Start / Kommun och politik / Service och kvalitetsarbete / Funktionshindersfrågor

Funktionshindersfrågor

Målet för den nationella funktionshinderspolitiken är jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället med samhällets mångfald som grund. Kommunens arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kopplar till flera av kommunplanens mål, inte minst målet "Vallentuna kommun ska erbjuda god service och möjligheter till inflytande".

Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag att följa upp kommunernas arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. För att följa upp hur kommuner arbetar systematiskt och övergripande med funktionshindersfrågor skickar MFD årligen ut en enkät till alla kommuner. Svaren ger oss värdefull återkoppling om hur arbetet med funktionshindersfrågor kan utvecklas i våra verksamheter.

MFD:s senaste utvärdering pekar på att Vallentuna kommun på ett bra sätt arbetar med tillgänglighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet, i rekrytering samt på kommunens externa webb.

Utvärderingen ger vidare råd till kommunen om förbättringar som bland annat adresserar:

  • Kunskap om det funktionshinderspolitiska målet och om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Funktionshinderspolitisk strategi och funktionshindersfrågor i styrande dokument
  • Ansvar för funktionshindersfrågor
  • Metoder för dialog
  • Krav på tillgänglighet i upphandling
  • Tillgänglighetsaspekter i lokalförsörjning, befintliga verksamhetslokaler och i utveckling av allmänna platser.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats