Start / Kommun och politik / Politik och demokrati / Ordlista, termer och begrepp

Ord, termer och begrepp

Här hittar du ord, begrepp och termer som ofta används. Länken nedan går till den nationella rikstermbanken och efter den finns en lista som ofta används vid politiska sammanträden.

Acklamation

Bifall (samtycke) utan omröstning.

Ajournera

Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt, ta paus.

Arvode

Ekonomisk ersättning för politiskt utfört arbete.

Bifall

Samtycke, godkännande.

Bordlägga

Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Under tiden får inte någon ytterligare beredning av ärendet göras.

Dagordning

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; kallelse.

Fråga

Fråga från fullmäktigeledamot till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar. Endast den tillfrågade och den som frågar får delta i diskussionen.

Förtroendevald

Person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning

Finns under varje nämnd och där arbetar tjänstemän som verkställer beslut.

Hemställa

Att formellt begära något, ålderdomligt uttryck som används sällan i dag.

Interpellation

Fråga som ställs i fullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska svar lämnas skriftligt.

Kallelse

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning.

Kungörelse

Ett offentligt meddelande av allmänt intresse, till exempel var och när fullmäktige sammanträder samt eventuell dagordning.

Mandat

Uppdrag att vara representant, exempelvis inneha en plats i fullmäktige.

Motion

Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i fullmäktige.

Presidium

En ordförande och en eller flera vice ordförande.

Propositionsordning

En uppställning av de olika förslagen till beslut vid en omröstning.

Protokoll

Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde.

Remiss

Ett ärende skickas för att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter.

Reservation

Den som muntligt eller skriftligt reserverar sig mot ett beslut markerar sitt ogillande.

Tjänsteskrivelse

Bakgrund och förslag till beslut upprättat av en tjänsteman i kommunen.

Votering

Omröstning – begärs innan beslut fattas.

Yrka

Att begära eller föreslå att den politiska nämnden ska besluta på vissa sätt.

  • Formellt yrkande: Bordläggning eller återremiss
  • Sakyrkande: Beredningsorganets förslag, nya yrkanden, avslagsyrkanden, tilläggsyrkanden.

Återremiss

Beslut att sända tillbaka ett ärendeför fortsatt beredning.

Äska

Begära, anhålla om, ansöka om. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats