Start / Kommun och politik / Kommunens organisation / Hur fungerar en kommun?

Hur fungerar en kommun?

I en kommun är det de förtroendevalda politikerna som har huvudansvaret för kommunens verksamhet. Den kommunala verksamheten måste följa vissa regler och förordningar, en del av dem finns i den lokala författningssamlingen.

Vallentunas kommunplan

Kommunplanen beskriver vad kommunen vill åstadkomma och fokusera på inom verksamheten, genom att formulera ett antal kommungemensamma mål med underliggande uppdrag.

Nämndernas verksamhetsplaner

Utifrån kommunplanen, där de kommungemensamma målen och givna ekonomiska resurser finns, ska nämnderna ange vilka egna mål som de vill prioritera i sina respektive verksamhetsplaner (ett dokument som beskriver vad som ska göras varje år).

Översiktsplan

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Planen ska behandla frågor om mark- och vattenanvändning och byggande i hela kommunen.

Detaljplaner

En detaljplan är ett juridiskt dokument som upprättas av kommunen i samråd med fastighetsägare och andra berörda. Detaljplanen anger vad, var och hur man får bygga samt vad man får använda fastigheterna i planområdet till. Detaljplanen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats