Kommunplan 2021-2023

I rekordsnabb takt har Sveriges kommuner och regioner ställt om sina verksamheter och omprioriterat för att hantera en ny situation och vardag. Samtidigt pågår demografiska förändringar som betyder att en minskande andel personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler äldre, barn och unga. Det i sin tur ökar behoven av äldreomsorg, skolverksamhet, barnomsorg och annan välfärd.

Den offentliga sektorns utmaningar är stora och kräver effektiviseringar. Trots tillfälliga statsbidrag och statliga åtgärder kommer pandemins effekter på ekonomin förväntas bli långvariga.

Idag, den 9 november, fattade kommunfullmäktige i Vallentuna beslut om den årliga kommunplanen, där budget och kommunens övergripande mål fastställs. Utifrån kommunplanen ska nämnderna ange vilka egna mål som de vill prioritera i sina respektive verksamhetsplaner.

Kommunplan 2021

Kommunplanen består av sex strategiska inriktningar som går hand i hand med visionen och dess sex visionsnycklar, som bilden visar nedan består de av:

  • Varaktighet: Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.
  • Inspiration: Vallentuna kommun ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.
  • Samverkan: Vallentuna kommun ska erbjuda god service och möjligheter till inflytande. 
  • Innovation: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa.
  • Omtänksamhet: Vallentuna kommun ska skapa trygghet där individen får möjlighet till valfrihet.
  • Nav: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.

Symbol

Kommunplanen är också kommunens övergripande strategi för hållbar utveckling. De strategiska inriktningarna bidrar på olika sätt till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av Vallentuna kommun. Kommunen tar stöd av Agenda 2030 i hållbarhetsarbetet och bidrar till att nå de 17 globala hållbarhetsmålen.

Vallentuna kommun har tre nya finansiella mål

  1. Ett årligt positivt resultat på 3 procent av skatter och bidrag för både koncernen och kommunen.
  2. Soliditeten ska öka.
  3. Självfinansieringen av investeringar utan exploatering ska uppgå till minst 75 procent per år.

Effektiviseringar, prioriteringar och satsningar

Vallentuna kommuns budgetmodell innehåller ett generellt effektiviseringskrav för att klara bibehållen skattenivå samtidigt som kostnaderna årligen ökar.
Från och med budget för 2020 har effektiviseringskravet utökats. Det innebär att nämndernas budgetramar inte med automatik räknas upp för pris- och löneökningar.

Det gör att kommunen frigör ekonomiskt utrymme för satsningar på både skola och omsorg.

Höjd skolpeng

Det blir ytterligare en satsning på höjd skolpeng för både förskolan och elever i årskurs 6-9. Utöver indexuppräkningen för lön och pris med knappt en procent så höjs skolpengen med 2300 kronor per barn i förskolan och 6000 kronor per elev i grundskolan årskurs 6-9. Indexuppräkningen för alla åldersgrupper omfattar 3 mnkr och höjningen av pengen till förskola 5 mnkr och äldre elever i grundskolan 12,5 mnkr. Satsningen på förskola ska möjliggöra mindre barngrupper.

Förstärkning för socialnämndens verksamheter

Förstärkningen omfattar totalt 12,7 miljoner kronor och den finansieras till större del genom statsbidrag för äldreomsorgssatsning som uppgår till 10,5 miljoner kronor.

Roslagsbanans förlängning

Vallentuna kommun har under de senaste åren genomfört omfattande satsningar och den största är åtagandet i Sverigeförhandlingen där Roslagsbanan förlängs till Stockholm Central.

Hållbar utveckling

Kommunen gör satsningar bland annat i form av övergång till miljöfordon.

Trygghet och krisberedskap

Kommunen gör också satsningar på trygghetsinsatser inom gator och parker samt reservkraft vid händelse av kris eller allvarlig samhällsstörning.

Bostadsanpassning

Budgeten för bygg- och miljötillsynsnämnden utökas för åtgärder kring bostadsanpassning.

Beslutet om kommunplanen vinner laga kraft först efter 21 dagar efter det att protokollet justerats. Kommunplanen publiceras i sin helhet på vallentuna.se när protokollet har justerats.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats