Start / Kommun och politik / Service och kvalitetsarbete / Kvalitet förtroendevalda

Kvalitet förtroendevalda

Vi har olika sätt att stärka kompetensen hos våra förtroendevalda. Introduktionsutbildningen "Vad innebär det att vara förtroendevald i Vallentuna?" ger en bred och stabil grund för att förstå både vad det innebär och vad som förväntas av att vara förtroendevald.

Utöver introduktionsutbildningen genomför kommunstyrelsens kansli utbildningar i övergripande frågor och respektive nämnds förvaltning i specifika frågor kopplade till uppdraget i nämnder och utskott. Förutom utbildningar genomförs också nöjdhetsundersökningar som ett viktigt led i att identifiera förbättringsarbeten och öka nöjdheten hos våra förtroendevalda politiker.

Utbildning och kompetensutveckling för förtroendevalda

Vad innebär det att vara förtroendevald i Vallentuna?

Vid varje ny mandatperiod, vart fjärde år, arrangerar kommunstyrelsens kansli en introduktionsutbildning riktat till förtroendevalda: Vad innebär det att vara förtroendevald i Vallentuna?

Utbildningen finns även i en onlineversion där den förtroendevalde kan gå tillbaka och titta på antingen hela utbildningen igen eller valda delar.

Utbildningen består av följande kapitel:

  • Inledning
  • Kommunens organisation
  • Att överklaga kommunala beslut
  • Om handlingars offentlighet
  • Jäv, mutor och korruption
  • Riktlinjer för hot och våld mot förtroendevalda
  • Roller förtroendevalda och tjänstepersoner
  • Ett ärendes gång
  • Vallentuna.se
  • Ersättning för förtroendevalda

Kommunens olika förvaltningar erbjuder dessutom viss kompetensutveckling som är specifik för respektive nämnds verksamhetsområde. Det kan exempelvis vara genomgång av den lagstiftning som styr uppdraget, information om olika verksamheter som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde samt olika nämndsdialoger där förtroendevalda och tjänstepersoner möts och diskuterar olika aktuella frågor.

Till utbildningen - Vad innebär det att vara förtroendevald i Vallentuna?

Utbildning Barnkonventionen

Barnkonventionen är något vi kontinuerligt behöver förhålla oss till i våra respektive roller; både förtroendevalda och tjänstemän. Utifrån att barnkonventionen blivit lag vill vi säkerställa att samtliga förtroendevalda ges möjlighet att öka sina kunskaper om barnkonventionen.

Utbildningens syfte är att ge ökad kunskap om Barnkonventionen och förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen.

Hot och våld

Utbildningen är baserad på Säpo:s handbok Personlig säkerhet och ger mer kunskap i snabb riskinventering och att arbeta förebyggande.

Utbildningen vänder sig till alla som riskerar hot eller otillåten påverkan inom vård och omsorg, skola, tillståndsgivare, beslutsfattare, socialtjänst m. fl. 

Beredskapsjuridik

Mer information kommer...

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats