Kommunkompassen

Stark kvalitetsförbättring i Vallentuna

Den 28 april 2021 presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sin slutrapport enligt "Kommunkompassen". Vallentuna kommun visar ett "starkt resultat inom samtliga områden" och SKR lyfter fram Vallentuna som "ett gott nationellt exempel". Utvärderingen visar tydliga positiva förflyttningar framåt.

- Vallentuna gör ett starkt resultat inom alla Kommunkompassens områden. Särskilt i de delar som handlar om kommunen som arbetsgivare, där arbetet sker systematiskt med utveckling av såväl ledarskap som medarbetarskap, säger Anna Eklöf, utvecklingsledare på SKR.

Utvärderingen av Vallentuna kommun genomfördes i februari 2021 och var kommunens tredje enligt Kommunkompassen. Utvärderingsgruppen, från SKR, har studerat dokument, granskat kommunens hemsida, sociala medier och genomfört intervjuer med politiker, ledande tjänstepersoner och fackliga representanter.

- Vallentuna kommun finns till för invånarna och ska till en låg kostnad ge största möjliga nytta till de som lever och verkar här. Därför utmanar vi återkommande oss själva, bland annat genom att använda Kommunkompassen som verktyg för kvalitetsutveckling. Jag är idag mycket stolt över att Vallentuna visar starka resultat inom samtliga områden, säger kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand.

Vallentunas utveckling är mycket stark då resultaten ökat från 555 poäng 2017 till 603 poäng 2019. Idag ser vi resultatet för 2021 som ger hela 648 poäng. Detta trots att Kompassen som verktyg reviderats och ställer högre krav. Poängen för 2021 (max 100) fördelar sig mellan områdena enligt nedan (Sverigesnitt):

 • Offentlighet och demokrati 73 (63)
 • Samhällsutveckling 75 (65)
 • Styrning och kontroll 80 (73)
 • Effektivitet 83 (64)
 • Brukarens fokus 86 (61)
 • Kvalitetsutveckling 82 (59)
 • Arbetsliv 86 (68)
 • Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap 83 (64)

- Vallentuna kommun har arbetat långsiktigt och systematiskt med kvalitetsutveckling. Analysen ger information om både styrkor och förbättringsområden. Vårt metodiska och målmedvetna arbete visar på tydliga förflyttningar framåt, säger kvalitetschef, Johanna Harling.

Nedan finns länken till Kommunkompassens utvärderingsrapport i sin helhet. På vår resultatsida www.vallentuna.se/resultat bidrar vi till öppenhet, transparens och insyn inom vårt service och kvalitetsarbete.

- Bakom dessa goda resultat finns ett långsiktigt och ihärdigt arbete från kommunens alla medarbetare. Utöver våra kärnuppdrag och verksamhetsutveckling, har vi också under flera år fokuserat hårt på detta kvalitetsarbete. Resultatet bygger på en tydlig politisk vilja, ett strukturerat arbetssätt men främst på medarbetarnas engagemang, säger kommundirektör Annika Hellberg.

Kvalitetsstrategi

Kommunfullmäktige i Vallentuna fastställde 2019 en kvalitetsstrategi, vilken anger att Vallentuna ska bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet. Vi utgår ifrån den samlade effekten av verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebetalarna. Enligt strategin ska kommunen:

 • Arbeta systematiskt med benchmarking och best practice
 • Använda digitalisering med fokus på värdeskapande för invånare/kund
 • Följa upp arbetsgivarpolitiken genom hållbart medarbetarengagemang (HME)
 • Återkommande använda "Kommunkompassen"
 • Genomföra analys och utveckling enligt "Kommunens kvalitet i korthet" (KKiK)
 • Arbeta efter strategin för demokratiutveckling
 • Systematiskt följa upp, analysera och revidera styrdokument

Vad är Kommunkompassen?

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder Kommunkompassen sedan 2002 – ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. Metoden är också ett verktyg för jämförelser, erfarenhetsbyte och lärande. Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen arbetar för att kunna fungera som framgångsrik:

 • Demokratiaktör (transparens, medborgardialog, politisk styrning, m.m.)
 • Samhällsbyggare
 • Välfärdsaktör (kundens/brukarens fokus, effektivitet, styrning/uppföljning)
 • Arbetsgivare (ledar-/medarbetarskap, kreativitet, kultur, kompetens, m.m.)
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats