Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Dialog och påverkan

Dialog och påverkan

Vallentuna kommun finns till för att tillhandahålla viktig samhällsservice för de som lever och verkar här. Därför måste kommunen vara öppen för dialog och påverkan. Det ska vara enkelt att framföra synpunkter på politiska beslut eller hur verksamhet genomförs. Dialog och påverkan kan handla om allt från hur man kan påverka stora politiska beslut, till bemötandet i klassrummet, äldreboendet eller alla andra verksamheter som kommunen har ansvar för. Här finns möjligheterna till dialog och påverkan samlade.

Sätt att påverka beslutsprocessen

Kontakta kommunen

Har du frågor om handläggning och kommunala ärenden kan du kontakta registrator via mejl eller per post. Du kan vara anonym.

Adress: Vallentuna kommun, 186 86 Vallentuna.
E-post: kommun@vallentuna.se

Vi har också en Facebooksida som vi använder för att föra dialog med våra invånare. 

Facebook: https://www.facebook.com/vallentunakommun/ 

Kontakta en politiker

Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vara med och välja de politiker som styr kommunen. Det går också att påverka mellan valen. Du kan till exempel lämna synpunkter och förslag, det kan du även göra anonymt.

Synpunkter och felanmälan

Du är välkommen att anmäla fel eller lämna synpunkter på hur vi kan göra Vallentuna bättre. Du kan också se vad som redan kommit in till oss och önska återkoppling på det. 

Överklaga beslut

Kommunala beslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. 

Allmänna val

Hur ofta är det val? Vem får rösta? Vilka myndigheter sköter valen?

Möten, kallelser och protokoll

På kommunens webbplats kan du ta del av samtliga protokoll och på så sätt få veta vad som beslutats och hur just ditt parti har röstat i olika frågor. Samtliga kallelser publiceras också i god tid innan ett sammanträde. 

Allmänhetens frågestund

Har du en fråga till kommunen har du möjlighet att ställa den direkt till kommunfullmäktige. För att din fråga ska behandlas behöver vi få den minst en vecka (fem arbetsdagar) innan sammanträdet. Du får enbart ställa en fråga.

Du kan antingen mejla in din fråga eller skicka den med post till kommunstyrelsens kansli:

Vallentuna kommun
KS Kansli
186 86 Vallentuna 

registrator.klk@vallentuna.se

Glöm inte att märka frågan med "Allmänhetens frågestund".

Ordföranden gör en bedömning av vem som ska svara på frågan och skickar frågan till den personen.

Vid sammanträdet måste du ställa din fråga själv direkt till fullmäktige. Om särskilda skäl föreligger läser ordföranden upp frågan. Frågan kommer också att delas ut skriftligen.

Både frågor och svar ska vara kortfattade. Du kommer ha rätt att ställa max två följdfrågor.

Frågor om "Allmänhetens frågestund" besvaras av vår kommunsekreterare Fanny Lundqvist.

Folkinitiativ

Folkinitiativ innebär möjligheten för röstberättigade i en kommun att föreslå en folkomröstning om en viss fråga eller förslag som rör kommunens verksamhet. Minst tio procent av de röstberättigade kommunenmedlemmarna måste stödja förslaget för att en folkomröstning ska kunna ske.

Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om initiativtagarnas adresser. Vid beräkningen av antalet initiativtagare räknas endast de som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet av initiativet till kommunen. Digitala namnunderskrifter är inte giltiga.

Om initiativet bedöms som giltigt går förslaget vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om datum för omröstning och vilka svarsalternativ som ska stå på röstsedeln. Om minst två tredjedelar av ledamöterna i kommunfullmäktige avslår folkinitiativet blir det ingen folkomröstning.

Gå med i ett politiskt parti

Du kan göra din röst hörd till exempel genom att engagera dig i ett politiskt parti.

Kommunens planarbete

Vill du vara med påverka kommunens planering gällande exploatering? Vid framtagande av detaljplaner finns det möjlighet att inkomma med synpunkter vid två tillfällen, samråd och granskning. På sidan om pågående detaljplaner ser du i vilka områden det pågår framtagande av ny detaljplan och vilka av dem som är på samråd eller granskning. Allt du behöver veta om hur du kan påverka kommunens planering och planarbete hittar du här:

 

Forum för samråd och elevråd i skolan

Vid varje förskole- och skolenhet ska det enligt skollagen 4 kap. 13 § finnas forum för samråd med barn, elever, vårdnadshavare.

  • Utvecklingssamtal håller ansvarig lärare med elev och vårdnadshavare kring elevens skolarbete.
  • Elevrådet träffar rektor och samråder kring det vardagliga arbetet i skolan.
  • I skolsamråd för grundskolan möts rektor och representanter för elever, vårdnadshavare och personal kring skolans övergripande verksamhetsfrågor. I skolsamrådet deltar även skolans kontaktpolitiker från barn- och ungdomsnämnden.
  • I programråd för gymnasieskolan möts rektor och representanter för elever, personal och det lokala näringslivet kring respektive gymnasieprograms aktuella frågor. I programrådet deltar även skolans kontaktpolitiker från utbildningsnämnden.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats