Revisorer

Kommunens revisorer är förtroendevalda och väljs av kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska kommunens verksamhet.  

Revisorernas uppgift

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten i kommunen följer kommunfullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar.

Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna ska pröva om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
  • den interna kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Kommunfullmäktige har preciserat revisiorernas uppdrag i ett särskilt reglemente (1.1.03). Bestämmelser om detta finns också i kommunallagen.

I Vallentuna sker en samordnad revision, vilket innebär att kommunens revisorer också är lekmannarevisorer i kommunens bolag.

Till sin hjälp har revisorerna ett sakkunnigt biträde. Det är PwC som fått uppdraget att fullgöra granskningar åt revisionen och att i övrigt biträda revisorerna.

Revisionsplanering

Varje år fastställer revisorerna en revisionsplan för kommande verksamhetsår. Den föregås av en så kallad risk- och väsentlighetsanalys vilken ligger till grund för revisorernas prioriteringar av granskningsinsatserna. Revisorerna har som mål att även arbeta förebyggande och rådgivande.

Revisionsberättelser och granskningsrapporter

Revisorerna ska till fullmäktige varje år lämna en revisionsberättelse och där redogöra för resultatet av den revision som skett under föregående år. Till revisionsberättelsen fogas de sakkunnigas rapporter och de rapporter som lämnats av de kommunala bolagen.

Fullmäktige avgör i samband med att revisionsberättelsen behandlas om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och nämnderna.

Revisorerna genomför också särskilda granskningar av olika verksamheter. Rapporterna tillställs kommunfullmäktige och den granskade nämnden. 

Revisorer

Under innevarande mandatperiod, åren 2022–2026, har kommunfullmäktige, för granskning av kommunens verksamhet, utsett fem revisorer. Valda revisorer är:

  • Thomas Arctaedius - Ordförande
  • Staffan Modig - Vice ordförande
  • Britt-Marie Heidmark
  • Åke Ekermo
  • Esbjörn Holm

 

Vid frågor kontakta revisorernas ordförande Thomas Arctaedius

Mail: thomas.arctaedius@vallentuna.se.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats