Start / Kommun och politik / Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.  

Odelbara och gäller alla

De mänskliga rättigheterna är ömsesidigt samverkande och odelbara. Det betyder att de olika rättigheterna utgör delar av samma helhet på ett sådant sätt att ingen enskild rättighet kan anses vara viktigare än någon annan. De mänskliga rättigheterna är också universella – de gäller för alla människor, utan åtskillnad, över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation.

Barns rättigheter

För många uppfylls inte dessa rättigheter och barn är särskilt utsatta. Därför har FN (Förenta Nationerna) tagit fram en egen konvention som gäller barn, en lista med rättigheter som gäller alla mellan 0-18 år. Den kallas för Barnkonventionen.

UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter.

 

Vinjett film

Vad är Barnkonventionen?

Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Sverige antog barnkonventionen 1990. Barnkonventionen inne­håller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund­läggande prin­ciper som alltid ska be­aktas när det handlar om frågor som rör barn:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Om Barnkonventionen på UNICEF:s webbplats

 

Barnkonventionen blir svensk lag

Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att göra barnkonventionen till lag. Barnkonventionen kommer att bli inkorporerad i svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020. Dessutom har man även beslutat om fortsatt transformering av barnkonventionen i andra lagar, så att relevanta lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats