Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Hur går det till att fatta beslut?

Hur går det till att fatta beslut?

Den kommunala självstyrelsen ger kommunen stor frihet att bestämma om sin verksamhet. I varje nämnd måste ett ärende behandlas enligt vissa regler. Så här ser vägen till beslut ut:

Ärendet initieras

Ett ärende kan till exempel initieras av någon annan myndighet, ett företag, en privatperson, en tjänsteperson eller genom ett politiskt uppdrag.

Registrering/Diarieföring

Ärendet registreras (diarieförs) vilket innebär att det får ett unikt diarienummer. Diarienumret används för att hålla reda på respektive ärende och underlätta sökning, samt för att allmänheten ska kunna se vilka ärenden som kommit in.

Beredning

Beredning innebär att ett underlag för beslut tas fram. Ibland behövs synpunkter på ärendet från andra nämnder/instanser eller annan myndighet och då skickas en remiss.

Kallelse

När ett ärende är färdigberett tas det upp på en ärendelista till sammanträde för aktuell politisk nämnd, kommunstyrelsen eller fullmäktige beroende på ärendets karaktär.

Sammanträde/beslut/protokoll

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar beslut i ärendet. Sammanträdesprotokoll skrivs och justeras.

Verkställan/Expediering

Beslutet verkställs eller expedieras till den som beslutet ska till.

Arkivering

Ärendet avslutas och arkiveras.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats