Start / Kommun och politik / Service och kvalitetsarbete / Kvalitetsarbete riktat mot förtroendevalda

Kvalitetsarbete riktat mot förtroendevalda

Vi har olika sätt att stärka kompetensen hos våra förtroendevalda. Introduktionsutbildningen "Vad innebär det att vara förtroendevald i Vallentuna?" ger en bred och stabil grund för att förstå både vad det innebär och vad som förväntas av att vara förtroendevald.

Utöver introduktionsutbildningen genomför kommunstyrelsens kansli utbildningar i övergripande frågor och respektive nämnds förvaltning i specifika frågor kopplade till uppdraget i nämnder och utskott. Förutom utbildningar genomförs också nöjdhetsundersökningar som ett viktigt led i att identifiera förbättringsarbeten och öka nöjdheten hos våra förtroendevalda politiker.

Utbildning och kompetensutveckling för förtroendevalda

Vad innebär det att vara förtroendevald i Vallentuna?

Vid varje ny mandatperiod, vart fjärde år, arrangerar kommunstyrelsens kansli en introduktionsutbildning riktat till förtroendevalda: Vad innebär det att vara förtroendevald i Vallentuna?

Utbildningen finns även i en onlineversion där den förtroendevalde kan gå tillbaka och titta på antingen hela utbildningen igen eller valda delar.

Utbildningen består av följande kapitel:

 • Inledning
 • Kommunens organisation
 • Att överklaga kommunala beslut
 • Om handlingars offentlighet
 • Jäv, mutor och korruption
 • Riktlinjer för hot och våld mot förtroendevalda
 • Roller förtroendevalda och tjänstepersoner
 • Ett ärendes gång
 • Vallentuna.se
 • Ersättning för förtroendevalda

Kommunens olika förvaltningar erbjuder dessutom viss kompetensutveckling som är specifik för respektive nämnds verksamhetsområde. Det kan exempelvis vara genomgång av den lagstiftning som styr uppdraget, information om olika verksamheter som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde samt olika nämndsdialoger där förtroendevalda och tjänstepersoner möts och diskuterar olika aktuella frågor.

Till utbildningen - Vad innebär det att vara förtroendevald i Vallentuna?

Onboarding för nya förtroendevalda

I introduktionen för nya förtroendevalda finns information om verksamhetersområden, organisation och budget för de olika nämnderna.

Till onboardin för nya förtroendevalda

Utbildning Barnkonventionen

Barnkonventionen är något vi kontinuerligt behöver förhålla oss till i våra respektive roller; både förtroendevalda och tjänstemän. Utifrån att barnkonventionen blivit lag vill vi säkerställa att samtliga förtroendevalda ges möjlighet att öka sina kunskaper om barnkonventionen.

Utbildningens syfte är att ge ökad kunskap om Barnkonventionen och förståelse för hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen.

Hot, våld och hat

Utbildningen är baserad på Säpo:s handbok Personlig säkerhet och ger mer kunskap i snabb riskinventering och att arbeta förebyggande.

Utbildningen vänder sig till alla som riskerar hot eller otillåten påverkan inom vård och omsorg, skola, tillståndsgivare, beslutsfattare, socialtjänst m. fl. 

Till utbildningen - Hot, våld och hat

Trygg politiker är en onlineutbildning där du skaffar dig kunskaper om vilka risker som finns och hur de kan förebyggas, både hemma och i din roll som politiker samt på ditt arbete. 

Till utbildningen - Trygg politiker

 

Beredskapsjuridik

I fall av höjd beredskap ska kommunstyrelsen leda kommunens arbete inom totalförsvaret. Mot den bakgrunden, samt mot bakgrund av de styrningar och tillförda medel som kommit från staten för att påbörja utvecklingen av förmåga till civilt försvar genomfördes denna föreläsning i syfte att öka kunskapen om förutsättningar för återuppbyggnad av totalförsvaret i Sverige, kommunens uppdrag och roll vid höjd beredskap och vad det innebär för det arbete som måste göras i fredstid.

Deltagare: Kommunstyrelsen samt presidierna för Kommunfullmäktige, Barn- och ungdomsnämnden, Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Bygg- och miljötillsynsnämnden, Fritidsnämnden och Kulturnämnden.

Föreläsare: Björn Körlof, strategisk rådgivare, Straterno AB

Föreläsningen omfattade bland annat:

 • Det förändrade omvärldsläget från 2008 till nu, och hotbilden mot Sverige,
 • vilka beslut som fattats och åtgärder som vidtas i Sverige relaterat det ändrade omvärldsläget och hotbilden med särskild fokus på kommunala nivån,
 • totalförsvaret som system med dess grund i beredskapsjuridiken och författningsgrunden för kriget, samt
 • kommunens ansvar och åtaganden vid höjd beredskap, samt vad som behöver göras i fredstid för att bygga förmåga inför höjd beredskap och hur det kan göras.

Nöjdhetsundersökningar för förtroendevalda

En gång per mandatperiod väljer kommunstyrelsens kansli ut ett relevant område och genomför en nöjdhetsundersökning som en del i vårt löpande kvalitets- och utvecklingsarbete. Utifrån undersökningens resultat tas lämpliga förbättringsåtgärder fram som sedan genomförs och utvärderas med hjälp av Vallentuna kommuns effektsnurra.

Läs mer

ordförandeklubba
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats