Start / Kommun och politik / Nyheter kommun och politik / Nytt kommunkontor år 2025 och ombyggt gymnasium

Nytt kommunkontor år 2025 och ombyggt gymnasium

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att samlokalisera centrala förvaltningskontor med Vallentuna gymnasium år 2025. En utredning som startade hösten 2020 och pågått under våren 2021 visar slutsatsen att det finns goda möjligheter att samlokalisera de centrala förvaltningarna vilka är belägna i Kommunalhuset, Tärningen och Tunahuset med gymnasiet. Det skulle innebära en betydligt effektivare användning av kommunens lokalytor samtidigt som det skulle främja en utveckling av arbetssätt, ge nya och attraktiva lokaler, både för gymnasiet och förvaltningarna, och öka förutsättningarna för nya samarbeten.

"Det finns många fördelar med att flytta kommunorganisationen till gemensamma lokaler, vi minskar bland annat hyreskostnaderna vilket leder till mer pengar till verksamhet. Genom att använda kommunens eget lokalbestånd, och därmed lämna inhyrda lokaler, möjliggör vi för näringslivet att hitta centrala lokaler. Vilket idag saknas", säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

Målet är att skapa ett modernt och ändamålsenligt kommunkontor med utgångspunkt i framtidens arbetssätt för effektivitet och trivsel samt bygga om och fräscha upp gymnasieverksamhetens lokaler. Ett nytt kommunkontor i Vallentuna Gymnasium kommer att bygga på ett aktivitetsbaserat arbetssätt och att arbetet sker delvis på kontoret och delvis på distans.

"Våra medarbetare är den viktigaste resursen för att kunna leverera utmärkt service till Vallentunas invånare. Med lokaler och arbetsredskap anpassade efter nutiden skapar vi tillsammans den bästa verksamheten för våra kommuninvånare, föreningar och företag", säger Annika Hellberg, kommundirektör.

Tidplan för nytt kommunkontor

Utredning och förstudie: klar i maj 2021
Beslut om genomförande: kommunstyrelsen 14 juni
Planering och byggnation: ca 3 år
Inflyttning: årsskiftet 2024/2025

Lokalerna för gymnasiet ska byggas om först och vara färdiga före kommunkontorets delar. Investeringen för ombyggnationen av hela gymnasiefastigheten till nytt kommunkontor och nytt gymnasium beräknas bli ca 195 mnkr. Investeringsutgiften ska slås ut över alla de år byggnaden beräknas användas och den årliga kostnaden i form av avskrivningar, ränta och skötsel blir till en hyresnivå som är i nivå med, eller lägre än den hyresnivå som kommunen haft om förvaltningarna stannat i nuvarande, inhyrda lokaler och gymnasiet inte fått ombyggda lokaler. De ombyggda lokalerna blir i längden betydligt billigare för kommunen och därmed skattebetalarna. När vi tidigare utredde att bygga ett nytt separat och större kommunhus (utan ombyggt gymnasium) var den beräknade investeringen till slut över 500 mnkr.

Vallentuna kommun tar med sig de bästa erfarenheterna av pandemin

Vallentuna kommun har pandemin till trots fortsatt att utveckla verksamheten i hög takt. Vi har tillsammans anpassat oss efter förutsättningarna och tagit flera kliv framåt när det gäller att tillvarata tekniska möjligheter. Vi ser också en hög takt på teknisk utveckling generellt i samhället.

Vi kommer därför inte att återgå till hur det var före pandemin utan istället planera för en mix av arbete på kontoret och distansarbete när pandemirestriktionerna lättas. Med ett nytt mer flexibelt arbetssätt och ökad digitalisering är vi dessutom förberedda för en flytt till nytt kommunkontor i Vallentuna gymnasium.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats