk

Om du tänker ta en gammal cistern ur bruk ska du anmäla detta till kommunen.

Cistern och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Nivåmätaren innehåller ibland kvicksilver och måste då tas om hand som farligt avfall. Det är mycket viktigt att du tar bort påfyllningsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls av misstag.

Återkommande kontroll

Återkommande kontroll ska ske vart 12:e år. Cisterner och rörledningar som inte uppfyller kraven på korrosionsskydd ska kontrolleras vart 6:e år. Kopia på kontrollrapporten ska förvaras så att den kan kontrolleras vid en eventuell inspektion.

All kontroll ska utföras av ett ackrediterat företag. Vilka företag som är ackrediterade kan fås av SWEDAC, se länk nedan.

Ägaren ska dessutom regelbundet kontrollera att det inte finns tecken på läckage och att anordningen inte utsatts eller riskerar att utsättas för yttre påverkan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats